Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Autoceste FBIH i URŽ pri odlučivanju koristili krivotvorene dokumente

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 2/6

♦♦♦

Iz prethodnog teksta.

U prethodnom tekstu ovog serijala kojeg možete pročitati klikom ovdje smo najavili da ćemo detaljno pojasniti kako su opstrukcije državnih službenika usporile za nekoliko godina ugradnju zvučne izolacije, tzv.bukobrana na relaciji autoputa Podlugovi-Visoko. Za sve to vrijeme građani iz okolnih naselja su pisali peticije prema nadležnim organima, tražeći da se napokon riješi problem saobraćajne buke koja im život pored autoceste čini nemogućim, naročito za djecu, starije i bolesne koji već godinama pate od problema nekvalitetnog sna zbog nesnošljive saobraćajne buke, što dalje uzrokuje pad imuniteta i razne druge zdravstvene posljedice. 

Razlozi koji su doveli do situacije da se ugradnja bukobrana prolongirala do unedogled nisu objektivni razlozi, već isključivo dominacija ličnih interesa, korupcije, prevarnih radnji, neprofesionalizam i teški nemar, kako u JP Autoceste FBiH, tako i u Uredu za razmatranje žalbi BiH.

♦♦♦

Ko se prijavio na tender i po kojoj cijeni?

Na tender vrijedan 10.800.000,00 KM, za izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi –Visoko, početkom novembra 2019.godine su se prijavile tri firme.

  1. Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija sa cijenom 8.949.903,51 KM + 17% PDV,
  2. Konzorcij Coning d.o.o. Sarajevo i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, BiH sa cijenom 8.107.516,46 + 17% PDV,
  3. FRACASSO-RI d.o.o. Rijeka, Hrvatska sa cijenom 9.335.050,68 KM + PDV.

Što se tiče kriterijuma najniže cijene očigledno je da je najpovoljniji ponuđač konzorcij iz Sarajeva: Coning d.o.o. i Euro-asfalt d.o.o.

Međutim, iako po cijeni ovdje sve izgleda jasno i moglo se naslutiti da će oni građani što godinama pišu peticije ubrzo dobiti taj spasonosni bukobran, tada je iskočio jedan ‘neočekivani problemčić’ koji je zakomplikovao proces javne nabavke koji još uvijek, skoro tri pune godine traje, bez rješenja na vidiku, a podsjeća na najmaštovitije holivudske scenarije.

♦♦♦

Gdje je zapelo u izboru najpovoljnijeg ponuđača?

Šifra za ‘neočekivani problemčić’ se vodi kao EN 14388.

Evropski standard za opremu koja štiti od buke se vodi pod oznakom EN 14388.

Svi ponuđači koji su se javili na ovaj tender morali su dokazati da nude zaštitne panele koji su u skladu sa ovim standardom, tj.njegovom posljednjom harmoniziranom verzijom i nose odgovarajaću oznaku CE kvaliteta. Neki od ponuđača su dostavili CE certifikat EN 14388:2005 (verzija standarda iz 2005.godine), a neki su dostavili CE serifikat EN 14388:2015 (verzija standarda iz 2015.godine).

Evropska komisija je nadležna za utvrđivanje koji je posljednji standard koji je harmoniziran, a samim tim koji je validan za korištenje i upotrebu.

Utvrđivanje ko je dostavio ispravan CE certifikat od ponuđača je tragi-komedija Autocesta FBiH i Ureda za razmatranje žalbi, koja je trajala duže od godinu dana. Napominjemo da bez odgovarajućeg certifikata niti jedan ponuđač ne može potpisati ugovor za izgradnju bukobrana, bez obzira na cijenu koju je ponudio.

♦♦♦

Koji evropski standard je validan?

Da bi čitaoci mogli lakše da prate zavrzlamu oko certifikata, prvo ćemo predočiti da li je ispravan standard EN 14388:2005 ili EN 14388:2015.

Naime Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su prilikom analize ovog tenderskog slučaja htjeli nezavisno provjeriti koji je standard u upotrebi. Stvar smo vrlo lako riješili, poslali smo e-mail Evropskoj komisiji u Briselu sa tim pitanjem 16.05.2022.godine, a Evropska komisija nam je odgovorila u roku od 4 dana, 20.05.2022.godine.

