Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Hoće li URŽ BiH izmaći potjeri Etika.ba portala?

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 10/11

NOVI DOKAZI: U ovom tekstu objavljujemo nove dokaze da Ured za razmatranje žalbi BiH pokušava da prikrije svoju odgovornost za stavljanje krivotvorenih isprava u pravni promet.

♦♦♦

PODSJEĆANJE IZ PRETHODNIH TEKSTOVA

Autoceste FBiH su u dosluhu sa građevinskom firmom Unipromet d.o.o. iz Čačka, prije zvanične objave, vršili štimanje tendera za ugradnju bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Visoko. Tekst o štimanju tendera možete pročitati klikom ovdje.

Nakon objave naštimanog tendera, kreatorima korupcije je došlo iznenađenje u vidu sarajevske firme Coning d.o.o., koja je ispred domaćeg konzorcija dostavila ponudu za preko 800 hiljada KM nižu od Unipromet d.o.o. iz Čačka.

Koruptivna mreža tada stupa na scenu i pokušava nekoliko godina da kroz razne nezakonitosti uspori i prekine proces dodjele i implementacije ugovora sarajevskoj firmi Coning d.o.o., što je na kraju izvedeno uspješno, kada je Ured za razmatranje žalbi BiH 14.04.2022.godine poništio ugovor o izvođenju radova, priznavajući falsifikovane dokumente kao validne. Tekst o falsifikatima možete pročitati klikom ovdje.

Za sve to vrijeme koruptivna mreža uopšte ne vodi računa o građanima koji žive u blizini auto ceste i čije zdravlje je ugroženo prekomjernom bukom. Video o patnjama građana možete pogledati klikom ovdje.

♦♦♦

Kako Etika.ba portal smije da organizuje potjeru?

Slučaj sa koruptivnim poništavanjem tendera i ugovora za izgradnju bukobrana na relaciji autoputa Podlugovi-Visoko i ovaj serijal tekstova, kao i akcije Etika.ba portala bi već odavno bile završene, jer smo sve nezakonitosti već otkrili i predstavili, da nismo naletjeli na g.Marka Kolobarića, predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi BiH, koji je odlučio da se dopisima igra mačke i miša sa nama.

Stvar je jednostavna, URŽ BiH je koruptivnu i nezakonitu odluku zasnovao na falsifikovanom dokumentu. Pošto je to zabranjeno po zakonu, mi smo počeli da obavještavamo i tražimo od URŽ BiH da povuku falsifikat iz pravnog prometa i da se prijave Tužilaštvu BiH te objasne kako je došlo do toga da svoje rješenje zasnuju na falsifikovanom dokumentu.

Predsjedavajući URŽ BiH g.Marko Kolobarić je tada odlučio da nas zamajava svojim odgovorima i da iznalazi različite birokratske odgovore da odbije naše zahtjeve. Mi smo tu igru prihvatili i tako svakih petnaestak dana nalazimo različite zakonske osnove da šaljemo podneske sa dokazima da je URŽ BiH upotrijebio falsifikat u svom radu, te da ih tjeramo da uzmu telefon u ruke, pozovu Tužilaštvo BiH i prijave se za krivično djelo upotrebe falsifikata u donošenju svog rješenja.

Tako se Etika.ba portal našla u zakonitoj potjeri korumpiranih službenika koji rade protivno službenoj dužnosti. Naravno, mi koristimo nama dozvoljena demokratska sredstva, kao što su prijave, zahtjevi, obavještenja, analize, tekstovi i sl.

Ono što URŽ BiH ne shvata u ovoj igri mačke i miša je da mi zapravo pobjeđujemo svaki put kad im pošaljemo neki zahtjev, prijavu i slično, koju oni odbiju različitim birokratskim izgovorima. Zapravo, nama je bitno da ih svakim novim dopisom obavijestimo i učinimo svjesnim da su svojom odlukom od 14.04.2022.godine falsifikovani dokument priznali kao da je istinit i stavili ga u pravni promet. Proizilazi da nije bitno šta oni nama odgovore, računa se jedino jesu li se prijavili Tužilaštvu BiH i jesu li povukli falsifikat iz spornog rješenja o poništenju ugovora za ugradnju bukobrana.

