Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Odgovor Korekt-a na demant ANS Drive-a (SST 1.2. dio)

Za: ANS Drive d.o.o., Sarajevo

 

Cc:

Smart Invest d.o.o. Sarajevo

Sberbank BH d.d., Sparkasse bank d.d.

 

Na pažnju:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog Kantona,

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

n/p glavnim tužiteljima/tužiteljicama

Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine – SIPA

Finansijsko-obavještajnom odjelu

Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini

Uredu FBI – Atašeu FBI

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

n/p Dr.Erduan Kafedžić, šef ureda

Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

n/p direktora

Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

n/p direktora

Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

n/p direktor i glavnog inspektora

Javnost BiH, domaće i međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije

 

PREDMET: Odgovor na dopis društva ANS Drive d.o.o. broj 505/20 od 26.10.2020.godine

 

Poštovani,

Korekt d.o.o. je dana 28.10.2020.godine zaprimio dopis od strane društva ANS Drive d.o.o., potpisan od strane direktora g-dina Asmira Dževlana, sljedećeg naziva: ”Odgovor na dopis-pamflet društva Korekt d.o.o. br.04/007 od 13.10.2020.godine”, u kojem je dat rok Korekt-u da demant objavi u roku od 3 dana.

Korekt d.o.o. izražava zadovoljstvo što je ANS Drive d.o.o. u svom dopisu proširio spisak primaoca informacije na američku istražnu agenciju FBI i Američku ambasadu u BiH, a sve u nadi da će američki standardi borbe protiv korupcije biti primjenjeni u BiH kako bi se sve pobrojane institucije u naslovu oslobodile korupcije u svojim redovima. 

Interesantno je da je ANS Drive kao primaoce informacije uključio Upravu za indirektno oporezivanje BiH, Poreznu upravu Federacije BiH i Finansijsku policiju Federacije BiH. Obzirom da je ANS Drive prvi odlučio da ovu debatu proširi na široke ciljne skupine, Korekt je nakon toga odlučio da raspravu otvori prema cijeloj javnosti u BiH, jer smatramo da u nezrelim demokratskim društvima i pravnim sistemima izloženim korupciji visokog nivoa, što je slučaj u BiH, opravdano je da javnost ima priliku da samostalno donosi vlastite zaključke i da se tako svaki donosilac odluka izloži sudu javnosti te opravdanoj kritici ako se odluke donose nepošteno, korumpirano ili putem trgovine utjecaja.

Korekt d.o.o. smatra da će Bosna i Hercegovina prodisati onog trenutka kada gore pobrojane institucije postanu profesionalne, efikasne i oslobođene stranačkih uticaja, kao i nezakonitog dosluha između nadležnih organa i kompanija koje u svom radu ne primjenjuju visoke standarde poslovne etike i usklađenosti (eng. Business Ethics and Compliance). Korekt d.o.o. je osnovan sa misijom da da značajan doprinos borbi protiv korupcije i poslovnih prevara u BiH, pa se radujemo da naša saznanja o slučaju ”Sarajevo Tower” prezentujemo i međunarodnoj javnosti. Naše analize, prijave i druge zaključke smo u tom cilju i preveli na engleski jezik, pa ih dostavljamo uz ovaj Odgovor.

Obzirom da Korekt d.o.o. svaku svoju izjavu, tvrdnju ili zaključak temelji na višestruko provjerenim informacijama i dokumentima, koji s aspekta činjenica i argumenata predstavljaju neoborivu građu, tako ćemo postupiti i u ovom odgovoru, a to znači odgovorno, istinito, objektivno, te uz najviše standarde poslovne etike i usklađenosti (eng. Ethics and Compliance).