Iz Evropske komisije su odgovorili da je i dalje validna verzija standarda iz 2005.godine, jer ova iz 2015.godine još uvijek nije harmonizirana, a samim tim nije još uvijek u upotrebi. Kliknite ovdje da vidite naše pitanje od 16.05.2022.godine i odgovor Evropske komisije od 20.05.2022.godine.

Dakle, vidjećete da smo mi za 4 dana razriješili ovo pitanje, oko čega su Komisija za javne nabavke Autocesta FBiH, uprava Autocesta FBiH i URŽ raspravljali i utvrđivali mjesecima, što je unedogled prolongiralo ugradnju bukobrana. Za to vrijeme očajni stanovnici koji ne mogu da imaju normalan život od buke sa autoputa pišu peticije i molbe da se problem riješi.

♦♦♦

Ko od ponuđača je imao ispravan certifikat?

17.01.2020.godine, nakon više od 2 mjeseca od pristizanja ponuda, Komisija za nabavke Autoceste FBiH sačinila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku.

U Zapisniku Komisija za nabavke daje prijedlog Autocestama FBiH da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke kojim se otvoreni postupak za nabavku radova poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. Dalje, daje prijedlog da se ponude Fracasso-ri d.o.o. Rijeka, Hrvatska, grupe ponuđača Coning d.o.o. Sarajevo i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo i ponuđač Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija odbace kao neprihvatljive u skladu sa članom 68. stav 1. i 4, tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Za ponuđača Fracasso-ri d.o.o. Rijeka, Hrvatska, Komisija je utvrdila po više osnova da nisu ispunjeni traženi uslovi, na koje se Fracasso-ri d.o.o. nije žalio, tako da je ova firma odmah na početku ispala iz utakmice. Iz ovih razloga ćemo u nastavku pratiti okršaj između Coning d.o.o. BiH (vođa sarajevskog konzorcija) i Unipromet, Čačak, Srbija.

Za ponuđača Coning d.o.o. Sarajevo, BiH, Komisija za javne nabavke je pogrešno konstatovala da Coning d.o.o. ne ispunjava uslove jer je dostavio CE certifikat za panele usklađen sa standardom EN 14388:2005, što je po tumačenju Komisije za javne nabavke nevalidan certifikat, tvrdeći da je trebalo dostaviti certifikat usklađen sa standardom EN 14388:2015.

Za ponuđača Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija, Komisija je konstatovala da ne ispunjava uslove jer je dostavio certifikat koji nije preveden na jedan od BHS jezika, već je dostavljen na engleskom jeziku, a što je po propisanim uslovima iz tendera eliminatoran razlog. Unipromet-ov certifikat koji Komisija nije imala potrebe ni da analizira, jer ne ispunjava uslove prevoda na BHS jezik, je bio CE certifikat na kome je navedeno da je usklađen sa standardom EN 14388:2015 (dakle nevalidan certifikat po stavu Evropske komisije).

24.01.2020. godine Uprava Autocesta donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke na prijedlog Komisije za nabavke

Citat: Član III „Ponude ponuđača Fracasso-ri d.o.o. Rijeka, Hrvatska, grupa ponuđača Coning d.o.o. Sarajevo i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo i ponuđača Unipromet Čačak, Srbija odbacuju se kao neprihvatljive iz razloga što ne ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisana tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona.“

Odluku su potpisali:

Marin Jelčić, dipl.ing.saob., izvršni direktor za upravljanje i održavanje &

Adnan Terzić, dipl.ing., direktor Autoceste FBiH

 ♦♦♦

Rekapitulacija ponuđača koji su ostali u trci:

Coning d.o.o., Sarajevo, BiH: najjeftiniji i ima ispravan CE certifikat EN 14388:2005 po gore priloženom mišljenju Evropske komisije, a diskvalifikovan po pogrešnom mišljenju Komisije za javne nabavke i uprave Autoceste FBiH da je potrebno imati EN 14388:2015.

Unipromet d.o.o., Čačak, Srbija: skuplji od Coning d.o.o. za cca 840.000,00 KM, ima pogrešan CE certifikat EN 14388:2015 po mišljenu Evropske komisije, a ispravan po pogrešnom mišljenju Komisije za javne nabavke, ali Unipromet d.o.o. svakako nije dostavio preveden certifikat sa engleskog na BHS jezike pa je zbog toga diskvalifikovan.

