Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

SLUČAJ: Investitor u raljama banana države (SST 1. dio)

Etika.ba objavljuje analizu zastoja o gradnji „Sarajevo Tower“ koju je Korekt d.o.o. Sarajevo dostavio akterima u projektu 13.oktobra 2020. godine. Zbog velikog interesovanja javnosti, kupaca, građevinske i pravosudne zajednice, te zbog rizika od korupcije u pravosuđu, opravdano je i u javnom interesu objaviti ovaj specijalistički izvještaj u cjelosti na sud javnosti. U nastavku čitajte o konfliktu suinvestitora Smart Invest d.o.o. sa generalnim izvođačem radova ANS Drive d.o.o. i podizvođačem fasaderskih radova Euro Profil d.o.o. U Analizi saznajte o ulozi banaka Sberbank BH d.d. i Sparkasse bank  BH d.d., kao i ulozi tužioca Tužilaštva KS Sanina Bogunića.

(1) ANALIZA ZASTOJA U GRADNJI „SARAJEVO TOWER“

Autor: Korekt d.o.o., Sarajevo

Korekt d.o.o. je izvršio cjelovitu analizu stavova uključenih aktera u vezi aktuelnog zastoja gradnje na objektu ”Sarajevo Tower”, prilikom čega je izvršena usporedba zvaničnih stajališta sa dokumentacionom osnovom, korištena je dodatna motoda logičkog suprostavljanja oprečnih stavova i izvršena eliminacija neutemeljenih, netačnih ili manipulativnih tvrdnji svih uključenih aktera, na osnovu čega su donijeti zaključci u vezi uzroka zastoja gradnje.

Korekt d.o.o. iz Sarajeva je pozvan da uradi analizu od strane jednog od uključenih aktera Smart Invest d.o.o. (suinvestitor na objektu). Korekt d.o.o. je specijalizovana za oblast poslovne etike i usklađenosti poslovanja sa međunarodnim i domaćim zakonima, standardima i najboljim poslovnim praksama. U okviru svoje misije pratimo i analiziramo poslovne procese i prakse, sporne poslovne odnose, kao i upitne upravne i sudske postupke, utvrđujemo neregularnosti na štetu legitimnih i legalnih poslovnih interesa klijenata, o čemu sačinjavamo javne i specijalističke izvještaje. Korekt d.o.o. Sarajevo je posebno specijalizovan za borbu protiv zabranjenjih praksi i rizika od korupcije, prevare, iznude, koluzije (dosluha), opstrukcije dokaza i svih drugih tipova neprofesionalnog i neetičkog ponašanja koja indiciraju moguće postojanje zabranjenih praksi.

Smart Invest je pristao na rigorozne standarde koje je Korekt d.o.o. postavio kao uslov za angažman, a koji uključuju pravo i obavezu za Korekt d.o.o. da podnese prijavu protiv uključenih aktera, kao i protiv Smart Investa ukoliko tokom analize otkrije nepravilnosti samog Smart Investa. U prilog ovoga Vam između ostalog predstavljamo Član 1, Stav 1, Alineja 7 Ugovora o analizi, procjeni i zaštiti reputacije koji glasi:

 • U situacijama kada Isporučilac tokom analize dokumenata ili na drugi način dođe do saznanja ili sumnje da akteri u predmetnom slučaju postupaju nezakonito, da postoji rizik od postojanja korupcije ili neke druge zabranjene prakse, Isporučilac će samostalno izvršiti podnošenje prijave nadležnim organima u svoje ime u svojstvu prijavitelja i/ili svjedoka, bez prava Naručioca da odlučuje ili spriječava Isporučioca da postupi u skladu sa zakonskim obavezama. U slučaju da se Naručilac ne slaže sa podnošenjem prijave od strane Isporučioca, isto neslaganje se ne može koristiti kao opravdan razlog za raskid ovog ugovora.

U članu 4, stav 1 Ugovora je definisano da Korekt d.o.o. može iznositi isključivo istinu u odnosu na sve uključene aktere, bez obzira što uključeni akteri vrlo često imaju međusobno oprečna mišljenja uz izostanak objektivnosti:

 • Član 4: Isporučilac se obavezuje da će sve radnje obavljati profesionalno, transparentno, istinito i fer, kako prema Naručiocu tako i prema svim povezanim akterima u predmetu, u skladu sa svim zakonima i propisima, kao i u skladu sa međunarodnim standardima poslovne i profesionalne etike.

Korekt d.o.o.: U okviru naše misije pratimo i analiziramo poslovne procese i prakse, sporne poslovne odnose, kao i upitne upravne i sudske postupke, utvrđujemo neregularnosti na štetu legitimnih i legalnih poslovnih interesa klijenata, o čemu sačinjavamo javne i specijalističke izvještaje. Korekt d.o.o. Sarajevo je posebno specijalizovan za borbu protiv zabranjenje prakse i rizika od korupcije, prevare, iznude, koluzije (dosluha), opstrukcije dokaza i svih drugih tipova neprofesionalnog i neetičkog ponašanja koja indiciraju moguće postojanje zabranjenih praksi.

Analiza zastoja u gradnji „Sarajevo Tower“

OPIS PROBLEMA:

Objekat ”Sarajevo Tower” je po ugovoru između suinvestitora ANS Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o., ugovora između investitora i generalnog izvođača radova, te ugovora između investitora i kupaca stanova trebao biti završen i useljen 1.9.2019.godine. Nakon 13 mjeseci od predviđenog roka završetka radova objekat još uvijek nije završen, trenutno je zastoj radova na gradilištu i nema jasnog plana kada bi radovi ponovo mogli početi i kada bi se radovi konačno završili.

