Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’


Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.
Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’
Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine
Ugovorni organ: Autoceste FBiH
Oblast: javne nabavke
Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 1/6

♦♦♦

Zima je bila sa puno snijega
Ček’o sam za Travnik vezu
Stresla je snijeg s plave kose
Čekajuci voz za Brezu

Zima je bila s puno snijega
Vozovi mnogo novih lica nose
Ali nje nema da kao onda
Strese snijeg sa svoje kose

I ja ne mogu, sve i da hoću
Zaboraviti plavu kapu
A vozovi idu, danju-noću
Kroz Podlugove, kroz Podlugove

Još od 1983.godine kada je Zdravko Čolić otpjevao pjesmu Vlade Dijaka ‘Stanica Podlugovi’, za koju je muziku i aranžman napravio Kornelije Kovač, ovo malo prigradsko sarajevsko naselje sve do današnjih dana uživa sve jugoslovensku prepoznatljivost i izaziva sjećanja na neka dobra stara vremena. Nažalost, nakon objave ovog serijala na portalu Etika.ba, ‘Stanica Podlugovi’ na autocesti Sarajevo – Zenica, će biti u sjećanju ljudi dovedena u negativan kontekst korupcije, prevare i kojekakvog nemoralnog i nepoštenog ponašanja pojedinaca koji učestvuju u procesima javnih nabavki.

♦♦♦

Kompanija Korekt d.o.o. iz Sarajeva, specijalizovana za zaštitu poslovnih subjekata od korupcije, prevare, opstrukcije i drugih neetičkih ponašanja od strane konkurencije i javnih organa, angažovana je od zainteresovane strane da analizira postupak javne nabavke ‘’Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko’’. Postupak su provodile JP ‘Autoceste’ Federacije BiH.

Rezultati istraživanja će dvostruko zapanjiti javnost, kako u smislu bahatosti pojedinaca koji zbog neprimjerenog ličnog interesa ne pridaju nikakvog značaja javnom interesu, ali s druge strane javnost će biti iznenađena činjenicom da su korumpirane osobe iz javnih institucija i privatnog sektora veoma neoprezne prilikom provođenja korupcijskih radnji, jer tragovi u papirima se lako pronalaze.

♦♦♦

POČETAK

17.09.2019.godine

JP Autoceste FBiH objavile su tender za izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi –Visoko. Tender je vrijedan 10.800.000,00 KM.

Dionica autoceste A1 Podlugovi – Visoko puštena je u saobraćaj u junu 2005. godine, međutim prilikom projektovanja i  izgradnje nije uzet u obzir negativni uticaj autoceste sa aspekta buke, odnosno nisu izgrađeni zidovi za zaštitu od buke. Vremenom se pokazalo da su bukobrani potrebni na ovoj dionici.

Rok za izvođenje radova 11 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača radova.

Period trajanja ugovora je 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 01.11.2019.godine do 10:00 sati.

SREDINA

01.11.2019.godine – 23.12.2021.godine

Na navedeni tender ponude su predala tri ponuđača, UNIPROMET d.o.o. Čačak, Srbija, FRACASSO-RI d.o.o. Rijeka, Hrvatska, te grupa ponuđača CONING d.o.o. Sarajevo i EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo.

Od trenutka pristizanja ponuda 01.11.2019.godine pa sve do zaključenja ugovora o izvođenju radova dana 23.12.2021.godine je prošlo skoro 26 mjeseci.

U ovih 26 mjeseci vođenja postupka, desile su se razne peripetije, zavrzlame, nelogičnosti, neprofesionalna ponašanja i nezakonitosti koje su otezale i odugovlačile postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanja ugovora. Ovaj period je obilježen distrakcijama između Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača s jedne strane, uprave JP Autoceste FBiH s druge strane, te Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) s treće strane.

KULMINACIJA

01.01.2022.godine

Najpovoljniji izvođač je počeo sa izvođenjem radova u januaru 2022.godine, sa postavljenim rokom od 11 mjeseci za završetak radova.