♦♦♦

Autoceste FBiH usvajaju žalbu Coning d.o.o.

10.02.2020.godine, Coning d.o.o. se žalio na odluku o diskvalifikaciji i poništenju tenderskog postupka i dostavio desetak dokaza da je njihov CE certifikat EN 14388:2005 jedini ispravan. Među dokazima dostavlja i link na web stranici Evropske komisije koja je nadležna za standarde, na kojoj su sublimirani svi harmonizirani standardi iz službenih glasnika Evropske komisije. Coning d.o.o. u žalbi između ostalog navodi:

Posljednja verzija Sažetka referenci harmoniziranih standarda objavljenih u Službenom listu (eng: „Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal“) koju izdaje i ažurira Europska komisija urađena je 20.12.2019. godine. Na stranici 50 navedenog Sažetka može se jasno utvrditi da je standard EN 14388:2005 harmoniziran i da ne postoji novi standard koji ga je zamijenio. Sažetak se može naći na zvaničnoj web stranici Europske komisije na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/

Dokaz 1: „Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal“ sa zvaničnim prevodom odgovarajućih stranica.

Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su izvršili provjeru na ovom zvaničnom linku Evropske komisije i potvrdili da na stranici 50 nesporno i dalje stoji da je validan EN 14388:2005:

14.02.2020.godine, Autoceste FBiH usvajaju žalbu Coning d.o.o. kao osnovanu, zaključuje se da je nesporno utvrđeno da je važeći standard EN 14388:2005 (iz dostavljenog dokaza Coning-a o pregledu službenog glasnika Evropske komisije i drugih dokaza), i nalaže se Komisiji za javne nabavke da nastavi sa postupkom i izvrši ponovni pregled i ocjenu ponuda.

Ovu odluku o usvajanju žalbe potpisuje Adnan Terzić, direktor.

♦♦♦

Autoceste donose Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.02.2020.godine Član II Odluke: „U provedenom postupku zaprimljene su 3 (tri) ponude. Ponuda ponuđača – grupe ponuđača Coning d.o.o. Sarajevo i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom, te se navedenom ponuđaču – grupi ponuđača čija je ponuda jedino prihvatljiva u ovom postupku javne nabavke, dodjeljuje ugovor.“

♦♦♦

Autoceste FBiH donose Obavještenje o obustavljanju postupka zbog žalbe Uniprometa

03.03.2020. godine „Obavještavamo vas da je ponuđač Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija izjavio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-01.3-3592-40/19 MA od 17.02.2020. godine u otvorenom postupku za nabavku radova: „Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi-Visoko“, te je ugovorni organ obustavio postupak u skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama, dok odluka po žalbi ne postane konačna.“

♦♦♦

URŽ – Ured za razmatranje žalbi usvaja žalbu Uniprometa i naređuje Autocestama FBiH da ponovi postupak

15.04.2020.godine

URŽ je između više žalbenih navoda prihvatio dva koja je Unipromet istakao posredstvom advokatskog ureda ZOU Paponja-Bunoza iz Mostara. Jedan se odnosi na žalbu Uniprometa da im član Komisije nije dozvolio uvid u žalbu Coning-a (a po zakonu je bio dužan da im to omogući), a drugi se odnosi na nastavak osporavanja Coning-ovog CE certifikata od strane Unipromet-a koji i dalje tvrdi da je ispravan njihov CE certifikat usklađen sa standardom EN 14388:2015 (iako je već nepobitno utvrđeno da je ispravan standard EN 14388:2005).

Usvojeni žalbeni navod 1 (u vezi nedozvoljavanja uvida u žalbu):

UNIPROMET: Dana 21.02.2020.godine, žalitelj se obratio putem e-maila članu Komisije Ugovornog tijela, sa zahtjevom da se predstavnicima žalitelja omogući uvid u ponude i uvid u žalbe koje su podnesene. Žalitelju je od strane člana Komisije Ugovornog tijela odgovoreno da može izvršiti uvid u ponude, dok zahtjev za uvid u žalbu nije odbijen niti je žalitelju odgovoreno da neće imati pravo na uvid u žalbu. Dana 24.02.2020.godine, punomoćniku žalitelja je omogućeno da izvrši uvid u ponude ponuđača, ali mu je usmeno rečeno da nema pravo na uvid u žalbu bez ikakvog pravnog osnova.