Uvodna napomena, klauzula o transparentnosti:

Prije nego što analiziramo navode ANS Drive-a, ponovo ćemo predstaviti klauzulu o transparentnosti firme Korekt d.o.o., koja je već transparentno objavljena na stranicama 1. i 2. Analize zastoja u gradnji ”Sarajevo Tower”, što je u skladu sa međunarodnim standardima prilikom izrade Analize poslovne etike i usklađenosti i procjene rizika od pojave zabranjenih praksi kao što su korupcija, prevara, iznuda, koluzija i opstrukcija dokaza, čime je firma Korekt d.o.o. zadovoljila najviše međunarodne standarde transparentnosti u ovoj djelatnosti:

”Korekt d.o.o. je izvršio cjelovitu analizu stavova uključenih aktera u vezi aktuelnog zastoja gradnje na objektu ”Sarajevo Tower”, prilikom čega je izvršena usporedba zvaničnih stajališta sa dokumentacionom osnovom, korištena je dodatna motoda logičkog suprostavljanja oprečnih stavova i izvršena eliminacija neutemeljenih, netačnih ili manipulativnih tvrdnji svih uključenih aktera, na osnovu čega su donijeti zaključci u vezi uzroka zastoja gradnje.

Korekt d.o.o. iz Sarajeva je pozvan da uradi analizu od strane jednog od uključenih aktera Smart Invest d.o.o. (suinvestitor na objektu). Korekt d.o.o. je specijalizovana za oblast poslovne etike i usklađenosti poslovanja sa međunarodnim i domaćim zakonima, standardima i najboljim poslovnim praksama. U okviru svoje misije pratimo i analiziramo poslovne procese i prakse, sporne poslovne odnose, kao i upitne upravne i sudske postupke, utvrđujemo neregularnosti na štetu legitimnih i legalnih poslovnih interesa klijenata, o čemu sačinjavamo javne i specijalističke izvještaje. Korekt d.o.o. Sarajevo je posebno specijalizovan za borbu protiv zabranjenjih praksi i rizika od korupcije, prevare, iznude, koluzije (dosluha), opstrukcije dokaza i svih drugih tipova neprofesionalnog i neetičkog ponašanja koja indiciraju moguće postojanje zabranjenih praksi.

Smart Invest je pristao na rigorozne standarde koje je Korekt d.o.o. postavio kao uslov za angažman, a koji uključuju pravo i obavezu za Korekt d.o.o. da podnese prijavu protiv uključenih aktera, kao i protiv Smart Investa ukoliko tokom analize otkrije nepravilnosti samog Smart investa. U prilog ovoga Vam između ostalog predstavljamo Član 1, Stav 1, Alineja 7 Ugovora o analizi, procjeni i zaštiti reputacije koji glasi:

 • U situacijama kada Isporučilac tokom analize dokumenata ili na drugi način dođe do saznanja ili sumnje da akteri u predmetnom slučaju postupaju nezakonito, da postoji rizik od postojanja korupcije ili neke druge zabranjene prakse, Isporučilac će samostalno izvršiti podnošenje prijave nadležnim organima u svoje ime u svojstvu prijavitelja i/ili svjedoka, bez prava Naručioca da odlučuje ili spriječava Isporučioca da postupi u skladu sa zakonskim obavezama. U slučaju da se Naručilac ne slaže sa podnošenjem prijave od strane Isporučioca, isto neslaganje se ne može koristiti kao opravdan razlog za raskid ovog ugovora.

U članu 4, stav 1 Ugovora je definisano da Korekt d.o.o. može iznositi isključivo istinu u odnosu na sve uključene aktere, bez obzira što uključeni akteri vrlo često imaju međusobno oprečna mišljenja uz izostanak objektivnosti:

 • Član 4: Isporučilac se obavezuje da će sve radnje obavljati profesionalno, transparentno, istinito i fer, kako prema Naručiocu tako i prema svim povezanim akterima u predmetu, u skladu sa svim zakonima i propisima, kao i u skladu sa međunarodnim standardima poslovne i profesionalne etike.”

 

Analiza dopisa ANS Drive-a:

 

Tvrdnja ANS Drive-a iz naslova dokumenta da je Korekt-ova Analiza ustvari Pamflet.

Da bismo utvrdili da li je Korekt-ova analiza Pamflet, prvo ćemo navesti opšteprihvaćenu definiciju termina pamflet, preuzetu sa wikipedie:

”Wikipedia: u pamfletu argumentacija, koja bi bila utemeljena činjenicama, stoji u pozadini. Umjesto argumentacije, predominantno je strastveno zagovaranje protiv teme pamfleta. Pamflet odobrava ili je ponekad čak i krajnji cilj ponižavanja protivničke strane.”