OPET NA POČETAK

14.04.2022.godine

Ured za razmatranje žalbi (URŽ), po prvi put u istoriji razmatranja žalbi vezanih za tenederske procedure u JP Autoceste FBiH, poništava već potpisani ugovor o izvođenju radova između JP Autoceste FBiH i najpovoljnijeg ponuđača.  

SUDSKA BORBA

25.05.2022.godine

JP Autoceste FBiH i najpovoljniji ponuđač pokreću odvojene upravne sporove protiv odluke Ureda za razmatranje žalbi pred Sudom BiH. Po dinamici rada Suda BiH, sudije koje su dodijeljene za rad po pokrenutim sporovima će predmete uzeti u rad u aprilu 2023.godine. Od tog trenutka će proći još godinu dana do donošenja presuda, što će biti sredina 2024.godine.

♦♦♦

ANALIZA

Analiza Korekt d.o.o. i portala Etika.ba otkrivaju da nije bilo nikakvih smetnji da se bukobran na dionici Podlugovi – Visoko ugradi do kraja 2020.godine, čime bi građani koji žive u zoni povišene buke u blizini autoceste već drugu godinu uživali bez prekomjerne buke koja remeti komoditet života, utiče na zdravlje ljudi i snižava cijenu nekretnina.

Razlozi koji su doveli do situacije da se ugradnja bukobrana prolongirala do unedogled nisu objektivni razlozi, već isključivo dominacija ličnih interesa, korupcije, prevarnih radnji, neprofesionalizam i teški nemar, kako u JP Autoceste FBiH, tako i u Uredu za razmatranje žalbi.

Interesantna stvar u svemu je to što je najpovoljniji ponuđač, među tri koja su dostavili ponudu 01.11.2019.godine, neupitno bio najpovoljniji tokom svih 26 mjeseci u kojem se postupak namjerno otezao, poništavao, vraćao na početak i sve tako ukrug do kraja 2021.godine kada se napokon potpisao ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Korekt d.o.o. je prikupio niz neoborivih dokaza da su pojedinci iz JP Autocete FBiH aktivno sarađivali sa jednim od ponuđača, koji nije bio najpovoljniji ponuđač, pokušavajući na sve moguće načine, kršeći sve zakone i norme državne službe, da ponište postupak i da u novom postupku izaberu protežiranog ponuđača. Ovo je razlog zbog kojeg se postupak toliko dugo otegao unutar samih JP Autoceste FBiH. Ovdje je neophodno istaći da je Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača (koja radi unutar JP Autoceste FBiH) dva puta donosila odluku da se ugovor dodijeli najpovoljnijem ponuđaču, ali da je uprava JP Autoceste FBiH oba puta donosila odluke o poništenju postupka suprotno odluci Komisije.

Na kraju, kada su interne borbe unutar JP Autoceste FBiH okončane u pravcu dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču i kada su radovi napokon počeli, na scenu stupa Ured za razmatranje žalbi koji donosi istorijsku odluku o poništenju ugovora između JP Autoceste FBiH i najpovoljnijeg ponuđača. Istoričnost i kontraverznost ove odluke URŽ-a leži u tome, a što je pravnicima dobro poznato, da se postupak javne nabavke vodi po Zakonu o javnim nabavkama za šta je URŽ nadležan, a da se ugovor o izvođenju radova potpisuje po Zakonu o obligacionim odnosima za čija poništenja su nadležni sudovi.    

U nastavku ovog serijala kojeg ćemo objavljivati na sedmičnoj bazi, predstavićemo korak po korak kako je tekao proces javne nabavke, uz objavljivanje vrlo konkretnih dokaza za koruptivne i prevarne aktivnosti tokom postupka, te razne zakulisne radnje (sa navođenjem konkretnih imena).

Vjerujemo da će serijal pomoći građanima da shvate i bolje se upoznaju sa stvarnošću koja se dešava iza zvaničnih saopštenja i diplomatskih izjava o tome zašto se radovi ne odvijaju željenom dinamikom.