Suinvestitori ANS Drive i Smart Invest su trenutno u fazi otvorenog sukoba koji se odvija putem sudskih parnica i saopštenja za javnost.

Specifičnost ovog spora je dodatno opterećana činjenicom da je ANS Drive d.o.o. generalni izvođač radova, pored toga što ima ulogu i suinvestitora na projektu. Po ocjeni Korekt d.o.o. ova specifičnost je ugradila rizik sukoba interesa u temelje poslovnog odnosa između suinvestitora, jer je uobičajeno da se sistem odgovornosti i naplate penala za kašnjenje u gradnji postavi na način da investitor naplaćuje penale od generalnog izvođača, a generalni izvođač od podizvođača, itd. Zbog ovog sukoba interesa, tj.falinke ugrađene u temelje poslovnog odnosa, otežano je u praksi provesti politiku naplate penala za kašnjenje u gradnji objekta, bez obzira što je tako predviđeno ugovorom o gradnji, jer će generalni izvođač radova koristiti svoju poziciju kao suinvestitor sa udjelom 50% investicije da zakoči drugog suinvestitora da naplati penale, a tim slijedom se dešava da onda generalni izvođač nema interesa da dokazuje da su podizvođači u docnji sa gradnjom jer bi na taj način priznao svoju odgovornost. Iz svega implicira i problem naplate penala za docnju u gradnji od strane kupaca stanova, jer od razrješenja spora između suinvestitora i generalnog izvođača zavisi vrijeme i brzina kojom će se kupci useliti u svoje stanove i naplatiti svoja potraživanja.

Slučaj je posebno privukao pažnju javnosti u zadnjih nekoliko mjeseci kada se oko 420 kupaca stanova sa svojim porodicama okupilo u organizovanu grupu koja je počela tražiti odgovore od odgovornih lica o razlozima i uzrocima zastoja u gradnji, te vršiti opravdan pritisak na sve aktere da se objekat što prije završi i stavi u funkciju. U uslovima pandemije COVID-19 kupci su se odlučili za metodu razgovora između sebe i sa odgovornim licima putem online ZOOM aplikacije, putem čega su izabrani predstavnici ispred kupaca koji održavaju pojedinačne sastanke sa odgovornim licima i nakon toga putem ZOOM aplikacije izvještavaju ostale komšije o situaciji.

Povećana aktivnost kupaca je izazvala rekacije svih uključenih aktera koji su se oglasili putem dopisa i saopštenja koja su sva ujedno prezentovana na online grupama kupaca, pa se stiče utisak da svi uključeni akteri u iznošenju svojih stavova vode računa o tome da li će svojim saopštenjima stvoriti simpatije ili antipatije među kupcima stanova.

Analizom dopisa koje su krajem septembra i početkom oktobra 2020.godine uputili:

a) Smart Invest d.o.o. (direktor Elvedin Mahmutović)

b) ANS Drive d.o.o. (direktor Asmir Dževlan)

c) Sberbank d.d. (direktor Enver Lemeš)

d) Sparkasse bank d.d. (direktor Sanel Kusturica)

zastoj u završetku radova se u najkraćem može opisati kao ”PROBLEM SA FASADOM”.

ANS Drive d.o.o. i njihov direktor Asmir Dževlan je iznio optužbu da direktor Smart Invest-a Elvedin Mahmutović ima poseban ‘pik’ na podizvođača fasaderskih radova, firmu Euro Profil, koju predstavlja Elmedin Pinjić. Teza ANS Drive-a je da Elvedin Mahmutović (Smart Invest) koristi firmu Zarka d.o.o., koja je nadzorni organ na objektu, kako bi se svetio fasederu Pinjiću i kako bi neopravdano zaustavljao fasaderske radove.

Poznato je da je fasader Pinjić u junu 2019.godine prijavio predstavnike firme Smart Invest, Sedina Halilagića i Elvedina Mahmutovića, da su mu tražili 200.000 KM kako mu ne bi aktivirali bankarsku garanciju i kako bi ga po navodima Pinjića ”pustili” da neometano radi. Tužilaštvo KS je procesuiralo ovu prijavu i na licu mjesta uhapsili Sedina Halilagića iz Smart Invest-a kako od Elmedina Pinjića preuzima 30.000 EUR kao prvu ratu, nakon čega je Federalna uprava policije otišla i također uhapsila Elvedina Mahmutovića, direktora Smart Investa, te i njega lišila slobode. Suđenje je u toku, a Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović su nakon pritvora pušteni da se brane sa slobode.

Teza Smart Invest-a po pitanju hapšenja i krivičnog postupka je da je fasader Elmedin Pinjić zbog kašnjenja sa radovima bio u stvarnoj opasnosti od aktiviranja bankarske garancije, jer je svojom krivicom kasnio sa radovima, pa je isti podnio lažnu prijavu Federalnoj upravi policije sa tezom da novac koji treba da vrati u svojstvu duga po osnovu prvobitnog podizvođača fasaderskih radova, firme MTH-ARI (direktora Jusufa Muhića), lažnom pričom u FUP-u pretvorio u novac koji se navodno traži kao mito. Tužilaštvo KS i FUP su ”nasjeli na ovu priču” i umjesto da uhapse Pinjića kao lažnog prijavitelja, uhapsili su predstavnike Smart Invest-a. Smart Invest tvrdi da ANS Drive pokušava na sve načine da preotme projekat od Smart Invest-a, što je pokušao i putem tužbe na sudu ali je sudija odbio privremenu i sudsku mjeru po zahtjevu ANS Drive-a, a sada to isto pokušava putem manipulacije nad kupcima, bankama i javnosti.