Metoda koju ćemo primjeniti će biti uporedna analiza tema koje su obrađene u Analizi Korekt.doo i tema koje se pojavljuju u demantu ANS Drive-a:

Korekt d.o.o. Analiza/teme: ANS Drive Demant Analize/teme:
 1. Ponuda i potpisivanje ugovora o ugradnji fasade:
 2. Pribavljanje bankarske garancije od strane Euro Profila:
 3. Uplata avansa Euro Profil-u:
 4. Euro profil ugovara nabavku materijala za ugradnju fasade:
 5. ANS Drive šalje PRVO rano upozorenje Euro Profil-u za kašnjenje u radovima:
 6. Problemi sa postavljanjem fasadne skele:
 7. ANS Drive šalje DRUGO rano upozorenje Euro Profil-u za kršenje ugovornih odredbi:
 8. Pokušaj ugradnje pogrešne kamene vune od strane podizvođača ‘Euro Profil’ d.o.o.
 9. Pokušaj ugradnje jeftinijeg ljepila od strane podizvođača ‘Euro Profil’ d.o.o.
 10.   Euro Profil d.o.o. upućuje investitorima Opomenu pred raskid ugovora
 11.  ANS Drive šalje TREĆE upozorenje Euro Profil-u za kršenje ugovornih odredbi, putem advokata Gorana Trivuna, ujedno  dajući odgovor Euro Profil-u na njihov dopis od 29.5.2019.godine:
 12. Smart Invest odgovara na prijetnju o      raskidu ugovora upućenu od strane      Euro profil-a, putem advokata Jasmira  Muratovića;
 13. Trenutak preokreta i ”slamka spasa” za Euro Profil d.o.o.
 14. Radikalni zaokret u odnosu ANS Drive-  a prema Euro Profil-u:
 15. Završna faza ugradnje fasade, ugradnja  finalne žbuke:
 16. Operacija STO Silkolit

Napomena: Korekt d.o.o. je pobrojanih 16 tačaka elaborirao u Analizi na 22 stranice (ne računajući 6 stranica uvodnih napomena i zaključaka), uz navođenje i citiranje više desetina dokumenata, ugovora, izjava pred sudskim organima i sl., na osnovu kojih je iznio svoje Zaključke.

 1. Utvrđivanje datuma osnivanja Korekt d.o.o.;
 2. Utvrđivanje da li je direktor Korekt d.o.o. na listi sudskih vještaka (oblast građevinarstvo i finansije);
 3. Utvrđivanje da li je Korekt d.o.o. na listi privrednih društava ovlaštenih za obavljanje poslova vještačenja (građevinarstvo i finansije);
 4. Utvrđivanje da li direktor Korekt d.o.o. posjeduje visokoškolsko obrazovanje (oblast građevinarstvo i finansije);
 5. Utvrđivanje da li je direktor Korekt d.o.o. lice sa srednjom stručnom spremom;
 6. Utvrđivanje da li je direktor Korekt d.o.o. ovlašteno službeno lice organa gonjenja;
 7. Utvrđivanje da li je Korekt d.o.o. angažovan od strane Smart Invest d.o.o., čiji je direktor g-din Elvedin Mahmutović, optužen u krivičnom postupku;
 8. Utvrđivanje da li je Analazia Korekt-a sačinjena u skladu sa relevantnim naučnim metodologijama i brojnim pravilima građevinske i finansijske struke;
 9. Isticanje da je direktor ANS Drive-a svjedočio na Sudu u krivičnom procesu protiv direktora Smart Invest-a g-dina Elvedina Mahmutovića i dostavio im relevantnu dokumentaciju;
 10. Isticanje obećanja da će direktor ANS Drive-a i dalje sarađivati sa nadležnim organima;
 11. Konstatacija da Analiza Korekt-a i krivična prijava protiv tužioca koju je podnio direktor Korekt-a predstavlja pritisak na svjedoka i pravosudne organe;
 12. Odbacivanje teze Analize Korekt-a pod rednim brojem 14: Radikalni zaokret u odnosu ANS Drive-a prema Euro Profil-u, argumentom da je direktor ANS Drive-a g-din Asmir Dževlan svjedočio pred Sudom i bio unakrsno ispitivan;
 13. Najava ANS Drive-a da će zbog povjerljivosti konkretne odgovore na tačke iz Analize Korekt-a dostaviti samo američkom FBI-u i drugim gore pobrojanim domaćim institucijama, ali ne i samom Korekt-u;
 14. Zahtjev ANS Drive-a da Korekt d.o.o. objavi demant u osnovu na sve neistinite i/ili nepotpune navode iz Pamfleta;

