Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Sarajevo Tower: Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica (SST 8. dio)

U prošlom nastavku serijala o slučaju ‘Sarajevo Tower’ najavili smo da ćemo objaviti kako je gđa. Sabina Sarajlija, glavna kantonalna tužiteljica u KS postupila sa saznanjima koja je portal Etika.ba saznao od svjedoka Tužilaštva KS u optužnici koju zastupa tužilac Sanin Bogunić, iz kojih saznanja proizilazi zaključak da tužilac Bogunić vodi montiranu optužnicu protiv rukovodstva kompanije Smart Invest, koja je suinvestitor na projektu. Detaljan iskaz svjedoka pogledajte na ovom linku: https://etika.ba/sarajevo-tower-krunski-svjedok-montirane-optuznice/

♦♦♦

Podsjećamo da je Korekt d.o.o. kao osnivač portala Etika.ba zvanično dostavio saznanja Sabini Sarajliji 29.10.2020.godine. Zbog javnog interesa saznanja nisu odmah objavljenja. Pošto je prošlo 45 dana a glavna kantonalna tužiteljica nije preduzela kredibilne korake, portal Etika.ba je odlučio da ista saznanja u javnom interesu objavi kako bi smanjio mogućnost da se saznanja zataškaju, što je učinjeno 14.12.2020.godine. Do dana objavljivanja ovog teksta je prošlo 53 dana nepreduzimanja radnji Tužilaštva KS.

♦♦♦

U prošlom tesktu smo najavili da ćemo objaviti kako je portal Etika.ba saznao i zaključio da Sabina Sarajlija nije preduzela kredibilne korake, što ćemo sada elaborirati.

Elaboraciju ćemo napraviti putem komparativne analize efikasnosti postupanja Tužilaštva KS u dva slučaja:

 1. Krivična prijava firme ‘Euro Profil commerce’ – podizvođača fasadnih radova na ‘Sarajevo Tower’, na osnovu koje je Tužilaštvo KS pohapsilo rukovodioce suinvestitora Smart Invest zbog navodnog uzimanja mita; (Etika.ba je već objavila serijal: ‘Gdje su Jukine pare?’ u kojem su predstavljeni dokazi da se nije radilo o mitu već o dugu ‘Euro Profil commerca’, koji možete pročitati ovdje: https://etika.ba/slucaj-sarajevo-tower-gdje-su-jukine-pare/.
 2. Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su predali saznanja glavnoj kantonalnoj tužiteljici da je firma ‘Euro Profil commerce’ podnijela lažnu krivičnu prijavu i da tužilac Sanin Bogunić svjesno prikriva tu istinu i vodi montiranu optužnicu protiv Smart Invest-a.

Očigledno je da su ove dvije prijave suprotne jedna prema drugoj i nije moguće da obje egzistiraju kao istinite jer se poništavaju međusobno. Dakle, jedna prijava je instinita a jedna lažna.

 ♦♦♦

Komparativna analiza postupanja Tužilaštva KS u obje prijave:

Postupanje Tužilaštva KS i tužioca Sanina Bogunića po krivičnoj prijavi firme
Euro Profil commerce protiv Smart Invest
Postupanje Sabine Sarajlije po prijavi saznanja firme Korekt i portala Etika.ba protiv Euro Profil commerce i protiv tužioca Sanina Bogunića
04.06.2019. – Euro Profil commerce prijavu podnosi u FUP-u, dobija status informatora, nakon čega FUP obavještava Tužilaštvo KS;      29.10.2020. – Korekt d.o.o. i portal Etika.ba predaje svoja saznanja glavnoj kantonalnoj tužiteljici;
Nakon 6 dana: 10.06.2019. – Po nalogu Tužilaštva KS FUP uzima izjavu od predstavnika Euro Profil commerce i konstatuje zapisnički; Nakon 6 dana: 04.11.2020.-Tužilaštvo KS ne poziva predstavnike Korekt-a i portala Etika.ba da daju izjave;
Nakon 9 dana: 13.06.2019.– Tužilaštvo KS ishoduje odobrenje od Suda da provodi posebne istražne radnje; Nakon 9 dana: 07.11.2020.-Tužilaštvo KS i dalje ne poziva prijavitelje da daju izjavu;
Nakon 10 dana: 14.06.2019.– Tužilaštvo KS organizuje prvu neuspjelu akciju hapšenja; Nakon 10 dana: 08.11.2020.-Tužilaštvo KS i dalje ne poziva prijavitelje da daju izjavu;
Nakon 36 dana: 10.07.2019.-Tužilaštvo KS uspjeva da organizuje akciju u kojoj uhapsi predstavnike Smart Invest-a; Nakon 36 dana: 04.12.2020.-Tužilaštvo KS i dalje ne poziva prijavitelje da daju izjavu;
  Nakon 53 dana: 21.12.2020.-Tužilaštvo KS i dalje ne poziva Korekt do.o. o portal Etika.ba da daju izjavu;