♦♦♦

Nastaviće se…

Drugi nastavak serijala čitajte na portalu Etika.ba 04.juna 2022.godine

 

♦♦♦

 DODATAK ZA ČITANJE

U nastavku ćemo predstaviti razne inicijative koje su građani pokretali kako bi riješili problem buke i neefikasnosti u ugradnji bukobrana, žaleći se na zdravstvene tegobe i nesnosšljivost života u zonama oko autoputa koje nisu zaštićene bukobranima, pritom ne znajući da je jedini razlog zašto se bukobrani ne postavljaju ustvari slijepi lični interes pojedinaca.

♦♦♦

JAVNI INTERES

Šta je buka?

Zakon o zaštiti od buke FBiH, Član 2. Buka je svaki zvuk čijia vrijednost prelazi dozvoljeni nivo propisa ovim ili drugim zakonima, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje i sredinu u kojoj ljudi rade i borave.

Svaki neželjeni zvuk prema definiciji zove se bukom. Saobraćajna buka je najrasprostranjenija vrsta buke, i predstavlja u urbanizovanim zemljama jedan od ozbiljnih društvenih problema. Kod buke cestovnog prometa dominantan izvor buke pri malim brzinama je buka motora, a pri većim brzinama buka zbog kontakta guma s asfaltom.

Od mnogo različitih zagađenja okoliša kojima smo danas izloženi, zagađenje bukom ima naizgled malo značenje jer naoko nema izravni utjecaj na zdravlje ljudi. Kao i kod svih zagađenja, izloženost buci ima akumulirajući karakter, što znači da se štetni utjecaj buke uočava tek nakon duljeg vremena i prvenstveno se manifestira kao loše raspoloženje, umor, nesanica, glavobolja i gubitak koncentracije, što uzrokuje smanjenu radnu sposobnost, a u konačnici i trajno oštećenje sluha.

Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2011. godine, buka koju proizvode prevozna sredstava se smatra drugim najznačajnim uzročnikom zdravstvenih problema povezanih sa okolišem, odmah nakon zagađenja zraka. Evropska agencija za okoliš je tokom 2020. godine izdala izvještaj “Buka u okolišu u Evropi – 2020”, gdje su sumirana dotadašnja saznanja o izloženosti stanovništva buci, te utjecaju na zdravlje. Prema pomenutom izvještaju, dugotrajna izloženost buci može uzrokovati niz negativnih posljedica na zdravlje, među kojima su poremećaj sna, negativni utjecaji na kardiovaskularni i metabolički sistem, kao i kognitivna oštećenja kod djece. Prema predstavljenim podacima, procjenjuje se da je buka iz okoliša jedan od uzroka pojave 48.000 novih slučajeva ishemijskih bolesti srca godišnje, kao i pojave 12.000 slučajeva prerane smrti u Evropi. Osim toga, procjenjuje se i da je 22 miliona ljudi izloženo visokom stepenu hroničnih smetnji, dok 6,5 miliona ljudi pati od visokog stepena hroničnog poremećaja sna.

♦♦♦

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZA POSTAVLJANJE BUKOBRANA

Od 2015. godine, na adresu JP Autocesta pristižu zahtjevi i molbe građana koji žive u blizini autoputa za postavljanje bukobrana.

Tako je 27.07.2015.godine, mještanin Ramiz Hasić poslao Zahtjev za postavljanje bukobrana u mjestu Tulica (Tunel Igman) iz pravca Sarajeva prema Tarčinu, jer je život uz sami tunel kako danju tako i noću sve teži. Također je naveo da su im još u izgradnji, prije godinu dana obećali da će ograda biti izgrađena, ali da se na tome, očigledno, ništa ne radi.  (Dionica Sarajevo – Tarčin)