URŽ: Službenik Ugovornog tijela je bio u obavezi, temeljem odredbe čl.72.Zakona o upravnom postupku, da omogući uvid u žalbu izabranog pouđača, jer Žalitelj ima opravdan interes, kao stranka u postupku da u cilju zaštite svojih prava i interesa izvrši uvid u žalbu izabranog ponuđača.

Usvojeni žalbeni navod 2 u vezi certifikata:

UNIPROMET: Grupa ponuđača ‘’Coning d.o.o. i Euro-asfalt d.o.o.’’ ne posjeduje ni odgovarajući CE certifikat za transparentne panele za zaštitu od buke iz razloga navedenih u prethodnom pasusu. U prilogu žalbe se dostavlja dokument ‘’NSAI’’ Standards, gdje je na stranici 3. pod naslovom ‘’European foreword’’, u retku 4 navodi:

-This document supersedes EN 14388:2005. Prevod: ovaj dokument je van snage/zamjenjen EN 14388:2005. Dokaz: ‘’NSAI’’ Standards 8 stranica.

URŽ: Sve navedeno je ostalo nerazjašnjeno, po pitanju davanja potpune informacije, koje se ne temelje isključivo na web stranicama, odnosno prilaganjem dokaza skinutih sa web stranice, s obzirom da iz istih i želitelj i Ugovorni organ prilažu različite sadržaje, koji se u ponovnom postupku moraju raspraviti, te priložiti od zvaničnih institucija nepobitne dokaze razrješenja istog.

♦♦♦

Autoceste FBiH donose Obavještenje o nastavku postupka nakon što je URŽ prihvatio žalbu Uniprometa

22.04.2020.godine

♦♦♦

Komisija za javne nabavke Autocesta FBiH se dopisuje sa Europskom federacijom za zvučne barijere (ENBF) i početkom juna 2020.godine utvrđuje da je certifikat koji je dostavio ponuđač Coning d.o.o. EN 14388:2005 nesporan i jedini ispravan.

“Pojašnjenje je zahtjevano od Europske federacije za zvučne barijere (ENBF), i to u pogledu važenja standarda EN 14388:2005. te su putem e-maila navedenoj instituciji dostavljena oba certifikata koje je u svojoj ponudi dostavio ponuđač – grupa ponuđača CONING d.o.o. Sarajevo i Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.

Evropska federacija za zvučne barijere je 2.juna 2020.godine Komisiji dostavila sljedeći odgovor i nesporno potvrdila da je jedini važeći standard iz 2005.godine, dakle onaj koji je dostavio Coning d.o.o.

Napomena: U nastavku će se ispostaviti kao sporno zašto je Komisija za javne nabavke kontaktirala Evropsku federaciju za zvučne barijere (ENBF), a ne Evropsku komisiju kao nadležni organ, a naročito imajući u vidu da im je Coning d.o.o. još u prihvaćenoj žalbi od 10.02.2020.godine dostavio zvanični link i tabelu na kojem Evropska unija objavljuje zvanične službene glasnike. Postavlja se pitanje zašto je URŽ tražio da se pored stava Evropske komisije traže dodatni dokazi? No, u svakom slučaju, i Evropska federacija za zvučne barijere je nesporno potvrdila da je CE certifikat koji je dostavio ponuđač Coning d.o.o. ispravan, a da je CE certifikat od Uniprometa neispravan.

♦♦♦

Komisija za nabavke sačinjava zapisnik o ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda i donosi odluku da je Coning d.o.o. jedini dostavio prihvatljivu ponudu i predlaže se odgovornoj osobi Autoceste FBiH da se ugovor dodijeli

03.07.2020.

U ovom trenutku se činilo da je postupak konačno okončan. Prošlo je skoro 6 mjeseci u tumačenjima da li je ispravan CE certifikat koji je dostavio najpovoljniji ponuđač Coning d.o.o. Ogorčeni građani što pišu peticije godinama sa molbom da se ugrade bukobrani da bi napokon mogli mirno spavati zaštićeni od buke koja dolazi sa autoceste, nemaju pojma šta se dešava iza scene dok čekaju ugradnju bukobrana.

