Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

S.Tower: ‘The’ sudija Elma Zorabdić digla glas protiv zloupotrebe pravosuđa!

Poštovani čitaoci portala Etika.ba,

Zapamtite ime sudije Elme Zorabdić!

Ako pravosuđe BiH preživi ponor u kojem se nalazi već godinama, to će biti zato što postoje sudije kao što je Elma Zorabdić. Etika.ba je prvi put čula za ovo ime prije 24 časa i bilo je dovoljno analizirati samo jedan njen potez i donijeti zaključak da bitka za nepristrasno, zakonito i profesionalno pravosuđe nije izgubljena.

U ovom tekstu ćemo predstaviti njenu reakciju upućenu gđi.Janji Jovanović, predsjednici Općinskog suda u Sarajevu, u kojoj traži da se poništi Rješenje o isključenju sudije Ivane Krželj iz sporova između kompanija ANS Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o., a u vezi spora sa gradnjom nebodera ‘Sarajevo Tower’.

Podsjećamo da je Etika.ba u prošlom tekstu pod nazivom: ‘ANS Drive nokautirao Općinski sud u Sarajevu’, predstavila Rješenje predsjednice suda Janje Jovanović o isključenju sudije Ivane Krželj. Ovim Rješenjem je Janja Jovanović pristala na očitu zloupotrebu pravosuđa i neetičnu igru parnične stranke koja je podnošenjem više tužbi protiv postupajuće sudije vještački fabricirala sukob interesa. Način na koji je Janja Jovanović protumačila Zakon o parničnom postupku FBiH je krajnje rigidan i birokratski, mentalno lijen i neinventivan, te u smislu demokratskih vrijednosti odvojen od vrijednosne suštine i smisla postojanja neke pravne norme. 

Usko i birokratizovano tumačenje neke pravne norme bez sagledavanja i dovođenja u vezu sa smislom svih drugih pravnih instituta kojima se nalaže obaveza proaktivnosti u odbrani temeljnih principa pravosuđa, dovodi do stanja letargije u kojem će više koristi od pravosuđa imati vješti i agilni manipulatori nego pošten svijet.  

Upravo iz ovih razloga je sudija Elma Zorabdić ime koje treba zapamtiti, ali ne primarno zbog stručnosti koja je svakako promjenjiva kategorija, jer ono što se danas ne zna već sutra se može naučiti, već zbog izraženog demokratskog duha, iskakanja iz kulture nezamjeranja, hrabrog zastupanja stava pred autoritetima, liderstva u odbrani temeljnih principa i vrijednosti svog poziva i profesije. Bez ovakvog demokratskog duha i liderstva, srozanog u decenijama i stoljećima autokratskih sistema u kojima se formirao naš snishodljivi mentalitet, imamo kao rezultat da stotine i hiljade stručnih građana BiH tumaraju po marginama ovog društva samo zato što su okovani i sputani strahom od iznoženja vlastitog stava i zarobljeni u živom blatu apatije. 

Zbog toga smo smatrali da je u javnom interesu da se stavovi sudije Elme Zorabdić predstave javnosti u nadi da će postati inspiracija drugim sudijama da dignu svoj glas i pobune se protiv široko rasprostranjene zloupotrebe pravosuđa, među kojima izdvajamo neke njene izjave:

”Iz naprijed navedenog se jasno zaključuje sa se radi o gruboj i veoma opasnoj zloupotrebi procesnih ovlaštenja od strane parnične stranke, te smatram da smo kao nosioci pravosudne funkcije dužni istu da spriječimo, a na šta nas u konačnici obavezuje i član 10. stav 2. ZPP-a.”

U ovoj rečenici se pokazuje gore pominjani nebirokratizirani pristup tumačenju prava u kojoj se ispoljava liderstvo i daje vizija budućoj generaciji časnih i hrabrih sudija sa sviješću da stupanje na sudijsku funkciju podrazumijeva proaktivni pojedinačni i zajednički otpor bilo kojoj vrsti zloupotrebe u pravosuđu i nad pravosuđem, prilikom čega se poziva na član 10. Stav 2 ZPP-a: ”Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogućiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku”.