Korekt d.o.o. je analizirao situaciju oko hapšenja i sačinio krivično-pravnu analizu, na osnovu koje je Korekt d.o.o. 15.9.2020.godine podnio krivičnu prijavu za nesavjestan rad u službi protiv tužioca Sanina Bogunića i inspektora FMUP-a Zorana Draška.

Za potrebe Analize trenutnog zastoja na gradnji na objektu se nećemo primarno fokusirati na različite stavove aktera u vezi hapšenja, uključujući i mišljenje Korekt-a, jer će sve teorije o tome šta se tačno desilo morati sačekati okončanje krivično-pravnog procesa, koji će do svoje pravosnažnosti trajati još nekoliko godina. Obzirom da kupci nemaju vremena za čekanje sudske presude u slučaju hapšenja, što opet samo po sebi neće riješiti završetak gradnje objekta, neophodno je trenutni zastoj analizirati iz ugla poslovne etike, te razotkriti koja strana zloupotrebljava krivični postupak kako bi ostvarila vlastite poslovne ciljeve.

DEFINISANJE SUPROSTAVLJENIH STRANA:

Prvu grupu čine:

 1. ANS Drive d.o.o. (generalni izvođač i suivestitor);
 2. Euro Profil d.o.o. (podizvođač za fasaderske radove);

Drugu grupu čine:

 1. Smart Invest d.o.o. (suinvestitor);
 2. Zarka d.o.o. (nadzorni organ);

Prva grupa optužuje drugu grupu da nadzorni organ Zarka d.o.o. po naredbi Smart Invest-a neopravdano koči fasadera u radovima.

Druga grupa optužuje prvu da rade neprofesionalno i da hoće da putem ucjena preuzmu cijeli projekat od Smart Invest-a.

Treću grupu čine:

 1. Sberbank BiH d.d. (kreditor izgradnje);
 2. Sparkasse bank d.d. (kreditor izgradnje);

Treća grupa se oficijelno drži neutralno u odnosu na sukobljene strane, ali se de-facto stavila na stranu prve grupe (ANS Drive d.o.o. i Euro Profil d.o.o.), jer je u dopisu koji je uputila stranama primarno problematizirala pitanje nadzora nad projektom, pa je na taj način u smislu shvatanja situacije stala na stranu ANS Drive-a i Euro Profil-a.

Četvrtu grupu čine kupci stanova, koji se zbog primarnog interesa da dobiju svoje stanove u većini drže neutralno i pokušavaju objektivno da razmotre situaciju.

CILJ ANALIZE:

Korekt d.o.o. se zbog svega prethodno rečenog, gdje postoje kompleksni interesi i različite kombinacije poslovnih interesa, odlučio da analizu spusti na apsolutno dokazive činjenice u vezi osnovne relacije između podizvođača fasaderskih radova Euro Profila s jedne strane i nadzornog organa Zarka d.o.o. s druge strane.

Cilj je da se putem analize činjenica utvrdi da li nadzorni organ Zarka d.o.o. radi po ugovoru i u skladu sa svojim dužnostima ili ne, te da li Euro Profil radi po ugovoru i u skladu sa svojim dužnostima. U skladu sa razrješenjem ove dileme će se lakše shvatiti ponašanje drugih uključenih aktera i gore pobrojanih interesnih grupa.

UGRADNJA FASADE:

Korekt d.o.o. je kroz analizu ugovornih odredbi i poslovne dokumentacije koja je nastala između uključenih aktera identifikovao nekoliko spornih situacija na ugradnji fasade. Sporni događaji su se desili skoro na svakom segmentu provedbe ugovornih odredbi i ugradnje fasade, prilikom čega je nastajalo ”trenje” između izvođača fasaderskih radova s jedne strane, te suinvestitora, generalnog izvođača i nadzornog organa s druge strane.

Sporne situacije:

 1. Otežano pribavljanje bankarske garancije od strane podizvođača Euro Profila;
 2. Nepoštivanje rokova izvođenja radova;
 3. Montaža pogrešne fasadne skele;
 4. Nabavka i ugradnja pogrešne kamene vune;
 5. Nabavka i ugradnja jeftinijeg ljepka;
 6. Nabavka i ugradnja pogrešnog finalnog sloja fasade ”finalna žbuka”;

Analiza svih spornih situacija će biti izvršena kroz hronologiju događaja od momenta potpisivanja ugovora o izvođenju fasaderskih radova do danas, uz navođenje i citiranje relevantne dokumentacije.

HRONOLOGIJA DOGAĐAJA:

 • Ponuda i potpisivanje ugovora o ugradnji fasade:

Euro-Profil d.o.o. je 06.02.2019.godine ANS Drive-u poslao Ponudu broj 4/19.

Ugovor o izvođenju radova je potpisan naredni dan, 07.02.2019.godine. Ukupna cijena radova iznosi 2.324.916,70 KM+PDV. Ugovorom je u članu 4. Predviđeno da: ”Podizvođač radova se obavezuje da radove iz predmeta ovog ugovora izvede stručno, kvalitetno, prema normama i standardima koji važe za ugovorenu vrstu radova u roku od 180 kalendarskih dana”.

Napomena: Razlog kako je Euro Profil za samo jedan dan nakon slanja ponude potpisao ugovor leži u činjenici da je fasaderske radove trebalo da izvodi firma MTH-ARI, vlasnika Jusufa Muhića, koji je odustao od posla, a onda je na njegovu ponudu i skoro završen proces ugovaranja došao Euro Profil, koji je od Jusufa Muhića preuzeo dokumentaciju i samo na prvoj stranici izmijenio naziv i adresu firme, te pristupio ugovaranju posla već narednog dana. Okolnosti kako je i zbog čega došlo do promjene podizvođača i uvođenja novog skoro ”preko noći” je detaljno elaborirano u krivično-pravnoj analizi i podnijetoj krivičnoj prijavi protiv tužioca i inspektora FUP-a, pa zbog toga te okolnosti imaju veći značaj za krivične procese, nego za ovu analizu.