Svaki put kad mi pošaljemo dokaze, a oni ignorišu ili pošalju birokratske izgovore, mi u tabelu dodamo još jedan argument njihove namjere da postupaju protivno zakonu. Kad tužilaštvo bude postupalo po ovom slučaju, mi ćemo sve ove prepiske dostaviti tužiocu kao dokaz za namjeru činjenja krivičnog djela. Mnogi znaju da je tužilaštvima najteže dokazati namjeru kod nezakonitog postupanja.

U tome se sastoji smisao potjere koju je organizovao Etika.ba portal, a to je skupljanje dokaza za neko buduće dokazivanje namjere.    

Izbjegavanje URŽ da postupi po službenoj dužnosti je počelo 06.06.2022. godine kada smo poslali prvo obavještenje o falsifikatu i od tada je prošlo:

♦♦♦

URŽ BiH NAPRAVIO TAKTIČKU GREŠKU KOD ZADNJE ODBIJENICE

28.07.2022.godine smo dobili odbijenicu od URŽ BiH u kojoj nas obavještavaju da po Zakonu o slobodi pristupa informacijama BiH, postoje izuzeci kada nije u javnom interesu da se odgovori na zahtjeve javnosti, te su tako odbili da odgovore na naša dva benigna pitanja od 15.07.2022.godine:

  1. Koju proceduru URŽ slijedi pri zaprimanju informacija da su isprave falsifikovane što indicira na počinjenje krivičnog djela?
  2. Na koji način URŽ vrši korektivne mjere ukoliko je koristio falsifikovan dokument u procesu odlučivanja u procesu javnih nabavki?

Nema sumnje da je odbijenica URŽ-a nezakonita, međutim u toj odbijenici od 28.07.2022.godine su u pouci o pravnom lijeku napisali da imamo pravo žalbe Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara BiH i Instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH. Mi smo se obradovali ovoj mogućnosti, jer će sada naši dokazi da je URŽ BiH koristio falsifikat prilikom odlučivanja doći u ruke u još dvije institucije.

A ove dvije institucije koje budu razmatrale našu žalbu će morati postupiti po Zakonu o upravnom postupku BiH, članu 258a, u kojem stoji da su po saznanju o povredi zakona, a to će nesporno saznati kad budu razmatrali našu žalbu, dužni da traže od URŽ-a isto ono što Etika.ba već više puta traži od URŽ, a to je da izmjenom rješenja od 14.04.2022.godine ili na drugi način povuku falsifikat iz pravnog prometa. Po ovom članu su ove institucije i same dužne da falsifikat prijave Tužilaštvu BiH.

Na ovaj način se u potjeru za nezakonitostima u Uredu za razmatranje žalbi BiH, pored Etika.ba portala, silom službene dužnosti moraju uključiti i Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH i Institucija Ombudsmena BiH. Vjerujemo da će ove institucije raditi po službenoj dužnosti i da neće štititi predsjedavajućeg URŽ-a g.Marka Kolobarića.

Ovako smo uspjeli da proširimo front borbe protiv falsifikata, tako da se manevarski prostor predsjedavajućem URŽ-a smanjuje, a manevarski prostor za potjeru korumpiranih službenika širi.

Klikom ovdje možete pogledati naš zahtjev URŽ-u i pitanja od 15.07.2022.godine.

Klikom ovdje možete pogledati odbijenicu URŽ-a od 28.07.2022.godine.

Klikom ovdje možete pogledati našu žalbu Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara BiH i Instituciji ombudsmana BiH od 05.08.2022.godine

♦♦♦

NOVA PRIJAVA ETIKA.BA PORTALA, DO SADA NAJKREATIVNIJA

U svim dosadašnjim prijavama koje smo podnosili se dešavalo da predsjedavajući URŽ g.Marko Kolobarić, preuzme na sebe odgovornost da nam dostavlja nezakonite odgovore, čime izbjegava da sazove sjednicu URŽ BiH, kako bi svih 7 članova URŽ donijelo odluku kako da se postupi u vezi falsifikata. Ovakvim postupanjem predsjedavajući URŽ može uvući u problem i druge članove URŽ, koji takođe znaju da se u spisu nalazi falsifikat, jer i oni mogu odgovarati za prikrivanje krivičnog djela ako se Tužilaštvo BiH ne obavijesti.