Ovaj član zakona na koji se poziva sudija Elma Zorabdić jasno upućuje da je predsjednica Općinskog suda u Sarajevu gđa. Janja Jovanović prekršila zakonsku obavezu da onemogući svaku zloupotrebu prava, a naročito ovu po riječima Elme Zorabdić: ”grube i veoma opasne zloupotrebe procesnih ovlaštenja od strane parnične stranke.” Ovo dodatno potvrđuje da kod nas najčešće nije problem u tome šta piše u zakonu, nego je problem u našem individualnom i kolektivnom integritetu i sveukupnom odnosu prema službenoj dužnosti, jer je očito da u zakonu postoje odredbe za sve koji hoće pošteno i svojski da rade svoj posao. 

”S tim u vezi, cijenim da u konkretnom slučaju nije bilo razloga za isključenje postupajuće sudije Ivane Krželj, te da se na opisano činjenično stanje nije mogla primjeniti odredba člana 357. stav 1. tačka 4. ZPP-a… Svrha donošenja ovakve odredbe sigurno nije bila da stranke tuže sudiju koji postupa u predmetu, a kako bi potom tražili isključenje tog sudije, jer bi se to kosilo sa svim drugim odredbama ZPP-a kao i drugih zakona i propisa, te bi bilo u suprotnosti sa svima načelima parničnog postupka.”izjavila je sudija Elma Zorabdić u svojoj reakciji.

Ova izjava pokazuje gore elaborirani stav da se pravne norme ne mogu posmatrati i tumačiti usko i rigidno-birokratski, jer ako se zanemari svrha donošenja bilo koje pravne norme onda ‘pravo’ više neće biti pravo nego nakrivljeno, a pravosuđe će postati krivosuđe.

U reakciji se dalje navodi:

”…Ovdje moram dodati da bih ja vrlo rado kao sudija uputila zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja Vrhovnom sudu FBiH sa navedenim sadržajem, ali isto nije moguće u situaciji kada je već donesena Vaša odluka o zahtjevu za isključenje sudije, te bi moj zahtjev bio odbačen iz formalnih razloga (Odluka Vrhovnog suda FBiH broj 65 0 St 396174 19 Spp od 22.03.2019. godine)…

Cijeneći sve izneseno predlažem da:

a) obzirom da sud u smislu člana 198. stav 3. ZPP-a nije vezan za svoja rješenja koja se odnose na upravljanje parnicom, izmijenite Vaše rješenje od 09.02.2021.godine na način što ćete odbiti zahtjev za isključenje sudija Ivane Krželj kao neosnovan i predmet dostaviti postupajućoj sudiji kako bi nastavila sa radom

 ili ukoliko smatrate da nema osnova za navedeno predlažem da:

 b) stavite van snage Rješenje od 09.02.2021 godine u smislu člana 198. stav 3. ZPP-a i uputite zahtjev Vrhovnom sudu FBiH, kako bi prije donošenja Vaše odluke o zahtjevu za isključenje, riješio sporno pravno pitanje, a koje bih ja formulisala na način: „Da li podnošenje tužbe od strane neke od stranaka u predmetu, u vezi sa postupanjem sudije u tom predmetu, može biti razlog za isključenje sudije od suđenja u tom predmetu, pa i u situacijama kada je tužba dostavljena sudiji na odgovor, odnosno kada je parnica počela teći.”

Ovdje sudija Elma Zorabdić pokazuje ličnu inicijativu, izjavljuje da hoće da se bori pred Vrhovnim sudom protiv zloupotrebe pravosuđa, na koji način pokazuje da nije od dobro poznatog domaćeg mentaliteta: ‘ma šta me briga, kad svi ćute što bih se ja bunio/la’, ‘sjedi i ne petljaj se tamo gdje ne moraš’, ‘ma ništa ne znači moj glas’,…

U reakciji se još kaže:

”Mislim da je krajnje vrijeme da se ovom problemu detaljno pristupi i spriječe stranke u zloupotrebljavanju procesnih prava, s obzirom da će olako i neselektivno isključivanje sudija iz postupaka proizvesti dalekosežne posljedice, koje će neminovno uticati na rad suda i dovesti u pitanje integritet sudijske funkcije. Osim što se enormno povećavaju troškovi postupka i znatno produžava njegovo trajanje, jer se sve radnje isključenog sudije ukidaju, sve skupa dovodi do pravne nesigurnosti, te u konačnici obesmišljava sam institut suda i suđenja (stranka određuje koji će joj sudija suditi; može se po istom principu tražiti isključenje i svakog narednog postupajućeg sudije i sl.). Iz tog razloga sam na početku ovog zahtjeva navela da se radi ne samo o gruboj, već i veoma opasanoj zloupotrebi procesnih ovlaštenja od strane stranaka, koju treba veoma detaljno i seriozno sagledati prije donošenja odluke.”