 • Pribavljanje bankarske garancije od strane Euro Profila:

Pribavljanje bankarske garancije od strane podizvođača fasaderskih radova je bitan momenat za blagovremenu ugradnju fasade u roku od ugovorenih 180 dana, jer je Ugovorom o ugradnji fasade u članu 7, Stav 1 predviđeno da avans podizvođaču neće biti uplaćen dok isti ne dostavi bankarsku garanciju na rok trajanja garancije od 12 mjeseci: ”Naručilac neće izvršiti uplatu avansa u slučaju da Podizvođač nije prije uplate avansa dostavio avansnu bankovnu garanciju i bankovnu garanciju na dobro izvršenje posla”.

Sberbank d.d. je odobrila Euro Profil-u bankarsku garanciju 14.3.2019.godine, tj.35 dana nakon što je Euro Profil potpisao ugovor o ugradnji fasade (07.02.2019.godine).

Korekt d.o.o. je provjerio zašto je ovako dugo trajao proces pribavljanja bankarske garancije, te od stručnih ljudi u bankarskom sektoru saznao da je najčešći problem to što tražioci bankarskih garancija nemaju dobre finansijske pokazatelje poslovanja i/ili nemaju kvalitetne kolaterale koje bi založili kao garanciju banci za izdavanje bankarske garancije.

Jusuf Muhić, vlasnik gore pomenute firme MTH-ARI je izjavio Korekt-u da je on predmetnu garanciju mogao pribaviti za nekoliko dana, te da firma Euro Profil vjerovatno nije mogla da obezbijedi traženi kvalitetni kolateral, što je proces produžilo na 35 dana, prilikom čega je krivicom Euro Profil-a došlo do usporavanja radova od samog početka.

Korekt d.o.o. zaključak: Odgovornost za startno kašnjenje zbog 35 izgubljenih dana 100% pada na podizvođača Euro Profil d.o.o. i njihovu finansijsku nekapacitiranost da efikasno i brzo riješe ovu ugovornu obavezu.

 • Uplata avansa Euro Profil-u:

Euro Profil d.o.o. izdaje generalnom izvođaču ANS Drive-u avansni račun broj: 02/19 od 15.03.2019.godine, na iznos od 697.475,01 KM + PDV 118.570,75 KM, što ukupno iznosi 816.046,76 KM.

Nakon 7 dana, 22.03.2019.godine, ANS Drive d.o.o. izdaje Smart Invest-u avansni račun broj 015/19 na ime uplate avansa Euro Profil-u za izvođenje fasaderskih radova, u ukupnom iznosu od 408.022,88 KM, što iznosi tačno 50% od ukupnog avansa koji Smart Invest treba da plati. Kako smo gore već pojasnili, ANS Drive i Smart Invest su suinvestitori na projektu i sve troškove snose u srazmjeri 50:50.

Smart Invest isti dan, 22.3.2019.godine, izvršava uplatu 50% ukupnog avansa u iznosu od 408.022,88 KM na račun ANS Drive-a, a ANS Drive isti dan, 22.3.2019.godine vrši uplatu Euro Profilu u iznosu od 697.475,01 KM, te vrši uplatu PDV-a u iznosu od 118.570,75 KM.

Korekt d.o.o. zaključak: ANS Drive kao generalni izvođač je kasnio 7 dana u procesiranju avansnog plaćanja, jer je nesporno da je Euro Profil poslao avansi račun ANS Drive-u 15.3., a ANS Drive tek nakon 7 dana poslao avansni račun Smart Invest-u. Smart Invest nije imao niti jednog dana kašnjenja sa procesuiranjem plaćanja.

 • Euro profil ugovara nabavku materijala za ugradnju fasade:

Euro Profil d.o.o. kao podizvođač za ugradnju fasade 16.4.2019.godine potpisuje ugovor o isporuci materijala sa firmom ‘Percon’ d.o.o. iz Sarajeva. Ugovor ispred Percon-a potpisuje direktor Zjajo Bahrudin (broj protokola ugovora: 65-04/19), a ispred Euro Profil-a Aida Pinjić, direktorica. Gore pominjani Elmedin Pinjić je suprug Aide Pinjić, inače lice koje je vodilo sva ugovaranja i poslove ispred Euro Profil-a.

Ovaj ugovor se potpisuje 25 dana nakon što je Euro Profil dobio uplatu avansa na račun (gore elaborirana uplata avansa od 22.3.2019.godine). Na ovaj način se neopravdani gubitak dana na strani Euro Profil-a popeo već na 60 dana (35 dana do obezbjeđenja bankarske garancije i 25 dana od uplate avansa do potpisivanja ugovora o isporuci materijala).

Bitan elemenat ugovora se nalazi u Članu 8.1. Ugovora, gdje je navedeno da će Percon kao isporučilac materijala isti isporučiti u roku od 10 radnih dana od dana uplate avansa od strane Euro profil-a.

Korekt d.o.o. je analizom ugovora utvrdio da isti sadrži jednu značajnu nepravilnost, koja je u korijenu trenutnog zastoja u građenju Sarajevo Tower-a. Naime, ugovorom o građenju koji su suinvestitori potpisali između sebe definisane su stavke gradnje pojedinačno. U dijelu postavljanja završnog sloja fasade, u svim dokumentima je predviđeno da se ugradi završni sloj organske žbuke, pod nazivom: StoIspolit. Isti proizvod je naveden u ugovoru koji su suinvestitori i generalni proizvođač 07.02.2019.godine potpisali sa podizvođačem Euro Profil d.o.o.