♦♦♦

Faza čekanja: dok neko čeka, neko muti vodu…

Juli, 2020.godine – čeka se odluka uprave Autocesta FBiH,

Avgust, 2020.godine – čeka se odluka uprave Autocesta FBiH,

Septembar, 2020.godine – čeka se odluka uprave Autocesta FBiH.

Dok građani pišu one peticije za ugradnju bukobrana, neko ‘nešto’ čeka u Autocestama FBiH i ne donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača…

Korekt d.o.o. i Etika.ba su u vezi ovog čekanja postavili pitanje Autocestama FBiH, po Zakonu o slobodi pristupa informacijama 12.05.2022.godine i dobili smo odgovor 30.05.2022.godine:

♦♦♦

Čekanje iz ugla Coning d.o.o.

29.09.2020.godine

Coning d.o.o. šalje zahtjev Autocestama FBiH za obavještavanje o toku postupka iz kojeg se vidi da Coning d.o.o. nema informaciju da je Komisija za nabavke još 3.jula 2020.godine donijela odluku da je Coning d.o.o. najpovoljniji i jedini prihvatljivi ponuđač i da je Komisija preporučila upravi da se ugovor potpiše. Klikom na ovaj link možete pročitati dopis od Coning d.o.o.

♦♦♦

‘Čekanje’ iz ugla Unipromet d.o.o.

Odvjetnik Davor Bunoza iz Mostara, u ime Unipromet d.o.o., 01.09.2020.godine se e-mailom obraća Autocestama FBiH i dostavlja im KRIVOTVORENI dokument koji je navodno izdalo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u kojem se navodno osporava CE certifikat EN 13488:2005, koji je dostavio Coning d.o.o. Klikom na ovaj link možete pogledati krivotvoreni dokument ili možete klikom ovdje pročitati cijeli dopis koji je dostavio odvjetnik Davor Bunoza.

Napomena: Korekt d.o.o. i portal Etika.ba još uvijek ne mogu potvrditi ko je autor krivotvorenog dokumenta, jedino što se u ovom trenutku može potvrditi na osnovu kredibilnih dokaza da je sporni dokument  sa svog e-maila i putem pošte Autocestama FBiH dostavio odvjetnik Davor Bunoza.

♦♦♦

Uprava Autoceste FBiH donosi odluku o poništenju javne nabavke, protivno odluci Komisije za javne nabavke, između ostalog kao podlogu koristeći krivotvorene dokumente

05.10.2020.godine

U odluci se između više navoda ponovo osporava CE certifikat: ‘’Naime, u minimalnim tehničkim uvjetima prilikom pokretanja tenderske procedure je između ostalog traženo da ponuđač dostavi i važeće CE certificate. Dio komisije (tri od pet članova) svoju konačnu odluku temelje na prepisci e-mailovima sa korisnikom zakona udruženjem ENBF koju niko nije ovlastio da tumači europske direktive, a ne kako bi to zakonski trebalo biti sa izvorom odnosno donosiocem zakona što je u ovom slučaju Evropska komisija. Evropska komisija je predvidjela i odredila 30 adresa tumača evropske direktive koja je izravno vezana za građevne elemente kao što su zvučne barijere i zidovi zaštite od buke, a među njima nije ENBF. Potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da je firma Kohlhauer, čiji je CE certifikat i sporan, jedan od članova udruženja ENBF, što bi u konkretnom slučaju moglo predstavljati izravni sukob interesa. Radi navedenog, dovodi se u pitanje da li je Komisija postupila po instrukcijama URŽ BiH, od 15.04.2020.godine, odnosno po pitanju valjanosti CE certifikata nije priložila mišljenje zvanične institucije.’’

Ovu odluku potpisuju:

Marin Jelčić, dipl.ing.saob., izvršni direktor za upravljanje i održavanje &

Adnan Terzić, dipl.ing., direktor Autoceste FBiH

Napomena 1: Obratiti pažnju da se u ovoj odluci uprave Autocesta FBiH od 05.10.2020.godine kaže da treba pribaviti mišljenje Evropske komisije za validnost certifikata, te obratiti pažnju iznad na odluku iste te uprave Autoceste FBiH od 14.02.2020.godine  kojom su usvojili tadašnju žalbu Coning d.o.o. u vezi validnosti certifikata, kada im je dostavljen zvanični preglednik službenih glasnika Evropske komisije.