”Ovdje posebno treba uzeti u obzir i da ukoliko Vaše rješenje o isključenju sudije Ivane Krželj ostane na snazi, isto će, bojim se, vrlo brzo dospjeti u advokatske krugove, pa i šire, te se koristiti kao sudska praksa za isključenje sudija i u drugim predmetima po istom osnovu.”

Ove riječi sudije Elme Zorabdić koje su hrabro upućene predsjednici suda Janji Jovanović razborito argumentiraju da će posljedica pristanka na zloupotrebu prava od strane parnične stranke imati dalekosežne negativne posljedice po pravnu sigurnost i pravni poredak u zemlji. 

Jedino što se Etika.ba ne slaže sa sudijom Elmom Zorabdić je njen strah da će odluka Janje Jovanović o isključenju Ivane Krželj dospjeti u javnost, te se koristiti kao sudska praksa za isključenje i u drugim predmetima, kako kome zatreba. Etika.ba razmišlja upravo suprotno, ako Rješenje Janje Jovanović ostane na snazi, onda je potrebno sve stanovnike Bosne i Hercegovine upoznati sa ovom praksom i otvoriti oči svima da pravosuđe ne postoji. Ako je velikoj korporaciji ‘ANS Drive’ dozvoljeno da zloupotrebljava pravosuđe, onda neka to mogu svi da koriste. Ljudi ne treba da se zavaravaju da imaju pravnu sigurnost kad iste nema ni u naznakama. Jedino se transparentnošću svake odluke i svakog Rješenja može kreirati pozitivni, legalni i legitimni pritisak na pravosuđe da počne da dijeli pravdu a ne nepravdu.

Razumijemo da je Janji Jovanović trenutno u ruke dospio najvrući pravosudni krompir u Bosni i Hercegovini, ali Etika.ba želi da javnim izvještavanjem dodatno usije atmosferu i uperi sve reflektore javnosti na njene odluke, te da javnost sudi po urođenom narodnom instiktu je li nešto u redu ili nije u redu, je li neko dorastao trenutku i funkciji koju obnaša ili nije. Zbog toga kažemo da razumijemo, ali javnost ne smije imati razumijevanja za bilo čije strahove na bilo kojoj odgovornoj javnoj funkciji. Ili jesi, ili nisi.

Nastaviće se…

U nastavku možete pročitati integralno obraćanje sudije Elme Zorabdić:

     

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                                                                                             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                       

KANTON SARAJEVO                                                                                  

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU                                                                                                                                                         

Broj: 65 0 Ps 845927 20 Ps 

Sarajevo, 15.02.2021. godine

 

                                                         UPRAVA SUDA

                                                     n/r predsjednice Suda

Predmet: Zahtjev za preispitivanje Rješenja o isključenju sudije Ivane Krželj od daljeg postupanja u predmetu (faze Ps i Mo2) broj 065-0-Su-21-000240 od 09.02.2021. godine      

Dana 11.02.2021. godine presigniran mi je predmet broj  65 0 Ps 845927 20 Ps , uključujući i  Mo i Mo 2 fazu, iz razloga što ste 09.02.2021.godine donijeli Rješenje broj 065-0-Su-21-000240 kojim ste  isključili sudiju Ivanu Krželj iz suđenja i ukinuli sve radnje koje je imenovana poduzela u predmetu broj  65 0 Ps 845927 20 Ps i u predmetu broj 65 0 Ps 845927 20 Mo 2.

Nakon dostavljanja spisa u rad, isti sam pregledala i utvrdila da je tužitelj ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo dana 11.11.2020.godine, a nakon podnošenja tužbe u ovom postupku i nakon što je parnica počela teći, podnio tužbu protiv postupajuće sudije Ivane Krželj, te je tražio isključenje od suđenja u predmetu  broj  65 0 Ps 845927 20 Ps (uljučujući i Mo fazu), a u smislu člana 357. stav 1. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH (u daljem tekstu ZPP). Vašim rješenjem od 20.11.2020. godine odbili ste zahtjev za isključenje, navodeći u obrazloženju da u skladu sa članom 60. ZPP-a parnica nije počela teći, jer tužba nije dostavljena tuženoj sudiji na odgovor.