Međutim, prvi put se u ugovoru između Euro Profil d.o.o. i isporučioca materijala Percon d.o.o. pojavljuje drugi proizvod završnog sloja fasade: StoSilkolit na 9.337m2, dok je originalno predviđeni proizvod: StoIspolit ostao na ostatku fasade površine 12.797,5m2. Euro Profil d.o.o. nije tražio, niti je dobio saglasnost naručioca da ugovori nabavku StoSilkolit-a.

Korekt d.o.o. zaključak: Euro Profil d.o.o. nije smio bez saglasnosti investitora da naručuje i planira ugradnju proizvoda koji nije predviđen ugovorom, jer je u ugovoru koji je Euro Profil d.o.o. potpisao sa ANS Drive i Smart Invest, u Članu 12. Stavovi 9. i 10 definisano sljedeće:

”9.Podizvođač nema pravo vršiti zamjenu materijala iz usvojene projektno-tehničke dokumentacije, niti sticati bilo kakve privilegije u slučajevima ako u odnosu na propisani materijal i opremu predviđen tehničkom dokumentacijom ugrađuje materijal ili opremu koji su kvalitetima bolji od definiranog materijala;

 1. prije izvršene nabavke ili ugradnje materijala i opreme podizvođač radova je obavezan pribaviti saglasnost od ovlaštenog predstavnika naručioca;”
 • ANS Drive šalje PRVO rano upozorenje Euro Profil-u za kašnjenje u radovima:

18.04.2019.godine, broj akta: 099/19

Tehnički direktor ANS Drive Avdija Čustović, d.i.g. upućuje rano upozorenje Euro Profil-u, sljedeće sadržine:

”Svakodnevnim praćenjem u realizaciji ugovorenog posla i usporedbom sa usvojenom dinamikom radova, kao Generalni izvođač radova na objektu Sarajevo Tower ustanovili smo sljedeće, te Vas na isto upozoravamo:

 1. U članu 12. Ugovora ste bili dužni kao izvođač radova da dostavite dinamički plan, a što još uvijek niste učinili,
 2. U skladu sa Ugovorom tačnije član 23. Istog kao Izvođač ste preuzeli obavezu dostavljanja dokumentacije – Program organizacije i tehnologije izvođenja radova, a što niste učinili te samim tim ste i narušili dinamiku izvođenja radova,
 3. Niste dostavili tražene radioničke nacrte i detalje,
 4. Na dan 15.04.2019.godine ustanovljeno je da ne posjedujete dovoljan broj ljudskih resursa, vezano za radnu snagu planirani broj ljudi da bi se ispoštovala dostavljena dinamika je 14, a Vi imate angažovanih 6,
 5. Ustanovljeno i da kasnite u realizaciji izvođenja ugovorenih radova, prema mikrodinamičkom planu trebali ste izvoditi radove od 06.04.2019.godine za etaže 3, 4, 5 i 6 spratu međutim zaključno sa danom 15.04.2019.godine one nisu ni započete.

 Ovim putem Vas sukladno uvjetima ugovora o izvođenju predmetnih radova, upozoravamo da ste dužni ubrzati izvođenje radova, kako bi se obaveze ispunile u zadatom roku, te kako ne bi došlo do lančanog kašnjenja u izvođenju radova drugih kooperanata…, U protivnom ćemo morati upotrijebiti sva pravna i faktička sredstva da zaštitimo sebe kao generalnog izvođača, koji investitoru odgovara za sve radove pa tako i Vaše.”

Korekt d.o.o. zaključak: Iz ovog dopisa se zaključuje da podizvođač u prvih 70 dana ugovora nije skoro ništa uradio. Iz kritičkog tona ANS Drive-a prema Euro Profil-u na dan 18.4.2019.godine se zaključuje da je savezništvo ove dvije firme protiv Smart Invest-a nastalo tek kasnije, te je iz ovog pisma vidljivo da je generalni izvođač ANS Drive svjestan da odgovara suinvestitoru Smart Invest-u zbog kašnjenja podizvođača.

 • Problemi sa postavljanjem fasadne skele:

Pored problema sa bankarskom garancijom i sporosti sa ugovaranjem nabavke materijala, podizvođač ‘Euro Profil’ upada u problem sa montažom fasadne skele, jer u mjesecu martu radi ugradnju cjevaste skele, ali je projektant zadužen za projektovanje fasadne skele odbio da prihvati cjevastu skelu koja nije predviđena za visoke zgrade preko 50m visine, a Sarajevo Tower je visok oko 90m visine. Euro Profil je tako izgubio vrijeme na montaži i demontaži pogrešne skele, te ponavljanja procesa sa ugradnjom adekvatne fasadne skele za visoke objekte.

U Prvoj privremenoj situaciji koju je Euro Profil ispostavio 30.04.2019.godine naveden je pretjeran broj fakturisanih kvadrata za najam skele u iznosu od 11.053,88m2 x 2 KM po metru kvadratnom, a stvarno je montirano 4.403,88m2, koliko je trebalo biti i plaćeno u smislu najma. Nadzorni organ Zarka d.o.o. nije primjetio  ovu činjenicu tada, pa je tek prilikom upisa u građevinsku knjigu povodom ispostavljanja Druge privremene situacije, 31.05.2019.godine, nadzorni organ konstatovao da je u aprilu montirano 4.403,88 m2 skele, a u maju dodatnih 3.432,05 m2 skele, prilikom čega je odobreno za plaćanje 7.835,93 m2 skele. 