Napomena: ANS Drive d.o.o. je pobrojanih 14 tačaka iznio na 4 stranice u koje su uključene uvodne i završne napomene, što efektivno iznosi 3 stranice teksta za iznošenje argumenata, koji su uglavnom mišljenja ili tvrdnje bez navođenja izvora materijalnih dokaza.

 

Zaključak:

1.Očigledno je da se ANS Drive nije argumentima osvrnuo niti na jednu tačku iz Korekt-ove Analize. Ova činjenica je priznanje Korekt-ove metodologije da u Analizi uvrsti samo neoborive dokaze i iznese tvrde zaključke zasnovane na neoborivim dokazima, koje nije moguće demantovati;

2.Očigledno je da je ANS Drive u svojoj tački 14 tražio da Korekt d.o.o. objavi demant na sve neistinite i/ili nepotpune navode, što je besmislen zahtjev obzirom da ANS Drive d.o.o. nije iznio niti jedan kontra dokaz da je nešto netačno ili neistinito u Analizi Korekt-a. U slučaju da ANS Drive d.o.o. bilo kad u budućnosti dostavi kredibilan dokaz koji pobija bilo koju rečenicu ili zaključak u Analizi, Korekt d.o.o. će poštovati najviše etičke standarde i javno priznati grešku;

3.Očigledno je da ANS Drive-a u nedostatku argumenata u vezi predmetne Analize primjenjuje taktiku skretanja pažnje sa neoborivih činjenica iz Analize kroz manipulativno ubacivanje tematike ovlaštenih sudskih vještaka iz oblasti građevinarstva i finansija, iako je u Korekt-ovoj gore citiranoj klauzuli o transparentnosti jasno navedeno da se radi o Analizi iz oblasti poslovne etike i usklađenosti u odnosu na rizike od korupcije, prevare, iznude, koluzije (dosluha) i opstrukcije dokaza, pa je se bespotrebno baviti ovom tematikom kojom ANS Drive pokušava da skrene pažnju sa činjenica iz Analize;

4.Očigledno je da ANS Drive pokušava da sa činjenica iz Analize skrene pažnju i pokušajima da se dovedu u pitanje legalnost i kredibilnost društva Korekt d.o.o. i direktora kroz nerelevantne tvrdnje o datumu osnivanja i školskoj spremi direktora. Kako bi Korekt d.o.o. zadržao fokus na Analizi i činjenicama koje su neoborive, što je u javnom interesu jer se radi o korupciji visokog nivoa, neće javno polemisati i pravdati se ANS Drive-u o privatnim temama, već će radi odgovornosti za javnu riječ i zbog promocije etičke discipline u BiH podnijeti tužbu za klevetu protiv ANS Drive-a, koju će neoborivo dobiti i dokazati da je ANS Drive iznio neistinu sa tvrdnjom da je Korekt d.o.o. osnovan 16.9.2020.godine i da je direktor društva Korekt d.o.o. lice sa srednjom stručnom spremom. Iako napominjemo da nikakve relevantnosti za slučaj korupcije koji je otkrio Korekt d.o.o. nema činjenica kada je društvo osnovano i koju školsku spremu ima direktor društva;