Dana 08.02.2021. godine sudija Ivana Krželj podnijela je zahtjev za isključenje od suđenja u ovom predmetu (u svim fazama-Ps/Mo/Mo2), navodeći da je tužitelj ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo protiv nje podnio tužbu kod Općinskog suda u Visokom u predmetu broj  41 0 P 086327 21 P dana 27.01.2021. godine, koju je zaprimila na odgovor dana 01.02.2021.godine.

Rješenjem broj 065-0-Su-21-000240 od 09.02.2021. godine isključili ste sudiju Ivanu Krželj od suđenja u ovom predmetu i ukinuli sve radnje koje je imenovana sudija preduzimala u fazama PS i Mo 2, nakon čega je predmet  Mo 2 presigniran meni sistemskom dodjelom, a potom su mi presignirane i faze Mo i Ps. Tako sam e-mailom obaviještena od CMS referenta.  U obrazloženju Rješenja o isključenju od 09.02.2021.godine navedeno je da je sudiji Ivani Krželj dostavljena tužba na odgovor, te da je parnica počela teći, iz kojeg razloga su ispunjeni uslovi iz člana 357. stav 1 tačka 4. ZPP-a.

Dakle, najkraće kada se rezimira, sudija Ivana Krželj tužena je od strane tužitelja ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo zbog klevete, radi navoda koje je, postupajući kao sudija u ovoj pravnoj stvari, navodno iznijela na ročištu od 21.10.2020.godine, a što sam utvrdila uvidom u tužbu koja se nalazi u spisu. Nakon što je ovaj sud u predmetu broj 65 0 P 872984 20 P dana 18.01.2021. godine donio Rješenje kojim je odbacio tužbu, a što sam utvrdila uvidom u taj predmet putem CMS sistema, tužba protiv sudije Ivane Krželje je dana 27.01.2021. godine podnesena je kod Općinskog suda u Visokom, koji je tužbu dostavio tuženoj sudiji na odgovor.

Iz naprijed navedenog se jasno zaključuje sa se radi o gruboj i veoma opasnoj zloupotrebi procesnih ovlaštenja od strane parnične stranke, te smatram da smo kao nosioci pravosudne funkcije dužni istu da spriječimo, a na šta nas u konačnici obavezuje i član 10. stav 2. ZPP-a.

S tim u vezi, cijenim da u konkretnom slučaju nije bilo razloga za isključenje postupajuće sudije Ivane Krželj, te da se na opisano činjenično stanje nije mogla primjeniti odredba člana 357. stav 1. tačka 4. ZPP-a. Ovo iz razloga što navedena odredba propisuje da sudija ne može vršiti sudijsku dužnost (isključenje) ako između sudije i stranke teče neka druga parnica. Dakle, logičnim tumačenjem ove odredbe zaključuje se da moraju biti ispunjena dva kumulativna uslova da bi se sudija isključio iz postupanja u nekom predmetu i to: a) da između sudije i stranke već teče druga parnica i b) da ista nije u vezi sa predmetom u kojem postupa sudija čije se isključenje traži. Ratio legis ove zakonske odredbe trebao je i morao biti, u šta sam potpuno uvjerena, da omogući strankama pravo na fer i pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudijom, kao i da zaštiti sudiju od postupanja u predmetima gdje bi mogla doći u pitanje njegova nepristrasnost (da ne sudi strankama sa kojima je već u sporu). Svrha donošenja ovakve odredbe sigurno nije bila da stranke tuže sudiju koji postupa u predmetu, a kako bi potom tražili isključenje tog sudije, jer bi se to kosilo sa svim drugim odredbama ZPP-a kao i drugih zakona i propisa, te bi bilo u suprotnosti sa svima načelima parničnog postupka. Konačno, stav u vezi tužbi koje podnose stranke protiv sudija, a u vezi sa obavljanjem sudijske dužnosti, jasno je zauzeo i Vrhovni sud FBiH u Zaključku Građanskog odjeljenja tog suda od 26.10.2009. godine, a prema kojem se takve tužbe odbacuju radi građansko-pravnog imuniteta koji uživa sudija.