Da bismo nekako zaobišli predsjedavajućeg u procesu odlučivanja po našim prijavama, te kako bismo adresirali direktnu odgovornost za postupanje na nekog drugog člana URŽ, pronašli smo dobru mogućnost u internim Pravilima za pokretanje prekršajnih prijava po službenoj dužnosti, koje je URŽ usvojio u maju, 2021.godine. Klikom ovdje možete pogledati ova Pravila.

Naime, u ovim Pravilima je, na našu sreću, predviđen put postupanja sa našom prijavom koji ne daje mogućnost predsjedavajućem URŽ da spriječi dostavljanje prijave drugim članovima URŽ, tj.nije uopšte predviđeno da predsjedavajući usmjerava postupanje sa našom prijavom.

U članu 2, Stav 1 ovih Pravila, koji reguliše zaprimanje predmeta, je navedeno da Odsjek za pisarnu i arhiv, dakle NE predsjedavajući URŽ, kada zaprimi poštom prijavu (a Etika.ba je dostavila prijavu i adresirala na Odsjek za pisarnu i arhiv), neposredno dostavlja članu URŽ koji je bio izvjestilac u predmetu ‘Bukobran’ gdje se nalazi falsifikat. Dakle, član-izvjestilac mora dobiti našu prijavu i tako smo zaobišli predsjedavajućeg i mogućnost da on sam nezakonito odbije ili odbaci naš prijedlog.

Dalje je predviđeno da član URŽ-izvjestilac u predmetu gdje se nalazi falsifikat, nakon što provede utvrđivanje činjeničnog stanja, kompletiran predmet sa svim dokazima iznese na sjednicu URŽ (gdje odlučuje svih 7 članova) sa prijedlogom mišljenja o tome da li postoji sumnja u kršenje zakona. Nakon toga piše da Članovi URŽ (u množini) odlučuju o pokretanju prekršajnih prijava ili obavještavanju nadležnog Tužilaštva.

Kada dođe do odlučivanja na sjednici URŽ, tada će predsjedavajući biti samo jedan od sedam glasova i tada smo postigli da svih sedam članova odlučuje za sebe hoće li ići putem zataškavanja falsifikata, što će i njih same potencijalno uvući u činjenje krivičnog djela, ili će dići glas i zahtjevati korektivne radnje na povlačenju falsifikata iz pravnog prometa (kako bi se umanjile štete od egzistiranja falsifikata u pravnom prometu kao da je istinit), te da zahtjevaju da se falsifikat prijavi Tužilaštvu BiH (kako bi se oslabila kvalifikacija da je postojala namjera korištenja falsifikata ili namjera prikrivanja istog).

Smatramo da smo ovom prijavom napokon napravili šah-mat u igri mačke i miša sa predsjedavajućim g.Kolobarićem. Naravno, nadamo se da uposlenici iz Odsjeka za pisarnu i arhiv neće prekršiti interna pravila i da će obavezno postupiti kako nalažu Pravila i dostaviti našu prijavu članu-izvjestiocu. Takođe se nadamo da član-izvjestilac neće prekršiti ova Pravila i da će uraditi kako je predviđeno, jer ako ne bi tako postupio sam bi sebi napravio veliki problem u smislu sumnje da se falsifikat prikriva od nadležnih organa.

Klikom ovdje možete pogledati našu prijavu od 01.08.2022.godine.

♦♦♦

KAPITULACIJA URŽ?

Iskreno se nadamo da će sada URŽ morati kapitulirati pred silinom zakonskih argumenata koje smo im dostavili i predočili, te da je krajnje vrijeme da postupe po službenoj dužnosti.

U slučaju da URŽ nastavi sa izbjegavanjem da se postupi po zakonu, mi ćemo naravno nastaviti sa pronalaskom novih zakonskih mogućnosti da ih tjeramo da provedu zakon, što će vjerujemo imati podršku javnosti. 

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom redovnom nastavku 27.08.2022.godine nastavljamo hronološki opis svih nepravilnosti u ovoj javnoj nabavci i polako ćemo razotkrivati ovu korupcionu šemu u svim smjerovima.

*U međuvremenu ćemo objavljivati vanredne vijesti u slučaju novih saznanja da koruptivna mreža aktivno radi na uništavanju dokaza ili poduzima druge mjere kako bi izbjegli odgovornost ili se ponaša protivno javnom interesu na bilo koji drugi način.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.