Dana 26.04.2017.godine, zastupnica Neira Dizdarević je na 28. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za inicijativu koju je zastupnica pokrenula prije skoro godinu dana, a na zahtjev mještana naselja Svrake, Donja Vogošća, Malešići, Luka i Kadarići, da se na dionici autoceste Vogošća – Ilijaš postave tzv. bukobrani, kako bi bili pošteđeni buke sa autoceste, u kojem je navela da je u mjesecima koji slijede (misleći na toplije vrijeme), ovaj problem posebno izražen zbog visokih temperatura, uprkos kojima se prozori na stambenim objektima zbog velike buke sa autoceste doslovno moraju držati zatvorenim. (Dionica Vogošća – Ilijaš)

Nadalje, dana 22.05.2017.godine, poslanik Senad Karavdić, na 41. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je postavio pitanje u vezi postavljanja zaštitnih ograda u smislu vjetrobrana i zaštite od buke na dijelu koridora V-c koji se nalazi na području ZDK, u kojem je naveo između ostalog:

“…Nemamo ni jedne zaštitne ograde kroz naselje niti na kritičnim mjestima na mostovima, evo odmah ovdje na ulazu u tunel ‘Prvi mart’ iz Zenice prema Sarajevu često idem, putujem, a vjerovatno i oni koji idu svakodnevno dolaze na posao znaju koliko je tu brisani prostor, koliko je izloženo i vjetrovima i poledici itd. I mislim da je zaista podosta tih ograda postavljenih čak i na nekim mjestima koja su mi nelogična i nisu toliko bitna, koliko su u ovom dijelu na području ZDK. Pa, eto, neka ovo bude ili pitanje ili inicijativa ne znam na koji način da formulišem, da se iznađe način da se pokrenu aktivnosti opet prema javnom preduzeću Autoceste FBiH, da se konačno počne sa izgradnom tih ograda na dijelu autoputa koji prolazi kroz naš kanton.” (Dionica Zenica – Sarajevo)

Dana 31.08.2017.godine na 9. sjednici Općinskog vijeća Vogošća postavljeno je pitanje u kojoj je fazi realizacija projekta postavljanja bukobrana na dionici autoceste Vogošća od petlje prema Ilijašu kako bi građani bili pošteđeni buke od autoceste, a koje pitanje/inicijativa je postavljena 29.12.2016.godine. (Dionica Vogošča – Ilijaš)

Dana 19.12.2017.godine, zastupnica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Kenela Zuko, na 26. redovnoj sjednici ZDP FBiH, podnijela je Inicijativu za postavljanje bukobrana na autoputu kroz naselje Svrake, Općina Vogošća.

U pomenutoj Inicijativi, zastupnica je navela kako se Općina Vogošća 09.01.2017.godine nakon zaprimljene peticije građana MZ Svrake za postavljanje bukobrana na autoputu u naselju Svrake, obratila dopisom JP Autoceste FBiH, sa zahtjevom za realizaciju predmetne peticije.

JP Autoceste su dana 10. Februara 20217.godine odgovorile na predmetni zahtjev uz obrazloženje da su proveli monitoring nivoa buke na predmetnoj dionici i da je isti ukazao na potrebu postavljana bukobrana prema okolnim naseljima uz dionice Visoko – Podlugovi i Podlugovi – Jošanica, te da će u narednom periodu izraditi projektnu dokumentaciju. Nakon ponovnog obraćanja Općine Vogošća 06.09.2017.godine, JP Autoceste su proslijedile odgovor u kojem su također naveli da za postavljanje bukobrana treba uraditi projektnu dokumentaciju i obezbijediti značajna finansijska sredstva za realizaciju.

Iz navedenog se vidi da JP Autoceste do sada nisu poduzele konkretne mjere na rješavanju ovog zaista velikog problema za građane čiji se stambeni objekti nalaze u blizini autoputa. (Dionica Vogošča – Ilijaš, Visoko – Podlugovi)

Obzirom da se ništa nije poduzimalo po pitanju postavljanja bukobrana, dana 22.10.2018.godine, pomoćnik načelnika Općina Vogošća šalje urgenciju JP Autocestama. (Dionica Vogošća – Ilijaš)