5.Očigledno je da ANS Drive u tački 6. ne razumije da društvo Korekt d.o.o. kao podnosilac krivične prijave i prijavitelj korupcije u slučaju ”Sarajevo Tower” može imati i više dokaza nego što raspolažu organi gonjenja, koje je dužan da blagovremeno ustupi organima gonjenja, što Korekt d.o.o. u kontinuitetu i obavlja u skladu sa građanskom dužnošću da se korupcija treba prijaviti nadležnim organima;

6.U vezi tačaka 11 i 12 iz demanta ANS Drive-a u kojima se optužuje Korekt d.o.o. da se putem objave Analize i podnošenja krivične prijave vrši nezakoniti pritisak na svjedoka Tužilaštva KS g-dina Asmira Dževlana, direktora ANS Drive-a i navodno vrši pritisak na pravosudne organe, tj. tužioca Sanina Bogunića, Korekt d.o.o. obavještava sve pobrojane adrese i javnost da je istina upravo suprotna, tj. da Korekt d.o.o. otkriva nezakonitosti i iste prijavljuje nadležnim organima, prilikom čega razotkriva lažne svjedoke, među kojima se nalazi i direktor ANS Drive-a, koji je na pretresu u toku unakrsnog ispitivanja dokazano uhvaćen u pokušaju    obmane Suda tako što je pokušao da ublaži neprofesionalizam podizvođača Euro Profil d.o.o. na ugradnji fasade, kako bi stvorio lažnu sliku da podizvođač radova nije mogao da provodi svoje ugovorne obaveze jer je navodno  bio ucjenjivan od strane optuženog direktora Smart Invest-a. Takođe je svjedok iznio i cijeli niz drugih neistina tokom svjedočenja, koje ćemo ovom prilikom samo u dovoljnoj mjeri zadokumentovati i objaviti. 

Advokati su nakon ovih tvrdnji podsjetili g-dina Dževlana na tri pisma upozorenja koja je ANS Drive poslao podizvođaču Euro Profil d.o.o.  (tri pisma ranog upozorenja su navedena u Analizi Korekt-a pod rednim brojevima: 5, 7 i 11.), koja dokazuju neprofesionalnost podizvođača i bezbroj kršenja ugovornih odredbi od strane istog, nakon čega je došlo do radikalne promjene stava direktora ANS Drive-a koji je počeo da negira sadržaj tri pisma koja je uputila njegova firma, te da sinhronizovano sa tužiocem i podizvođačem podupire neistinitu verziju događaja.

Primjer tvrdnji sa glavnog pretresa na kojem je svjedok bio direktor ANS Drive-a g-din Asmir Dževlan, koje je održano 5.marta 2020.godine:

 

Tužilac: Jeste li vi bili zadovoljni u tom periodu izvršenjem njegovog posla? (op.a. misli se na zadovoljstvo ANS Drive-a izvođenjem radova od strane podizvođača fasaderskih radova Euro Profil d.o.o., koji je prijavio da ga direktor Smart Invest-a ucjenjuje aktiviranjem bankarske garancije)

Svjedok: Pa mi smo forsirali znači da ti radovi što prije i što brže se izvode i pravili smo i određene pritiske da se na sve izvođače, ne samo na njega, nego na sve izvođače radova, da se ubrzaju aktivnosti i ova kašnjenja koja smo imali zbog kasnijeg uvođenja banaka i tako dalje anuliramo brzinom ovih radova.To je uobičajen pritisak, znači sve u skladu sa ugovorom, pravilima struke, posebnim uzansama o građenju i tako dalje, ništa neobično.

Tužilac: Kažite nam.

Branilac I optuženog: Ja se izvinjavam, sve smo čuli sem pitanja, ja se izvinjavam časni sude, bilo je pitanje tužioca jeste li vi bili zadovoljni radom Europrofila. Pomno sam pratio i nisam nikad, nisam čuo samo odgovor na to.

Sudija: Dobro, evo odgovorite na ovo pitanje.

Svjedok: Uobičajeno znači, niti sam bio nešto previše zadovoljan niti sam bio nezadovoljan. Očekivao sam od ovog izvođača radova puno, znači očekivao sam u skladu sa ugovorom i datim avansom da montira se skela na dvije duže strane objekta, mislim ako ćemo sada o tehničkim detaljima.’’