Očigledno je da je Tužilaštvo KS kapacitirano da brzo djeluje. Bilo im je potrebno samo 10 dana da obave sve procjene, provjere, pribave odobrenja, naloge, organizuju ljude i tehničku opremu, startaju sa prisluškivanjem, pripreme obilježene novčanice i organizuju prvi pokušaj hapšenja-klopke za simuliranu predaju novca, sve po prijavi predstavnika ‘Euro Profil commerce’.

Važno je napomenuti da je u trenutku kada je predstavnik firme Euro Profil commerce dobio status informatora u FUP-u i kada ga je tužilac Sanin Bogunić prihvatio kao kredibilnog, isti je bio pod uslovnom kaznom u trajanju od 2 godine koja je zamijenila kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci, a sve zbog toga što je informator prethodno pucao u svog poslovnog partnera i istog ranio.

Očigledno je da Tužilaštvo KS NEĆE da postupi po prijavi portala Etika.ba. Prethodno smo dokazali da Tužilaštvo KS ima izvanredne kapacitete za brzo djelovanje i tu nema govora o nekapacitiranosti, već o svjesnoj odluci da se ne postupi po prijavi koja im ne odgovara.

♦♦♦

Tumačenje nepostupanja Sabine Sarajlije, glavne kantonalne tužiteljice:

  • Gđa.Sarajlija dobija saznanja. Prijava je potpisana sa kontakt podacima predstavnika Etika.ba portala koji su prijavu podnijeli. Prijava dakle nije anonimna i potpisnici preuzimaju odgovornost za napisano;
  • Dostavljena saznanja su makar na papiru vrlo ozbiljna i opisano je kako se svjedok optužbe javio predstavnicima portala Etika.ba i ispričao priču kako je optužnica montirana i kako ga je tužilac Bogunić savjetovao da ne kaže cijelu istinu tokom svjedočenja;
  • Ako je gđa.Sabina Sarajlija uporedila krivično djelo navodnog mita od 200.000 KM u odnosima između preduzetnika sa krivičnim djelom navodno vođene montirane optužnice od strane tužioca, morala je zaključiti da je ovo drugo ako je tačno mnogo opasnije po društvo i sistem (navodna montirana optužnica) nego ovo prvo ako je tačno (navodno mito između preduzetnika);
  • Po prethodno rečenom kriterijumu važnosti krivičnog djela, posebno zbog činjenice da je samo jedna prijava istinita, nesporno proizilazi zaključak da se saznanja o montiranoj optužnici moraju provjeriti istom ili većom brzinom nego što je to urađeno kada su se provjeravala saznanja da se navodno traži mito između preduzetnika;
  • Gđa.Sarajlija je glavna kantonalna tužiteljica, šef institucije koja je zadužena za brigu o ugledu institucije i nema veće bruke za instituciju nego da se eventualno dokaže da neki tužilac vodi montiranu optužnicu. Ovo pitanje je glavnoj kantonalnoj tužiteljici moralo postati prioritet svih prioriteta, jer u njenom opisu posla ne može biti ništa bitnije od očuvanja integriteta i zakonitosti postupanja institucije;
  • Nije sporno da je gđa.Sarajlija imala pravo posumnjati u istinitost onoga što su predstavnici Etika.ba portala saopštili i tu je podržavamo da se nikome ne smije vjerovati ‘na prvu’, ali je bila u obavezi da ekspresno uputi poziv prijaviteljima da pristupe u Tužilaštvo i pod prijetnjom materijalne i krivične odgovornosti za iznošenje neistina, budu detaljno ispitani i da potpišu svoje izjave. Napominjemo da ovaj korak i dalje ne bi značio da je istraga po prijavi otvorena, već bi to značilo da glavna kantonalna tužiteljica želi samo da u skladu sa zakonom zadokumentuje primljenu prijavu, te da i sama stekne uvjerenje da li je prijava lažna ili istinita. Tek nakon ovog koraka se odlučuje da li se ide dalje sa postupanjem sa prijavi i u kom prravcu se ide. Svaki korak koji je Sabina Sarajlija eventualno poduzela prije ovog koraka je nekredibilan i sumnjiv; 
  • Pored prethodnog, Tužilaštvo KS bi moralo pitati predstavnike Etika.ba portala da li posjeduju još neki dokaz osim prepričanog razgovora sa svjedokom, kako bi se pojačali dokazi za eventualnu fazu istrage. Obzirom da se ovo pitanje nije nikad desilo, tako je Tužilaštvo KS ostalo uskraćeno za odgovor da li portal Etika.ba posjeduje dodatne dokaze ili ne;
  • Ovdje dolazimo do prvog nespornog zaključka: Sabina Sarajlija nije poduzela kredibilne akcije kojim bi zaštitila svoju instituciju od navodne mogućnosti da jedan tužilac vodi montiranu optužnicu, a to zaključujemo po tome što nije uputila poziv prijaviteljima da pristupe u Tužilaštvo, budu ispitani i daju izjavu, te eventualno dostave dodatne dokaze;