07.11.2018.godine Općina Vogošća se ponovo obraća JP Autoceste sa Urgencijom, u kojoj navode da je konkretno pitanje u međuvremenu ponovo pokrenuto i na općinskom Vijeću Vogošća na sjednici održanoj 31.10.2018.godine, i uz to mole Autoceste da najozbiljnije shvate konkretni problem da ga u najkraćem mogućem roku riješe jer je ogorčenje među građanima Vogošće naraslo do tačke pucanja, te da im je strpljenje potpuno pri kraju i da dalje odlaganje rješavanja ovog problema može izazvati neželjene posljedice.  Također, u Urgenciji navodi da ukoliko se problem ne riješi u najkraćem mogućem roku, moglo bi doći do toga da revolt građana preraste u njihove neželjene aktivnosti kao što su protesti pa i blokade saobraćajnica prvenstveno pomenutog autoputa. (Dionica Vogošća – Ilijaš)

26.02.2019.godine, na mail adresu JP Autocesta pristiže još jedna žalba zbog buke, a u kojoj je mještanin Jovo Djukić iz sela Malešići izložio problem povećane buke i zvučnih udara, odnosno  efekata prilikom prelaza auta sa i na most, a što pridonosi tome da život u okolnim kućama umnogome otežava, čini skoro nemogućim. Mještanin u dopisu/mail-u moli da se izvrše potrebna mjerenja i da se ocjeni potreba za izgradnjom zvučne zaštite na ovom dijelu autoputa. (Dionica Vogošća – Ilijaš)

07.04.2021.godine, mejštani MZ Donji Kakanj, JP Autoceste šalju dopis pod nazivom ‘Nerješene situacije nakon izgradnje Autoceste A1’ u kome navode da je prilikom izgradnje Autoceste A1 dionica Kakanj – Zenica kroz naseljena mjesta Mjesne zajednice Donji Kakanj ostalo jako puno problema, te da se JP Autocestama obraćaju kako bi riješili te probleme koji se ogledaju, između ostalog, i u nedostatku barijere za zaštitu od buke. U svom dopisu navode da obzirom da je obim prometa vrlo veliki i da to itekako utječe na kvalitet života, odnosno vrlo ozbiljno ugrožava zdravstveno stanje građana, upućuju molbu da Autoceste ovaj problem shvate krajnje ozbiljno. (Dionica Kakanj)

Dana 10.05.2021.godine, mještanin koji živi na dionici puta Sarajevo –  Zenica, tačnije u Visokom šalje pritužbu JP Autoceste putem mail-a. U pritužbi navodi da je autocesta izgrađena 2005.godine, a da ni nakon 16.godina još uvijek nije urađen zvučni zid, te zahtjeva informaciju o tome kada će biti postavljen isti. (Dionica Sarajevo – Zenica / Visoko – Podlugovi)

Kako je već prošao određen period u kome se ništa konkretno nije uradilo na postavljanju bukobrana, 08.06.2021.godine Općina Vogošća JP Autocestama šalje dopis, odnosno Zahtjev za dostavu informacija o fazi realizacije projekta postavljaja bukobrana na dionici autoceste A1, Podlugovi – Jošanica. (Dionica Podlugovi – Jošanica)

U svom odgovoru na naprijed navedeni dopis/Zahtjev za dostavu informacija, JP Autoceste u svom odgovoru od 22.06.2021.godine, između ostalog navode da JP Autoceste planira izgradnju zidova za zaštitu od buke po dionicama, a sve u skladu sa prioritetima, što predstavlja izdvajanje značajnih finansijskih sredstava, te će se pristupiti izgradnji istih na dionici Jošanica – Podlugovi kada se steknu uslovi za to.

Kada je mještanima ponestalo strpljenja i nade da će se bukobrani konačno postaviti i da će nastaviti normalno živjeti u svojim domovima, putem punomoćnika JP Autocestama su poslali Zahtjev za zaštitu prava vlasništva od  16.11.2021.godine. (Dionica Podlugovi – Visoko)

Punomoćnik grupe građana, advokat Admir Hadžić u Zahtjevu iznosi činjenice dobro poznate JP Autoceste, obzirom da su im se mještani dugi niz godina, tačnije od 2009.godine, lično obraćali za iste stvari. U Zahtjevu, odnosno Opomeni pred tužbu, podnositelji Zahtjeva, JP Autoceste pozivaju da u roku od 8 dana od dana prijema Zahtjeva daju pismeni odgovor, u protivnom će ustati sa tužbom.

