Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Sarajevo Tower: Nove sumnje, sudski vještak i sudija? (SST 7. dio)

Pravosuđe u BiH je tromo i neefikasno, ali je zato krivosuđe vrlo organizovano i efikasno! Razlog zašto je jedno tromo a drugo brzo i agilno leži u činjenici da iza krivosuđa uvijek stoji nevidljiva i moćna ruka koja dinamizira i ‘gura’ procese.

Slučaj ‘Sarajevo Tower’ polako izrasta u najkompleksniju operaciju krivosuđa u Bosni i Hercegovini. Portal Etika.ba na sedmičnoj bazi izvještava o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju nadležnih osoba, ali ta dinamika izvještavanja ne može da pokrije sve nepravilnosti koje skoro svakodnevno isplivavaju na površinu, pa se rađa potreba za sve više javnih izvještaja.

♦♦♦

U ovom tekstu analiziramo nezakonito postupanje sudskog vještaka medicinske struke, doc.dr.Senad Pešto i sudije u krivičnom procesu protiv rukovodstva Smart Invest-a g.Dragana Vukajlovića.

Naime, drugooptuženi g.Elvedin Mahmutović, direktor Smart Invest-a je 9.11.2020.godine PCR testiranjem utvrdio da je pozitivan na COVID 19, utvrđeno da je nastupila upala pluća i drugi simptomi Korone, te su se ročišta morala otkazati.

9.12.2020.godine, specijalista infektolog na KCUS-u, Mr.sci.dr Alma Sejtarija-Memišević, je odredila bolovanje drugooptuženom Elvedinu Mahmutoviću do daljnjeg uz zaključak i preporuke: ”Potrebno je realizovati RTG pulmo i pregled pulmologa, i UZ srca. U dalju nadležnost ordinarijusa i pulmologa, kardiologa shodno nalazu UZ srca. Do daljnjeg predlaže se nastavak bolovanja. Bez potrebe za redovnim kontroloma infektologa”.

♦♦♦

Međutim, sudija se odlučuje da stvar ubrza te angažuje sudskog vještaka medicinske struke, gore pomenutog doc.dr.Senad Pešto, koji u ponedjeljak 14.12.2020.godine dostavlja sudiji svoje tumačenje zdravlja Elvedina Mahmutovića i analizu nalaza/preporuka drugih doktora, te isto daje tumačenje za zdravlje prvooptuženog Sedina Halilagića, koji je u isto vrijeme kao i Elvedin Mahmutović bio potvrđen kao pozitivan na COVID 19. Portal Etika.ba neće tumačiti niti komentarisati medicinske aspekte, što ostavljamo stručnoj javnosti na ocjenu tako što klikom ovdje mogu pogledati nalaz i mišljenje sudskog vještaka dr.Senada Pešte.

Portal Etika.ba će detaljno obraditi temu sukoba interesa, neetičnog ponašanja i nezakonitog postupanja sudskog vještaka i sudije.

♦♦♦

Nalaz i mišljenje sudskog vještaka Senada Pešte se 15.12.2020.godine dostavlja advokatu Elvedina Mahmutovića, gđi.Vasviji Vidović.

♦♦♦

U srijedu 16.12.2020.godine, advokatica Vidović upućuje sudiji Vukajloviću zahtjev za izuzeće sudskog vještaka Senada Pešte iz više razloga: nije odgovarajuće struke, nalaz i mišljenje nisu urađeni po standardima vještačenja, nalaz je napisan u neprofesionalnom i paušalnom stilu, postoji sukob interesa kod vještaka.

Čitaocima na uvid dodatno stavljamo:

  • Zahtjev za izuzeće vještaka upućen sudiji Draganu Vukajloviću od strane advokatice Vasvije Vidović, možete pogledati klikom ovdje;
  • Dopis Elvedina Mahmutovića advokatici Vasviji Vidović u kojem se objašnjava kako je vještak Senad Pešto u sukobu interesa, koji je advokatica takođe dostavila sudiji, možete pogledati klikom ovdje.