Korekt d.o.o. zaključak: Već sada je vidljivo da Euro Profil d.o.o. nije raspolagao sa dovoljnim tehničkim, finansijskim i organizacionim kapacitetima za adekvatnu provedbu ugovornih odredbi na koje se ugovorom obavezao.

 • ANS Drive šalje DRUGO rano upozorenje Euro Profil-u za kršenje ugovornih odredbi:

21.05.2019.godine, broj akta: 132/19

Tehnički direktor ANS Drive Avdija Čustović, d.i.g. upućuje drugo rano upozorenje Euro Profil-u, sljedeće sadržine:

Usporedbom sa usvojenom dinamikom radova, kao Generalni izvođač radova na objektu Sarajevo Tower ustanovili smo sljedeće, te Vas na isto upozoravamo:

 • Na gradilište ste 16.05.2019.godine dostavili dinamički plan sa početkom izvođenja radova april 2019.godine, sa rokom izvođenja osam mjeseci, što je neprihvatljivo i suprotno odredbama Ugovora u kojem je isto i definisano članom 12.stav 1. Citiramo: ”da prije početka radova dostavi dinamički plan usaglašen sa planom Generalnog izvođača”. Dinamički plan Generalnog izvođača smo Vam mailom dostavili još 12.02.2019.godine.

Također članom 4. Ugovora je definisan rok izvođenja radova od 180 kalendarskih            dana. Želimo naglasiti da ste uvedeni u posao 12.02.2019.godine. U vezi sa                      prethodnim tražimo da dostavite korigovani dinamički plan u skladu sa Ugovorom i           gore navedenim činjenicama.

 • Niste dostavili program organizacije i tehnologije izvođenja radova, a što ste trebali uraditi prema članu 23. Ugovora, citiramo: ”U roku od 7 dana od potpisivanja Ugovora, Podizvođač će Naručiocu podnijeti na odobravanje Program organizacije i izvođenja radova u kojem su dati tehnički opis organizacije izvođenja radova, dinamički plan izvođenja radova i dinamičke planove angažovanja radne snage, mehanizacije.
 • Niste dostavili obrasce sa atestno tehničkom dokumentacijom kako je i predviđeno članom 12.stav 10. Ugovora, gdje stoji citiramo: ”prije izvršene nabavke ili ugradnje materijala i opreme podizvođač radova je obavezan pribaviti saglasnost od ovlaštenog predstavnika naručioca”, već ste bez odobrenja i saglasnosti nabavili kamenu vunu, koja ugovorom nije definisana i samim tim prekršili član 12. Stav 9. Ugovora koji kaže citiramo: ”Podizvođač nema pravo vršiti zamjenu materijala iz usvojene projektno-tehničke dokumentacije, niti sticati bilo kakve privilegije u slučajevima ako u odnosu na propisani materijal i opremu predviđen tehničkom dokumentacijom ugrađuje materijal ili opremu koji su kvalitetima bolji od definiranog materijala” završen citat.

Naime, doveli ste u situaciju da se ne izvode radovi na termo izolaciji i ravnim plohama fasade čime se probijaju rokovi i gubi vrijeme, kako ste i upozoreni mailom poslanim 15.05.2019.godine od strane tehničkog osoblja gradilišta.

 • Svoj otpad ne čistite i time usporavate odvijanje susjednih radova. (SLIKA 1), kao ni stanove nakon izvršenih radova na pozicijama.
 • Ne usaglašavate svoje radove sa radovima drugih podizvođača (član 12, stav 7 Ugovora). Nemarno se odnosite prema ugrađenim pozicijama (bakrene cijevi firme MOUNTAIN), te ih čupaju a iste su propisno ugrađene i zaštićene.
 • Ne vodite kontrolnu knjigu skele, a isto je od Vas traženo.

Ovim putem Vas molimo da nas u što skorijem roku pismenim putem obavijestite o poduzetim mjerama, i rješavanju gore pomenute problematike, kako bi se sustigla dinamika, te nesmetano odvijao čitav proces gradnje, te Vas opet upozoravamo o dužnosti pridržavanja svih obaveza preuzetih na osnovu ugovora, i posebnih uzansi o građenju, u protivnom ćemo upotrijebiti sva pravna i faktička sredstva da se zaštitimo.

 • Pokušaj ugradnje pogrešne kamene vune od strane podizvođača ‘Euro Profil’ d.o.o.

Kao što smo vidjeli iz gore prezentovanog upozorenja koje je ANS Drive uputio podizvođaču ‘Euro Profil’ d.o.o. 21.05.2019.godine, podizvođač je nabavio i na gradilište dopremio pogrešnu kamenu vunu, koja ne zadovoljava standarde, te je istu planirao ugraditi bez prethodne predaje zahtjeva za odobrenje materijala.

23.05.2019.godine se održao gradilišni sastanak i sačinjen je zapisnik broj 08/19 (ANS), gdje su se u rubrici 1.3. Firma: Euro Profil d.o.o. razmatrala pitanja vezana za ugradnjui fasade, te je pod tačkom (i) konstatovano sljedeće: ”Nadzor je konstatovao da materijal koji je trenutno na gradilištu (KI FKD-N) ne zadovoljava kriterije po Ugovoru te da nije u sistemu StoThermMineral i ne smije se ugrađivati (Imamović)” (op.a. misli se na Zijo Imamović, direktor firme Zarka d.o.o. – nadzorni organ na projektu).