 

Kao dokaz za gornji pokušaj obmane Suda od strane direktora ANS Drive-a ćemo navesti pismo koje je ANS Drive prethodno uputio podizvođaču Euro Profil d.o.o.:

 

21.05.2019.godine, broj akta: 132/19

Tehnički direktor ANS Drive Avdija Čustović, d.i.g. upućuje drugo rano upozorenje Euro Profil-u, sljedeće sadržine:

Usporedbom sa usvojenom dinamikom radova, kao Generalni izvođač radova na objektu Sarajevo Tower ustanovili smo sljedeće, te Vas na isto upozoravamo:

 

 • Na gradilište ste 16.05.2019.godine dostavili dinamički plan sa početkom izvođenja radova april 2019.godine, sa rokom izvođenja osam mjeseci, što je neprihvatljivo i suprotno odredbama Ugovora u kojem je isto i definisano članom 12.stav 1. Citiramo: ”da prije početka radova dostavi dinamički plan usaglašen sa planom Generalnog izvođača”. Dinamički plan Generalnog izvođača smo Vam mailom dostavili još 12.02.2019.godine.

Također članom 4. Ugovora je definisan rok izvođenja radova od 180 kalendarskih dana. Želimo naglasiti da ste uvedeni u posao 12.02.2019.godine. U vezi sa prethodnim tražimo da dostavite korigovani dinamički plan u skladu sa Ugovorom i gore navedenim činjenicama.

 • Niste dostavili program organizacije i tehnologije izvođenja radova, a što ste trebali uraditi prema članu 23. Ugovora, citiramo: ”U roku od 7 dana od potpisivanja Ugovora, Podizvođač će Naručiocu podnijeti na odobravanje Program organizacije i izvođenja radova u kojem su dati tehnički opis organizacije izvođenja radova, dinamički plan izvođenja radova i dinamičke planove angažovanja radne snage, mehanizacije.
 • Niste dostavili obrasce sa atestno tehničkom dokumentacijom kako je i predviđeno članom 12.stav 10. Ugovora, gdje stoji citiramo: ”prije izvršene nabavke ili ugradnje materijala i opreme podizvođač radova je obavezan pribaviti saglasnost od ovlaštenog predstavnika naručioca”, već ste bez odobrenja i saglasnosti nabavili kamenu vunu, koja ugovorom nije definisana i samim tim prekršili član 12. Stav 9. Ugovora koji kaže citiramo: ”Podizvođač nema pravo vršiti zamjenu materijala iz usvojene projektno-tehničke dokumentacije, niti sticati bilo kakve privilegije u slučajevima ako u odnosu na propisani materijal i opremu predviđen tehničkom dokumentacijom ugrađuje materijal ili opremu koji su kvalitetima bolji od definiranog materijala” završen citat.

Naime, doveli ste u situaciju da se ne izvode radovi na termo izolaciji i ravnim plohama fasade čime se probijaju rokovi i gubi vrijeme, kako ste i upozoreni mailom poslanim 15.05.2019.godine od strane tehničkog osoblja gradilišta.

 • Svoj otpad ne čistite i time usporavate odvijanje susjednih radova. (SLIKA 1), kao ni stanove nakon izvršenih radova na pozicijama.
 • Ne usaglašavate svoje radove sa radovima drugih podizvođača (član 12, stav 7 Ugovora). Nemarno se odnosite prema ugrađenim pozicijama (bakrene cijevi firme MOUNTAIN), te ih čupaju a iste su propisno ugrađene i zaštićene.
 • Ne vodite kontrolnu knjigu skele, a isto je od Vas traženo.

 

Ovim putem Vas molimo da nas u što skorijem roku pismenim putem obavijestite o poduzetim mjerama, i rješavanju gore pomenute problematike, kako bi se sustigla dinamika, te nesmetano odvijao čitav proces gradnje, te Vas opet upozoravamo o dužnosti pridržavanja svih obaveza preuzetih na osnovu ugovora, i posebnih uzansi o građenju, u protivnom ćemo upotrijebiti sva pravna i faktička sredstva da se zaštitimo.