23.02.2022.godine, podnositelji Zahtjeva odlučuju ustati sa kolektivnom tužbom protiv JP Autocesta, što i rade putem svog zastupnika/punomoćnika. (Dionica Podlugovi – Visoko)

Tužbom, tužitelji traže da sud usvoji tužbeni zahtjev i da utvrdi da tuženi uznemirava tužitelje u vršenju njihovih vlasničkih prava na njihovim nekretninama (navedene nekretnine svakog od tužitelja), i to prekomjernom bukom koja dolazi sa dionice Autoceste A1, Podlugovi-Visoko, koja se pruža preko nekretnine k.č. br. 608 K.O. Ozarkovići, pa se slijedom naprijed navedenog nalaže tuženom da prestane uznemiravati tužitelje u vršenju njihovih vlasničkih prava tako što će poduzeti sve potrebne radnje kako bi dalje spriječio širenje buke te postaviti adekvatnu zvučnu barijeru – zid za zaštitu od buke, shodno Nalazu i mišljenju vještaka građevinske struke, te prestati sa takvim ili sličnim uznemiravanjem, pod prijetnjom novčane kazne i to u roku od 30 dana od dana donošenja presude.

Kako je već pomenuto, nekretnine tužitelja locirane su u naselju Kula Banjer, tačnije uz neposrednu blizinu autoceste A1, dionica Visoko – Podlugovi.

Konkretna dionica autoputa prolazi neposredno pored naselja Kula Banjer, obzirom da je konfiguracija terena u predmetnom naselju specifična u odnosu na druga naseljena mjesta kroz koja autoput prolazi, jer se neposredno iza kuća nalazi veće brdo koje ne dozvoljava dalji prolazak zvuka, pa se usljed toga stvara povratni talas zvuka što svakodnevno uznemirava mještane i život u predmetnom naselju čini nepodnošljivim.

Kako je buka u Kuli Banjer nesnosna, i traje već duži niz godina, u cilju iznalaženja mirnog rješavanja navedenog problema mještani su se više puta obraćali tuženom u periodu od 2009.godine, a posljednji zahtjev za zaštitu prava vlasništva – opomenu pred utuženje, isti su uputili dana 16.11.2021.godine, kako je naprijed i navedeno.

Međutim, u tužbi stoji da bez obzira na mnogobrojne zahtjeve, protek vremena od 12 godina, tuženi nije riješio dati problem, iako je isti u mogućnosti reducirati buku postavljanjem adekvatne zvučne barijere, a koja barijera je i predviđena projektnom dokumentacijom, međutim, tuženi istu nikada nije postavio obzirom da prema navodima tuženog nije u finansijskoj mogućnosti to učiniti.

Zastupnik tužitelja je uz tužbu priložio i zahtjeve mještana MZ Kula Banjer koje su dostavili kako tuženom, tako i Gradu Visoko, Federalnoj i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, no koji su bili bez ikakvog rezultata i rješenja njihovog svakodnevnog problema.

Tako je, između ostalog, MZ Kula Banjer 03.07.2009.godine šalje dopis/žalbu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, u kome navodi da su se mještani, odnosno domaćinstva koji žive u kućama smještenim u neposrednoj blizini autoputa, žalili MZ Kula Banjar iz razloga što im je život i boravak u njihovim kućama postao krajnje nepodnošljiv i nemoguć usljed buke i raznih zvukova koji dolaze sa autoputa.

U svojim navodima iznose da su im djeca svakodnevno izložena stresnim pojavama, a u toku noći ne mogu da spavaju jer buka i zvuci su nesnošljive jačine. Pomenute svakodnevne nenormalne i neprirodne pojave također smetaju i odraslima kao i starijim osobama koje su češto nervozne, razdražljive i nelagodno se osjećaju.