Suština prezentiranog sukoba interesa je u tome da je doktor Senad Pešto bio klijent Smart Invest-a u kojem je direktor drugooptuženi Elvedin Mahmutović i to na način da je njegova supruga potpisala notarski obrađen predugovor o kupovini stana u Sarajevo Tower  (s tim da su kontakti dr.Pešte bili navedeni u ugovoru za zvaničnu komunikaciju oko kupoprodaje). Dr.Pešto nije u ugovorenom terminu izvršio plaćanje, nakon čega je od agenta prodaje iz Smart Invest-a dobio e-mail upozorenja u vezi neplaćanja, nakon čega je doktor Pešto telefonom nazvao agenta prodaje i obrazložio da odustaje od kupovine zbog pisanja Avaza u vezi problema sa gradnjom i i zbog izjave Elmedina Pinjića (zvani Hodža) koji je prijavio rukovodstvo Smart Invest-a u FUP-u (op.a. Elmedin Pinjić, izvođač fasaderskih radova u pomenutoj izjavi Avaz-u za zastoj u gradnji  i sve probleme koje imaju kupci optužuje drugooptuženog Elvedina Mahmutovića).

♦♦♦

Isti dan, 16.12.2020.godine, nakon što je dobio zahtjev za izuzeće, sudija Dragan Vukajlović je telefonski obavijestio da se zahtjev za izuzeće odbija i da će se ročište održati u petak, 18.12.2020.godine.

♦♦♦

Analiza nezakonitog postupanja sudskog vještaka doc.dr.Senada Pešte i sudije Dragana Vukajlovića:

Član 44. Stav 1. Zakona o krivičnom postupku FBiH (dalje u tekstu: ZKP FBiH), određuje da će se odredbe o izuzeću sudije shodno primijeniti i na vještake.

Član 44

Izuzeće tužitelja i drugih učesnika u postupku

(1) Odredbe o izuzeću sudije shodno se primjenjuju i na tužitelja i osobe koje su na osnovu zakona ovlaštene da ga zastupaju u postupku, zapisničare, sudske tumače, stručne osobe, kao i na vještake ako za njih nije što drugo određeno.

♦♦♦

Član 39. ZKP FBiH propisuje razloge za izuzeće, a to su između ostalog: ako je oštećen krivičnim djelom, ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

Član 39

Razlozi za izuzeće

Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost:

a) ako je oštećen krivičnim djelom,

b) ako mu je osumnjičeni, odnosno optuženi, njegov branitelj, tužitelj, oštećeni, njegov zakonski zastupnik ili punoćnik, bračni odnosno vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena,

c) ako je s osumnjičenim, odnosno optuženim, njegovim braniteljem, tužiteljem ili oštećenim u odnosu staratelja, staranika, usvojitelja, usvojenika, hranitelja ili hranjenika,

d) ako je u istom krivičnom predmetu učestvovao kao sudija za prethodni postupak, sudija za prethodno saslušanje ili je postupao kao tužitelj, branitelj, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog ili je saslušan kao svjedok ili kao vještak,

e) ako je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke koja se pobija pravnim lijekom, i

f) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

 ♦♦♦

Član 41. ZKP FBiH propisuje da je u sudija odnosno vještak dužan da automatski prekine svaki rad na predmetu i obavijesti sudiju u slučaju 39.tačka a) ako je oštećen krivičnim djelom, ili da obavijesti sudiju ako je situacija iz 39. tačka f) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

Član 41

Postupak za izuzeće

(1) Čim sazna za postojanje kojeg od razloga za izuzeće iz člana 39. tač. od a) do e) ovog zakona, sudija je dužan prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestiti predsjednika suda. Ako sudija smatra da postoje okolnosti iz člana 39. tačke f) ovog zakona, izvijestit će o tome predsjednika suda.

♦♦♦

U skladu sa članom 31. Zakona o vještacima, vještak koji utvrdi da se radi o vještačenju gdje je potrebno angažovati vještake druge struke, dužan je odmah o tome pisano obavijestiti onoga ko je naredio vještačenje radi angažiranja vještaka druge struke.

Član 31

Angažiranje vještaka druge struke

Ako se u postupku vještačenja pojavi potreba za izuzetno složenim vještačenjima ili timskim vještačenjima, a vještak ocijeni da je za utvrđivanje činjenica neophodno angažiranje vještaka druge struke, dužan je odmah o tome pisano obavijestiti onoga ko je naredio vještačenje radi angažiranja vještaka odgovarajuće struke.

♦♦♦

Ništa od navedenog se nije desilo.

  • Vještak nije obznanio da on smatra da je oštećen krivičnim djelom, zbog čega je morao prekinuti sve radnje na izradi nalaza i mišljenja – član 39, Stav (a) i član 41. Stav (1) i obavijestiti sudiju.