Napomena 2: U odluci se pominje firma Kohlhauer, a to je Njemačka firma koja isporučuje panele ponuđaču Coning d.o.o. i koja je nosilac ispravnog CE cerifikata po standardu EN 14388:2005.

Napomena 3: Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su po Zakonu o slobodi pristupa informacijama 12.05.2022.godine pitali Autoceste FBiH koliko često se dešava da uprava JP Autoceste FBiH ne prihvati prijedloge i preporuke Komisije za javne nabavke, kao što je sad slučaj da je uprava odlučila suprotno odluci i preporuci Komisije za javne nabavke, na šta su Autoceste FBiH odgovorile kako slijedi:

Napomena 4: Iz odgovora Autocesta FBiH iz gornje napomene broj 3 proizilazi da neko između članova uprave treba pod hitno biti procesuiran, jer pored toga što su prihvatili očigledno krivotvorene dokumente kao validne, proizilazi da su po Pravilniku bili dužni, ako su baš htjeli da ospore zakonitost preporuke Komisije, pismenim putem tražiti od Komisije da se ista nezakonitost otkloni, a što oni nisu uradili, već su namjerno djelovali protivno proceduri, što sve zajedno navodi na pitanje koji su to motivi naveli upravu, odnosno njene članove koji su za to glasali, na ovakvo nezakonito djelovanje.

♦♦♦

Razotkrivanje falsifikovanog dokumenta

Upravo je firma Kohlhauer ta koja je otkrila da je odvjetnik Davor Bunoza Autocestama FBiH dostavio falsifikovanu potvrdu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske. Naime, firma Kohlhauer je pisala Ministarstvu u Hrvatskoj i pitala kako je moguće da su mogli takvu potvrdu izdati kada je opšte-poznato u Evropi da je jedino standard EN 14388:2005 validan, na šta je Ministarstvo odgovorilo da je dokument koji je odvjetnik Davor Bunoza dostavio Autocestama FBiH KRIVOTVOREN dokument i da Ministarstvo nikad takvo što nije izdalo.

Na ovom linku možete pročitati prepisku između firme Kohlhauer i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.

♦♦♦

Dodatna provjera sprovedena od Korekt d.o.o. i Etika.ba portala

Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su uspjeli dobiti u posjed originalni dokument Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske iz 2019.godine koji ima isti broj protokola kao KRIVOTVORENI dokument koji je 01.septembra odvjetnik Davor Bunoza u ime Unipromet d.o.o. dostavio Autocestama FBiH, s tim da se na originalnom dokumentu nalazi potpuno drugi sadržaj koji nema nikakve veze sa certifikatima kao što je KRIVOTVORENO na spornom dokumentu na bazi kojeg su Autoceste FBiH poništile postupak, a URŽ kasnije isti krivotvoreni dokument koristio da poništi ugovor o ugradnji bukobrana koji je Coning d.o.o. napokon potpisao u decembru 2021.godine, iako je nesporno dokazano da je URŽ znao da je dokument krivotvoren.

Na ovom linku čitaoci mogu pogledati originalni i krivotvoreni dokument i samostalno izvršiti upoređivanje.

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom tekstu koji ćemo objaviti za 7 dana, u subotu 11.06.2022.godine, čitajte o drugim nezakonitostima u Autocestama FBiH u ovom postupku, kao i šta se desilo nakon 5.oktobra 2020.godine nakon što su Autoceste FBiH poništile postupak na bazi krivotvorenih dokumenata. Nadalje, ekskluzivno ćemo objaviti kako je URŽ – Ured za razmatranje žalbi ignorisao zahtjev da nadležnim organima prijavi ove krivotvorene dokumente, čak je otišao korak dalje u prikrivanju ovog djela tako što je krivotvorene dokumente kasnije 14.04.2022.godine iskoristio kao jedan od ‘legalnih i legitimnih razloga’ za poništenje ugovora o ugradnji bukobrana, koji je krajem 2021.godine napokon startao sa implementacijom.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.