Istog dana, 23.05.2019.godine je predstavništvo austrijske firme STO iz Zagreba uputilo dopis predstavniku za BiH, firmi Percon d.o.o., a ovi su proslijedili dopis Sedinu Halilagiću iz Smart Invest-a, u kojem se kaže da austrijska firma STO ne može odobriti ugradnju materijala koju je na gradilište već dovezao podizvođač ‘Euro Profil’ d.o.o. (KI FKD-N) od proizvođača Knauf Insulation, te da odobravaju samo KI FKD-S Thermal od Knauf-a ili Frontrock Max E od Rockwool kao proizvode koji zadovoljavaju standarde sistema.

I pored stava nadzora Zarka d.o.o. izrečenog na sastanku 23.05.2019.godine da se ne može ugrađivati dopremljeni KI FKD-N tip kamene vune i pored dopisa koji je poslao STO Austrija iz Zagreba, kojim je potvrđen ispravan stav nadzornog organa, Euro Profil d.o.o. je uprkos svemu, 24.05.2019.godine dostavio zahtjev za odobrenje materijala na kojem je zatraženo da se odobri pogrešan materijal KI FKD-N, koji opet nije odobren.

Tek 01.06.2019. godine Euro Profil d.o.o. dostavlja ispravan zahtjev za odobrenje materijala, i to kamene vune Rockwool Frontrock Max E, koja biva odobrena od nadzornog organa Zarka d.o.o.

 • Pokušaj ugradnje jeftinijeg ljepila od strane podizvođača ‘Euro Profil’ d.o.o.

07.05.2019.godine

Muhamed Hasanović ispred Euro Profil-a piše e-mail ANS Drive-u:  

”obavještavamo vas da 08.05.2019. prekidamo sa izvođenjem fasaderskih radova na objektu ”Sarajevo Tower” zbog toga što smatramo da kvalitet ljepila (stolevell duo) koje je isporučeno nije odgovarajući, te ne snosimo nikakvu odgovornost za posljedice koje može prouzrokovati korištenje ovog ljepila u dosadašnjem periodu.

Problemi koji se javljaju: -brzo sušenje ljepila, krupni stvrdnuti materijali prilikom spravljanja-miješanja ljepila, odpadanje stiropora sa podgleda lođa u vrlo kratkom periodu, stiropor je moguće odljepiti i četiri dana nakon što je zaljepljen a na njemu ne ostaje ljepilo, što je jako zabrinjavajuće.

Molimo dobavljača firmu ‘Percon’ d.o.o. da se očituje povodom ovog problema, jer 35 ljudi na objektu nije u mogućnosti da radi zbog ovog problema.

Sve ovo gore navedeno, te prolongiranja koje izaziva ovaj problem tj.kašnjenje na izvođenju fasaderskih radova i ostalo ide na štetu dobavljača ‘Percon’ d.o.o. (zastupnik STO-a).”

 

07.05.2019.godine

Adnan Zjajo iz Percon d.o.o. šalje e-mail očitovanje na prethodne optužbe Euro Profil-a:

”Iznenađeni smo Vašim navodima, osobito nakon kolektivnog sastanka 06.05.2019.godine na kojem su sudjelovali Gosp. Bahrudin Zjajo, direktor Percon d.o.o., Gosp. Pašan Šabanović, nadzorni organ koji je na objektu svakodnevno ispred dobavljača Percon d.o.o., Gosp. Muhamed Hasanović poslovođa na objektu ispred firme Euro-Profil commerce d.o.o., kao i Gosp. Adnan iz firme Euro Profil Commerce d.o.o. kao predstavnici izvođača.

Na istom sastanku izvršena je adekvatna priprema prema tehničkom listu proizvoda StoLevellDuo, isti je nanešen na termoizolacionu ploču koja je nakon toga zalijepljena na pdgled lođe. Ista je ostala zalijepljena, i dan danas stoji isto zalijepljena. Prilikom miješanja proizvoda nije bilo grudvi, nije bilo problema prilikom miješanja, nije bilo nikakvog brzog sušenja navedenog sa Vaše strane.

Želimo napomenuti da ste opomenuti 30.04.2019.godine od strane predstavnika firme Percon d.o.o. Gosp. Pašana Šabanovića na curenje oborinskih voda po ”uskladištenom” materijalu StoLevellDuo, koji je kao i svaki drugi cementni proizvod osjetljiv na vlagu. Ista činjenica prouzrokuje grudvanje materijala. Napominjemo da kršite Ugovornu odredbu Član 4, Stav 1 – gdje je Vaša obaveza da obezbijedite adekvatan prostor za skladištenje isporučenog materijala.

Raspolažući svim ovim informacijama možemo doći do zaključka: Nekompetentno spravljanje proizvoda za upotrebu, kao i neblagovremena upotreba istog, što ukazuje na nekompetentne radnike na objektu, što je direktno kršenje Ugovorne odredbe Član 4, Stav 1 Ugovora…

Ovim putem molimo Vas da prestanete sa lažnim navodima, jer je dokazano više puta sa naše strane da je proivod više nego adekvatan za ovu upotrebu. Također molimo da se prestane sa prijetnjama o nekim navodnim troškovima i prestankom rada, jer Percon d.o.o. nije odgovoran za nekompetentnu upotrebu proizvoda sa Vaše strane…

I pored toga što smatramo da je apsolutno nepotreban dolazak majstora pripreme iz firme STO Ges.m.b.H. iz Austrije, on će ipak doći u petak 10.5.2019.godine i na već dogovoreni sastanak sa Gosp.Adnanom u 14:30 koji je već potvrdio termin. Sve eventualne nejasnoće će se razjasniti na istom, uz prisustvo predstavnika Firme Ans Drive d.o.o., nadzornog organa Zarka d.o.o., Euro Profil Commerce d.o.o. kao i Percon d.o.o. gdje ćemo dokazati da su svi Vaši navodi neistiniti.