Budući da u ovoj pravnoj stvari nije ispunjen nijedan od dva kumulativna uslova, jer je sudija Ivana Krželj postupala od samog početka u ovom predmetu i između nje i tužitelja ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo nije tekla druga parnica, već je tužitelj podnošenjem tužbe u toku postupka imenovanu sudiju tužio u vezi sa ovim predmetom, to je sasvim jasno da ne postoje razlozi za isključenje sudije i da u ovoj pravnoj stvari nije moguće primjeniti član 357. stav 1.član tačka 4. ZPP-a.

Cijeneći sve izneseno predlažem da:

 a) obzirom da sud u smislu člana 198. stav 3. ZPP-a nije vezan za svoja rješenja koja se odnose na upravljanje parnicom, izmijenite Vaše rješenje od 09.02.2021.godine na način što ćete odbiti zahtjev za isključenje sudija Ivane Krželj kao neosnovan i predmet dostaviti postupajućoj sudiji kako bi nastavila sa radom

 ili ukoliko smatrate da nema osnova za navedeno predlažem da:

b) stavite van snage Rješenje od 09.02.2021 godine u smislu člana 198. stav 3. ZPP-a i uputite zahtjev Vrhovnom sudu FBiH, kako bi prije donošenja Vaše odluke o zahtjevu za isključenje, riješio sporno pravno pitanje, a koje bih ja formulisala na način: „Da li podnošenje tužbe od strane neke od stranaka u predmetu, u vezi sa postupanjem sudije u tom predmetu, može biti razlog za isključenje sudije od suđenja u tom predmetu, pa i u situacijama kada je tužba dostavljena sudiji na odgovor, odnosno kada je parnica počela teči.

Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja Vrhovnom sudu FBiH imate osnova uputiti u smislu člana 61.a ZPP-a, jer potreba za zauzimanje stava o pravnom pitanju postoji u većem broju predmeta, s obzirom da ovo nije prvi put da na Privrednom odjeljenju ovog suda (za druga odjenjenja ne znam) stranka podnosi tužbu protiv postupajućeg sudije, a onda traži isljučenje sudije iz predmeta u smislu člana 357. stav 1. tačka 4. ZPP-a. Ovdje moram dodati da bih ja vrlo rado kao sudija uputila zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja Vrhovnom sudu FBiH sa navedenim sadržajem, ali isto nije moguće u situaciji kada je već donesena Vaša odluka o zahtjevu za isključenje sudije, te bi moj zahtjev bio odbačen iz formalnih razloga (Odluka Vrhovnog suda FBiH broj 65 0 St 396174 19 Spp od 22.03.2019. godine).

Mislim da je krajnje vrijeme da se ovom problemu detaljno pristupi i spriječe stranke u zloupotrebljavanju procesnih prava, s obzirom da će olako i neselektivno isključivanje sudija iz postupaka proizvesti dalekosežne posljedice, koje će neminovno uticati na rad suda i dovesti u pitanje integritet sudijske funkcije. Osim što se enormno povećavaju troškovi postupka i znatno produžava njegovo trajanje, jer se sve radnje isključenog sudije ukidaju, sve skupa dovodi do pravne nesigurnosti, te u konačnici obesmišljava sam institut suda i suđenja (stranka određuje koji će joj sudija suditi; može se po istom principu tražiti isključenje i svakog narednog postupajućeg sudije i sl.). Iz tog razloga sam na početku ovog zahtjeva navela da se radi ne samo o gruboj, već i veoma opasanoj zloupotrebi procesnih ovlaštenja od strane stranaka, koju treba veoma detaljno i seriozno sagledati prije donošenja odluke.

Ovdje posebno treba uzeti u obzir i da ukoliko Vaše rješenje o isključenju sudije Ivane Krželj ostane na snazi, isto će, bojim se, vrlo brzo dospjeti u advokatske krugove, pa i šire, te se koristiti kao sudska praksa za isključenje sudija i u drugim predmetima po istom osnovu.

Obzirom na sve navedeno, predlažem da razmotrite moj zahtjev i donesete odgovarajuću odluku, a sve u cilju onemogućavanja zloupotrebe prava koja pripadaju strankama u postupku i  stvaranja uslova za zakonito i blagovremeno postupanje po predmetima.

S poštovanjem, 

SUDIJA

Elma Zorabdić

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.