Dokaz da sudski vještak smatra da je oštećen krivičnim djelom se nalazi u gore već prezentovanom izvještaju agenta prodaje iz Smart Invest-a, Amele Džindo, koja je 25.8.2020.godine sačinila službenu zabilješku o obavljenom telefonskom razgovoru sa doktorom Senadom Peštom, sljedećim riječima:

Kupac (op.a. Senad Pešto) nije izvršio plaćanje u navedenom roku od  7 dana, od dana potpisivanja predugovora. Nakon isteka roka plaćanja, pismenim putem sam ga kontaktirala kako bi dobila informaciju zašto nije izvršio uplatu u dogovorenom roku. Nakon poslatog email-a, kupac je uputio telefonski poziv u kojem je rekao da se ne usuđuje izvršiti uplatu obzirom da je nekoliko dana nakon što je izvršio potpisivanje predugovora u Dnevnom avazu objavljen članak gdje je o navodnim problemima na objektu izjavu dao ElmedinPinjić. Rekao je i da mu je jako žao jer je veoma zainteresovan za kupovinu stana u Sarajevo Tower-u, ali dok se ne riješe problem ne može izvršiti uplatu.’

Iz ove izjave nesporno proizilazi da je dr.Pešti jako žao što zbog problema u gradnji ne može da realizuje svoju veliku zainteresovanost za posjedovanje stana u ‘Sarajevo Tower’, a proizilazi da je probleme izazvao Elvedin Mahmutović (direktor Smart Invest-a), jer se dr.Pešto pozvao na izjavu Elmedina Pinjića (koji je podnio krivičnu prijavu protiv direktora Smart Invest-a) i koji je u tekstu za sve probleme optužio Elvedina Mahmutovića. Dakle, dr.Pešto se smatra uskraćenim za stan/oštećenim krivičnim djelom – član 39, Stav (a).

  • Vještak nije obznanio mogući sukob interesa pa tako nije ispoštovao obaveze koje proizilaze iz ZKP FBiH, jer je nesporno da je imao poslovni odnos sa optuženim, što je samo po sebi dovoljno da nastane stvarni sukob interesa – član 39, Stav (f) i član 41. Stav (1).                                                                                                                
  • Sa druge strane postupajući sudija nije prihvatio zahtjev za izuzeće vještaka upućen od strane odbrane optuženog, što je suprotno i zakonu i raširenoj sudskoj praksi u Kantonu Sarajevu da je bilo kakav prethodni ugovorni odnos između stranke i vještaka eliminatorni za učešće vještaka u postupku.  

♦♦♦

Zbog svega navedenog treba razmotriti sljedeće: moguće posljedice po pravo na pravično suđenje, jednakost stranaka u postupku, pravo optuženog i suđenje u razumnom roku.

♦♦♦

Sumnja u nepristrasnost. Nasuprot citiranih odredbi iz ZKP FBiH, vještak je preuzeo u rad naredbu za vještačenje sposobnosti optuženog da prisustvuje ročištu a na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije pored činjenice da je znao, odnosno morao znati da je takvo postupanje u sukobu interesa. Sukob interesa je etičko i pravno pitanje i nastaje kada je osoba emotivnim, familijarnim, prijateljskim, neprijateljskim, poslovnim ili drugim okolnostima uslovljena i onemogućena da postupa objektivno, profesionalno i nepristrasno u službi te na taj način neprimjereno utiče na ishod ili donošenje odluke.

Sukob interesa je nastao zbog činjenice da je vještak medicinske struke dr. Pešto Senad, ujedno bio i ugovoreni kupac stana i garaže u objektu Sarajevo Tower, a čiji je vlasnik upravo optuženi Elvedin Mahmutović, čiju medicinsku dokumentaciju vještači. Iako je ova činjenica sasvim dovoljna da se vještak izuzme sa rada na izradi ovog nalaza i mišljenja, bitno je dodati i to da je vještak u ličnom sukobu sa optuženim, što je vidljivo iz gore prezentiranog dopisa od strane optuženog Elvedina Mahmutovića.