 

U trećem dopisu ANS Drive-a upućenom Euro Profil-u od 29.5.2019.godine se ističe:

 

 S druge strane, Vaše društvo nije ispoštovalo više bitnih obaveza iz Ugovora, o čemu ste bili upoznati sa našim dopisima od 18.4. i 21.5.2019.godine..

Također, nakon proteka četiri mjeseca od potpisa Ugovora, Vaša kompanija je izvela svega cca. 3% (tri posto) ugovorene vrijednosti radova, za šta morate priznati da je izuzetno zabrinjavajuće i da ne obećava završetak radova u ugovorenom roku od šest mjeseci od uvođenja u posao.

Konačno, Vaše društvo nije ni do danas obezbjedilo ugovorene materijale za ugovoreni obim radova, te sumnjamo da je to pravi razlog za sporije izvođenje radova u dosadašnjem toku realizacije ugovora.

 

Obmana Suda od strane direktora ANS Drive-a je nastavljena i sljedećim riječima:

 

Branilac I optuženog: Molim vas svjedok ne možete se meni obraćati. Je li se obratila firma za promjenu materijala Europrofil, kratko i jasno.

Sudija: Dobro, uvažava se, kratko odgovorite, jesu li se obraćali ili nisu se obraćali?

Branilac I optuženog: Jeste ili nije ?

Sudija: Bez neke dodatne.

Svjedok: Pa nije tako jednostavan odgovor da, ne

Sudija: Jeste li imali bilo kakav zahtjev?

Svjedok: Bio je zahtjev, popunjen obrazac za materijal.

Sudija: Objasnite.

Svjedok: Pa evo to hoću da objasnim znači.

Branilac I optuženog: Vi to znate

Tužilac: Je li bio u skladu sa procedurama, da skratimo ?

Svjedok: Pa u skladu sa procedurama je bio.

Tužilac: Da li su na takav zahtjev dala oba suinvestitora u startu saglasnost?

Svjedok: Da, da.

Tužilac: I Smartinvest i vi, i vi kao generalni izvođač?

Svjedok: Da, da i nadzorni organ i projektant.

Tužilac: I Nadzorni organ, ok.

Svjedok: I ovlašteni predstavnik investitora.

Tužilac: Pa šta bi, zašto izvršena izmjena materijala, imate li te informacije?

Svjedok: Pa nemam te informacije zašto, zašto nije kako se zove, jednostavno to se sve dešava period novembar, novembar odnosno decembar 2019. godine, ovaj obrazac za odobrenje materijala je podnesen 07.06.2019. godine koji je potpisan i ovjeren na gradilištu u kojem se sistem, radi se o sistemu Štumineral, štovario, ovaj jedan je sa mineralnom vunom, jedan je stiroporom, prema uputstvima.

Tužilac: Da li je izmjena koju je tražio Pinjić, radi pojednostavljenja, bila u skladu sa idejnim projektom?

Svjedok: Da, jer je projektant

Tužilac: Za tu vrstu materijala

Svjedok: Da, projektant je to potvrdio.

Tužilac: Projektant je to potvrdio, od samog starta?

Svjedok: Da, da.

Tužilac: Da li je bilo neki grešaka u startu?

Svjedok: Jer sem toga, sem toga je, bila je greška znači,

Tužilac: Nastavite samo to.

Svjedok: Bila je greška u glavnom projektu, u tehničkom opisu za fasaderske radove stoji da je završna žbuka silikatna, a u predmjeru radova koji je sastavni dio glavnog projekta stoji da je to akrilna žbuka.

Tužilac:Kakav je materijal prema vašim informacijama Pinjić htio uraditi, ustvari tražio zamjene, je li ovo kao u idejnom projektu ili ona .. u grešci?

Svjedok: U glavnom projektu znači on je tražio da se ugradi silikatna žbuka zato što je dobavljač materijala za ovakvu vrstu objekta, što znači Austrija predložio da ide ovaj materijal koji je Pinjić, odnosno firma Europrofil i ugradio, radi se o silikatnoj žbuci.

Tužilac: Još jedanput znači dobio je prethodno saglasnost i vašu i strane Smartinvest?