Dopis sa istim ovim navodima stigao je i na adresu Federalne direkcije Autoceste Sarajevo, kao i Federalnom inspektoratu za autoceste.

Vapaj za pomoć se ogleda i u dopisu koji je MZ Kula Banjer 12.05.2013.godine poslala Federalnom ministarstvu, tačnije tadašnjem ministru Enveru Bijediću (a koji dokument je, također, priložen uz tužbu) u kojoj se navodi: “Gospodine ministre, molimo vas da nađete rješenje pri rješavanju ovoga problema u što kraćem periodu kako ne bi došlo do ljudskih žrtava prilikom prelaska autoputa na pomenutoj MZ, i da pokrenete pitanje zvučne izolacije na pomenutoj MZ gdje mještanji donjeg dijela MZ svojom blizinom 30 do 40 metara od autoputa ne mogu da spavaju od buke automobila i motora  koji prolaze pomenutom dionicom, pogotovo u ljetnom periodu…”

Dana 01.04.2022.godine općini Vogošća se obratila grupa građana naselja Svrake sa zahtjevom za postavljanje bukobrana, a u kojem Zahtjevu građani zahtjevaju da se u što hitnijem roku izvrši postavljanje bukobrana na pomenutoj dionici autoceste jer je trenutno stanje u MZ Svrake nepodnošljivo zbog prevelike buke od vozila tako da je zdravlje stanovništva veoma ugroženo što ima za posljedicu izražene psihičke probleme.

U svojoj tužbi sa Prijedlogom za odlaganje Izvršenja Rješenja Tuženog broj JN2-01-07-1-270-12/22 protiv URŽ-a, podnesenoj 25. Maja 2022.godine, JP Autoceste u kontekstu obrazloženja javnog interesa navode:

“Pored toga, a što je podjednako ili čak više značajno, poništavanjem Ugovora “Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko” bi se nastavilo ugrožavanje i uznemiravanje građana koji žive, rade ili se liječe u blizini autoceste na predmetnoj dionici. Shodno navedenom, evidentno je da razlozi u vezi sa opštim interesom zahtjevaju da ugovor ostane na snazi.

Nadalje, tužilac (JP Autoceste FBiH) u periodu od izgradnje dionice 2006.godine do danas zaprimio je jako veliki broj zahtjeva, molbi, peticija, urgencija građana, ali i javnih ustanova i udruženja, te više zastupničkih inicijativa i poslaničkih pitanja koji se odnose na problematiku prekomjerne buke koja dolazi sa autoceste na dionici Podlugovi – Visoko, koja građanima ne samo da otežava život, nego ga čini nepodnošljivim.

Smatramo važnim istaknuti da se među navedenim fizičkim i pravnim licima nalazi i Javna ustavova Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama, koji posebno skreću pažnju da se kod njihovih korisnika postojeće poteškoće posebno izražavaju u doživljaju podražaja iz okoline, te su osjetljiviji na buku značajno izraženije od prosjeka. Iz navedenog je jasno da se poništenje, predmetnog Ugovora ugrožava ne samo javni interes nego i mentalno i fizičko zdravlje ljudi, građana ove zemlje.

Osim toga, u ovakvoj situaciji najviše bi bili oštećeni upravo sami mještani naselja Kula-Banjer jer svoje pravo na mirno uživanje imovine koje im garantuje i Zakon i Ustav i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih Sloboda ne bi mogli ostvariti čak i unatoč sudskoj presudi koja bi u tom slučaju ostala samo “mrtvo slovo na papiru”, a njihova agonija bi se nastavila, sudeći prema ovakvim postupcima nabavke i odlukama Tuženog kakva je konkretna, do unedogled.

Dakle, poništenje Ugovora nanosi ogromnu štetu kako tužiocu tako i samim građanima ove zemlje. Isto bi uzrokovalo prolongiranje kontinuiranog ugrožavanja zdravlja i kvaliteta živaota naprijed spomenutih građana, udruženja i ustanova.”

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.