Ilustrativno i korisno je se podsjetiti na procesni postupak ispitivanja svjedoka pred sudom sa ciljem demonstracije važnosti pitanja sukoba interesa za kredibilnost cijelog postupka, koja se analogno može primjeniti i na važnost nepristrasnosti sudskog vještaka. Dakle, sudija prilikom ispitivanja svjedoka, pa samim tim i stručnog svjedoka, u ovom slučaju vještaka medicinske struke, prije nego dopusti ispitivanje istog na ročištu, mora postaviti pitanje: “Da li ste u sukobu ili zavadi sa optuženim?” Razlog ovog procesnog pitanja je dodatna potreba da se sud uvjeri u kredibilitet svjedoka, te da u skladu sa tom informacijom analizira vrijednost datog iskaza. Sud u skladu sa pravilom slobodne ocjene dokaza, ali i pravilima zdravog razuma, izjave svjedoka koji su u zavadi ili sporu sa optuženim ipak uzima sa određenom rezervom.

U spornom slučaju, spor između vještaka i optuženog nastao je radi činjenice da je vještak medicinske struke, dr. Senad Pešto propustio da plati prvu ratu na ime plaćanja preuzetih ugovornih obaveza kupovine stana i garaže. Razlog ili izgovor neplaćanja utvrđen je nakon poziva kojeg je obavio agent prodaje. U telefonskom razgovoru je dr. Pešto Senad obznanio da ratu ne namjerava platiti, te dodao da je upoznat sa novinskim člancima, prilikom čega je istakao da je vjeru poklonio izjavi Elmedina Pinjića. Obzirom da Elmedin Pinjić u medijima izjavljuje da je Elvedin Mahmutović kriminalac, proizilazi da je u slučaju propalog posla kupoprodaje stana dr.Pešto zauzeo stranu i formirao negativno uvjerenje i ubjeđenje o optuženom Elvedinu Mahmutoviću, kome se pojavio kao vještak zdravstvenog stanja.

Dr. Senad Pešto kao sudski vještak, ne smije da krši svoju zakonsku obavezu na nezavisno i nepristrasno ponašanje kako na sudu tako i van njega, kako član 9, stav f) Zakona o vještacima prilikom određivanja kriterija koje vještak treba da ispunjava, i nalaže.

♦♦♦

Obzirom da je Kantonalni sud Kantona Sarajevo odbilo zahtjev za izuzeće ovog vještaka a po navedenom zakonskom osnovu, stvara se mogućnost da se prvostepena presuda koja bude donesena u ovom predmetu može biti pobijana na osnovu člana 311, stav a) ZKP FBiH, u vezi sa članom 312, stav d) povreda prava na odbranu. Zašto povreda prava na odbranu? Zbog činjenice da optuženi nije u mogućnosti svjesno i aktivno pratiti tok suđenja jer je određeno bolovanje, uzrokovano njegovim lošim zdravstvenim stanjem, a koje nije moglo biti valjano utvrđeno jer vještak medicinske struke bio u sukobu interesa, prilikom čega je vještak prešutio okolnosti zbog kojih je morao automatski obustaviti radnje na izradi nalaza i mišljenja, što je sve dovelo do kršenja odredbi ZKP FBiH. Isto tako, već je dokazano da ni prethodno sudski vještak  nije mogao objektivno ni razumno da formira mišljenje o optuženom Elvedinu Mahmutoviću ni van sudnice.

♦♦♦

Vještak je uprkos činjenici da se radi o posljedicama po zdravlje uzrokovanih oboljevanjem od COVID-19, prihvatio vještačenje koje bi po prirodi oboljenja moralo biti proslijeđeno vještaku medicinske struke – specijalist infektogol koji bi mogao pravilno rastumačiti zašto je infektolog sa KCUS-a naložio bolovanje do daljnjeg. Ova činjenica je poznata čak široj javnosti a uzimajući u obzir dnevne objave nadležnih organa i medija o načinu tretiranja ove bolesti, te je opravdano zaključiti da je toga svjestan kako dr. Pešto Senad tako i postupajući sudija. Dakle, pored svega navedenog, vještak je i sam, prije nego li je zahtjev za izuzeće upućen od strane odbrane, prekršio svoju obavezu iz gore citiranog člana 31. Zakona o vještacima.

Član 31 predviđa da se kod složenih vještačenja (a čak su i laici iz medija naučili da se svjetski naučnici spore oko tretiranja COVID 19, te zbog toga je nesporno COVID 19 zbog svoje nepredvidljivosti složeno vještačenje), dr.Senad Pešto se kao internista trebao obratiti sa zahtjevom sudiji da odredi drugog vještaka odgovarajuće specijalnosti, u slučaju COVID 19 to i laici znaju iz medija da se radi o infektolozima ili da predloži timski rad drugih specijalnosti koje je infektolog već predložio: pulmolog, kardiolog, itd.