♦♦♦

Šta je onda uopšte uradila sa saznanjima?

  • Opcija 1: Stavila saznanja u ladicu i nikome nije rekla! Ako je ovo uradila počinila je krivično djelo nepostupanja u situaciji kada zakon nalaže postupanje;
  • Opcija 2: Obavijestila kolegu ‘Bogunića’ da su na njegov račun stigla vrlo neugodna saznanja! Ako je ovo uradila počinila je još gore krivično djelo od prethodnog, jer bi na ovaj način bilo omogućeno da isti sazna za mogućnost otvaranja istrage, a to bi moralo biti u tajnosti;
  • Opcija 3: Uputila poziv direktno svjedoku i istog ispitala o saznanjima koja je predočio portalu Etika.ba! Ovo bi bio neispravan put, jer se prvo prijavitelji moraju pozvati da daju službenu izjavu i dokaze, pa tek onda da se ide dalje. Ova procedura je i logična, jer bi Tužilaštvo KS prije nego što ispita druga lica trebalo prikupiti što je moguće više dokaza od prijavitelja, kako bi bilo što bolje pripremljeno za fazu istrage;
  • Opcija 4: Prosljeđivanje saznanja bilo kojoj drugoj instituciji je pogrešno iz cijelog niza razloga, a ključni je da rukovodilac institucije predstavlja prvu liniju odbrane ugleda i reputacije institucije kojom upravlja i jedino rukovodilac ima operativne nadležnosti da provodi preventivne mjere, dok su sve vanjske institucije represivne prema pojedincima, po prirodi rada su spore i ne mogu osigurati brzu zaštitu ugleda institucije;  


Bez obzira koja je opcija u pitanju, gđa.Sabina Sarajlija, glavna kantonalna tužiteljica nije adekvatno i efikasno postupila sa saznanjima sa ciljem zaštite svoje institucije od najgore moguće inkriminacije da njeni tužioci rade protivzakonito. Tužilaštvo koje radi protivzakonito nema nikakvog prava i kredibiliteta da bilo kome spočitava nezakonitost, a ta poruka koja se šalje u javnost je razarajuća za ugled pravosuđa.

♦♦♦

Zašto se ovako ponaša glavna kantonalna tužiteljica?

Ovdje postoje opšti-kulturološki razlozi i lični razlozi.

♦♦♦

Kulturološki razlozi su:

 • kultura nezamjeranja;
 • moto: ‘volim funkciju i benefite, ali izbjegavam neugodne situacije’;
 • izvitopereni tip kolegijalnosti koji se na Balkanu koristi za pokrivanje nezakonitog postupanja kolega (ovakva kolegijalnost je rak rana domaćeg pravosuđa);
 • narodna mudrost: ‘brigo moja pređi na drugoga’;
 • korupcija i lični neprimjereni interes iznad javnog interesa;

♦♦♦

Lični razlozi su:

Sabina Sarajlija je na sjednici VSTV-a imenovana za glavnu kantonalnu tužiteljicu 29.5.2019.godine. To je bila srijeda. Pretpostavimo da je već u četvrtak, 30.5.2019.godine na poslu bila kao glavna kantonalna tužiteljica. Već nakon nekoliko dana se pojavio FUP u Tužilaštvu KS sa informacijom da je Elmedin Pinjić zvani Hodža podnio prijavu o navodnom traženju mita. To je bilo nakon 04.06.2019.godine. Kako se desilo da tužilac Bogunić zaduži slučaj, da li je to CMS sistem odlučio, da li je tada bio dežurni tužilac, da li je Sabina Sarajlija bila uključena tada u proces, o tome će biti potrebno dodatno istraživati i sklopiti cijelu sliku dešavanja. 