Svjedok: Da, da, svih strana.

Tužilac: Časni sude, ja nemam više pitanja.

U prethodnoj izjavi svjedoka ima više vezanih neistina, što je sve precizno elaborirano u Analizi Korekt-a. Već je dokazano u tački 16 Analize, da se sa pomenutim obrascem za odobrenje materijala pokušala izvršiti poslovna prevara i obmana nad suinvestitorom Smart Invest-om i nadzornim organom Zarka d.o.o., već je dokazano da suinvestitor i nadzorni organ nisu odobrili izmjenu materijala, očigledno je da tužilac takođe manipuliše sa idejnim projektima jer je nesporno dokazano da u ugovoru i predmjeru nesporno stoji definisano da se ugradi STO Ispolit, a ne STO Silkolit. Korekt d.o.o. je uradio analizu dopisa projektanta i utvrdio da projektant nije potvrdio da je taj materijal u skladu sa ugovorenim dokumentima, već smo dokazali u Analizi u tački 4 da su podizvođač i dobavljač materijala bez odobrenja investitora, što je protivno ugovoru, dogovorili isporuku djelimično izmjenjenog materijala, a na kraju nisu ni to ispoštovali nego su protivno zabrani nadzornog organa ugradili pogrešan materijal na 100% površine objekta.

Da je svjedok svjesno govorio neistine na Sudu kada je opravdavao podizvođača za ugradnju neodobrenih materijala potvrđuju i dopisi samog ANS Drive-a podizvođaču koje su slali prije nego što je ANS Drive napravio radikalan zaokret u svojim stavovima prema podizvođaču, u kojima upozorava podizvođača da je protivno ugovoru što je podizvođač pokušao da ugradi pogrešnu i neodobrenu kamenu vunu (gore citirano drugo upozorenje ANS Drive-a podizvođaču).

 

GENERALNI ZAKLJUČAK:

Ako se sada vratimo na definiciju termina –PAMFLET- nesporno možemo zaključiti da je Analiza Korekt-a utemeljena u činjenicama i neoborivim materijalnim dokazima, a da je demant ANS Drive-a ustvari pamflet po opšteprihvaćenoj definiciji sa wikipwedie.

Da Pamflet ANS Drive-a nije slučajnost postaje jasno kada se spozna da je Analiza Korekt-a zapravo hronološki, činjenično i neoborivo materijalno dokazivo pokazala da je direktor ANS Drive-a dao lažnu izjavu na Sudu, a bio je pod zakletvom da će govoriti istinu i samo istinu, prilikom čega je upozoren od sudije da je laganje na sudu krivično djelo. 

Zbog gore rečenog postaje jasno zašto se direktor ANS Drive u svom demantu odlučio da skreće pažnju sa činjenica u Analizi na periferne i sporedne stvari, te zašto se odlučio da izbjegne očitovanje Korekt-u na navode iz Analize, već su zbog navodne povjerljivosti očitovanje poslati samo FBI-u i drugim gore pobrojanim agencijama, izbjegavajući da svoje argumente predoče Korekt-u. Nesporno je ova taktika smišljena kako bi se nastavilo sa obmanom nadležnih državnih organa, prilikom čega se pokušava obmanuti i Američka ambasada, jer je direktor ANS Drive-a na vrijeme prepoznao da je nemoguće smisliti bilo kakav smislen demant Korekt-ove Analize, a da kao odgovor od strane Korekt-a ne dođe dopuna novih argumenata i činjenica koje razotkrivaju širinu i veličinu ove koruptivne afere i pravosudne montaže vrlo visokog nivoa.

U prilogu dokumenta dostavljamo na pažnju:

 • Optužnicu tužioca Sanina Bogunića prevedenu na engleski;
 • Korekt-ovu krivičnu prijavu protiv tužioca Sanina Bogunića prevedenu na engleski;
 • Korekt-ovu Analizu poslovne etike u procesu ugradnje fasade na objektu ”Sarajevo Tower” prevedenu na engleski;

 

S poštovanjem,

Bojan Bajić, direktor

Korekt d.o.o., Sarajevo  

 

 

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.