Nesporno proizilazi da je sudski vještak u ovom slučaju prekršio zakon.

♦♦♦

Još jedan procesni problem koji bi se mogao pojaviti tokom postupka je prijedlog za saslušanje dr.Senada Pešte kao svjedoka od strane odbrane, obzirom da je potpisao ugovor o kupoprodaji, te tim postupkom postao klijent optuženog. Pošto je poznato da optuženi Elvedin Mahmutović smatra da se protiv njega vodi montirana optužnica i da je prijavitelj Elmedin Pinjić ustvari podnio lažnu krivičnu prijavu protiv optuženog, proizilazi da odustajanje dr.Pešte od kupovine stana iz razloga davanja izjava od strane Elmedina Pinjića, predstavlja izmaklu dobit optuženog koju bi isti mogao dokazivati u svojoj odbrani.

Na ovaj način postoji mogućnost da optuženi pozove dr.Senada Peštu za svjedoka kako bi na tom primjeru dokazao da je montirani krivični proces uzrokovao nepopravljivu štetu na projektu Sarajevo Tower.

Član 112. ZKP propisuje da vještak ne može biti osoba koja je saslušana kao svjedok. Dakle, zakon štiti pravo građana da kao svjedoci iznesu svoj iskaz i budu saslušani, ali zbog očigledne pristrasnosti zabranjuju njihovu ulogu vještaka u istom procesu.

Postavlja se pitanje kako bi sud odlučio po zahtjevu branitelja da sudskog vještaka pozove u svojstvu svjedoka, jer je isti de facto svjedok i sudionik štete koju krivični postupak pričinjava projektu ‘Sarajevo Tower’?

♦♦♦

Pored gore navedenog ostaje i neodgovoreno pitanje, kako je nadležni sud obrazložio svoju odluku da ne prihvata uloženi zahtjev za izuzeće vještaka? Dodatno pitanje je, zašto sud ne vodi računa o mogućim pravnim lijekovima kojima bi se ispravnost cijelog procesa mogao dovesti u pitanje, uzrokovati ponovno suđenje i dodatni bespotrebni troškovi po budžet, kao i gubljenje vremena svih strana u postupku.

Da li je bilo opravdano odbiti zahtjev za izuzeće vještaka, kada je sud imao na raspolaganju cijelu listu drugih vještaka što bi proizvelo da se ročište prolongira za nekoliko dana, a kojim bi postupkom mogao izbjeći svu nadolazeću procesnu zavrzlamu i možda čak i sumnju u pristrasnost samog sudije, obzirom da logičnog objašnjenja do danas nema?

♦♦♦

Ključno pitanje:

Čemu žurba? U poslovično sporom pravosuđu u BiH gdje se procesi u prosjeku razvlače po 5 plus godina, prosto je nevjerovatno da postoji sudija koji insistira da se proces ubrza za nekoliko dana, pritom gazeći preko cijelog niza jasnih zakonskih odredbi.

 

Nastaviće se…

 

NAPOMENA: Portal Etika.ba striktno i dosljedno poštuje princip nezavisnosti pravosuđa, te se rukovodi filozofijom da se o sudskim predmetima u meritumu može izvještavati javno samo kada za to postoji društveno opravdan interes, što je u ovom slučaju ostvaren uslov jer nesavjestan, nemaran, neetičan i grubo neprofesionalan pristup poslu stvara sumnju u nezavisnost i objektivnost pravosuđa.

Zbog nabrojanih anomalija se umanjuje povjerenje javnosti u posvećenost pravosuđa principima istine i pravde, što su situacije kada se građanin poziva na ustavno i demokratsko pravo da argumente iz sudnice iznese na sud javnosti, kako bi se osvijetlili mračni birokratski lavirinti pravosuđa, a sve sa ciljem da se svaki neetičan trag evidentira, obradi i transparentno iznese na svijetlo dana.

Svaki neetični trag koji se obradi i prezentuje na ovaj način obeshrabruje počinioce da nastave ići putem neprofesionalizma, a svaka neetičnost koja ostane neotkrivena pravi suprotan negativni efekat u vidu ohrabrenja počiniocima da slobodno nastave putem nezakonitosti. Iz ovih bitnih razloga je ovaj tekst u skladu sa težnjama građana da pravosuđe bude pravedno, pravično, etično, zakonito i što je najbitnije da služi javnom interesu.  

 

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.