Prije Sabine Sarajlije je glavna kantonalna tužiteljica bila Dalida Burzić, koja je imenovana za sutkinju Suda BiH 14.2.2019.godine.

U međuvremenu je vršilac dužnosti glavne kantonalne tužiteljice bila Anika Kešelj, u vremenu između Dalidinog odlaska u Sud BiH i imenovanja Sabine Sarajlije.

Ovu hronologiju smjena na poziciji glavnog tužitelja ističemo iz dva razloga:

1. Poznata je praksa da tužioci traže saglasnost od glavnih tužitelja da krenu u ozbiljnije akcije, iako je pitanje zakonske autonomije pojedinačnog tužioca široka tema koju nećemo ovom prilikom otvarati. U prethodnim tekstovima smo već predstavili hronologiju događaja iz koje se vidi da je Elmedin Pinjić zvani Hodža baš oko 30.5.2019.godine počeo planirati da podnese krivičnu prijavu protiv Smart Invest-a, što je realizovao odlaskom u FUP 04.06.2019.godine (FUP je odmah obavijestio Tužilaštvo KS, gdje slučaj preuzima tužilac Bogunić).

Postavlja se pitanje da li je u prvim haotičnim danima preuzimanja mandata Sabina Sarajlija bila saglasna sa postupcima Sanina Bogunića? Da li je bila upoznata? Da li je propustila da vrši nadzor i kontrolu, te da li smatra da snosi odgovornost što je u njenom mandatu podignuta i egzistira ozbiljno argumentovana teza o montiranoj optužnici?

2. Obzirom da je Sanin Bogunić ekspresno postupao po prijavi Elmedina Pinjića iz Euro Profil commerca, te pokušao da uhapsi predstavnike Smart Invest-a 14.6.2019.godine, što je bilo samo jedan dan nakon što je sudija za prethodni postupak odobrio posebne istražne radnje 13.6.2019.godine, ukazuje na ozbiljnu vjerovatnoću da je Saninu Boguniću bio poznat predmet prije nego što je Elmedin Pinjić izvršio prijavu 04.06.2019.godine. Bilo je apsolutno nemoguće prikupiti svu relevantnu dokumentaciju  i proučiti slučaj sa stotinama stranica ugovora i prateće dokumentacije za nekoliko dana i zaključiti o kakvih se 200.000 KM radi iz Pinjićeve prijave, da li o dugu, da li o mitu, te pritom organizovati sve proceduralne stvari da bi se izvelo hapšenje.  

U prilog ovome ide i izjava Asmira Dževlana, direktora ANS Drive-a, koji je na svjedočenju na Sudu u Sarajevu izjavio da je na sastanku sa prvobitno planiranim fasaderom Jusufom Muhićem, zvanim Juka, koji je održan u Previli u januaru 2019.godine, najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Smart Invest-a u vezi prebijanja Jukinih 200.000 KM.

Iz ove izjave proizilazi da je ANS Drive podnio prijavu Tužilaštvu KS u januaru 2019.godine ili početkom februara 2019.godine, a tada je glavna kantonalna tužiteljica bila Dalida Burzić.

Postavlja se pitanje da li je Dalida Burzić bila saglasna u vezi ove istrage?

Ako je prijava podnijeta nakon 14.02.2019.godine kada je Burzić izabrana za Sud BiH, onda se postavlja pitanje da li je vršilac dužnosti Anika Kešelj bila saglasna?

Sve u svemu, Sabina Sarajlija u bilo kojoj situaciji ne može tražiti izgovor u bivšim glavnim tužiteljicama, jer čak i da su prethodnice proslijedile njoj ‘vruć krompir’, ostaje činjenica da je u njenom mandatu podignuta sporna optužnica, te da je ista propustila i zakasnila već 53 dana da zaštiti svoju instituciju od mogućnosti da u njoj egzistira montirana optužnica.

Ostaje ključno pitanje da li je tužilac Bogunić radio na pripremi slučaja ‘Tower’ prije nego što je Elmedin Pinjić zvani Hodža podnio prijavu u FUP-u 04.06.2019.godine i ko je sve bio upoznat? 

♦♦♦

Nastaviće se…

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.