 

08.05.2019.godine

Euro Profil d.o.o. šalje e-mail Ans Drive-u i Smart Invest-u:

Poštovani,

Obraćamo vam se vezano za izvođenje fasaderskih radova na objektu ”Sarajevo Tower” u Sarajevu. Naime, nakon početka izvođenja fasaderskih radova i lijepljenja prvih EPS ploča došlo je i do prvih problema, polijepljene ploče su same otpadale nakon 4-5 dana (u prilogu je snimak i fotografije koje to dokazuju), te smo utvrdili da je u pitanju upotreba neadekvatnog ljepila za lijepljenje EPS ploča. U pitanju je ljepilo StoLevelDuo (u prilogu je tehnički list)…

Kako smo iz navedenih razloga zaključili i utvrdili da je ljepilo StoLevellDuo neadekvatno za korištenje u našem slučaju, gdje ga je jedino moguće koristiti za utapanje fasadne mrežice, molimo Vas da nam odobrite upotrebu drugog materijala, od proizvođača BAUMIT, čije su karakteristike u prilogu. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

 

08.05.2019.godine

Adnan Zjajo iz Percon d.o.o. očituje se Sedinu Halilagiću iz Smart Invest-a na prethodni e-mail Euro Profil-a:

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem e-mailu. Ovaj e-mail koji ste nam proslijedili od strane izvođača radova ”Euro-Profil Commerce d.o.o.” je u suštini manipulacija podacima iz tehničkih listova, jer:

 • StoLevellDuo je atestiran sa 9 međunarodnih atesta izdanih od strane njemačkog instituta za građevinsku tehniku DiBt – najvećeg labaratorija za građevinske proizvode u Evropi…
 • Sto LevellDuo se koristi uspješno u cijelom svijetu – Baumit Procontact je proizvod za BiH i djelimično za niskobudžetno hrvatsko tržište
 • Na 2 odvojena sastanka i ispitivanja na licu mjesta dokazana je funkcionalnost i nosivost StoLevellDuo sa predstavnicima obje kompanije kao i nekompetentnost nekvalifikovanih radnika izvođača ”Euro-Profil Commerce d.o.o.”…

Zaključak:

Obzirom da smo pobili sve lažne navode, i ispravili i dostavili korektne podatke o proizvodima, možemo zaključiti da izvođač ”Euro Profil Commerce d.o.o.” nema dekvatno kvalifikovane radnike za izvođenje fasadnih sistema, jer smo funkcionalnost proizvoda na 2 sastanka direktno na objektu dokazali, jer dok se materijal spravlja ”pred nama”, onda je uredan, dok niko nije tu, materijal nije u redu. Ili alternativno, ovo je pokušaj sticanja finansijske koristi od strane izvođača ”Euro Profil Commerce d.o.o.” na način da se superiorni proizvod pod lažnim navodima mijenja inferiornim, cjenovno nižim proizvodom i time stičući finansijsku korist, a uisto vrijeme oštećujući Vas kao investitora projekta…

 Korekt d.o.o. zaključak: Nakon ove prepiske iz Austrije je došao majstor iz STO Austrija i potvrdio sve navode koje je iznio Adnan Zjajo iz Percon d.o.o. o nekompetentnosti podizvođača Euro Profil d.o.o., prilikom čega je izvršio mini edukaciju Euro Profilovih ljudi, što je rezultiralo da se nastavilo sa ugradnjom ljepila StoLevellDuo. Može se zaključiti da je apsolutni krivac za probleme sa ljepilom opet bio Euro Profil d.o.o.

 • Euro Profil d.o.o. upućuje investitorima Opomenu pred raskid ugovora

 

29.5.2019.godine

Euro Profil d.o.o. na adresu ANS Drive-a i Smart Invest-a šalje predmetnu opomenu, u naslovu navodeći: Obavijest o uočenim nedostacima i opomena pred raskid ugovora.

Postupajući u skladu sa ugovorenim obavezama, podnosilac ovog zahtjeva je izvršio dio ugovorenih radova a sve u skladu sa dinamikom radova na gradilištu. S tim u vezi Vam je ispostavio i Privremenu situaciju na iznos od 78.367,02 KM. Nakon prijema ispostavljene situacije (u odnosu na koju nije bilo primjedbi u građevinskoj knjizi) usmeno ste obavijestili našeg vlastodavca (op.a. advokat piše u ime Euro Profil d.o.o.) da nećete platiti fakturisani iznos već da insistirate da isti bude umanjen za 30%…

U cilju izbjegavanje situacije u kojoj će Euro Profil d.o.o. Visoko obustaviti izvršenje radova, ili Vam otkazati predmetni ugovor, pozivamo Vas da u roku od 8 dana od dana prijema ovog dopisa isplatite preostali dug od 23.510,11 KM te da se ubuduće uzdržite od naprijed navedenog i sličnog postupanja.

Dodatno Vam ukazujemo na činjenicu da su Vaša prava iz ugovora dodatno osigurana i bankarskom garancijom koju Vam je naš vlastodavac osigurao, tako da kvalitet radova i sl. ne mogu predstavljati bilo kakav razlog za obustavu plaćanja izvedenih radova (čak i da ne postoji bankarska garancija Vaše Društvo ne bi imalo pravo na obustavu plaćanja pravilno i kvalitetno izvedenih radova).

Pored naprijed navedenog također Vam skrećemo pažnju na činjenicu da ste našem vlastodavcu omogućili da pristupi gradilištu tek u aprilu 2019.godine, zatim da ste shodno Vašim planovima, predviđanjima i dogovorenoj dinamici radova, do dana sačinjavanja ovog dopisa, bili u obavezi da predate objekat u cjelosti Društvu Euro Profil d.o.o. Visoko, a sve kako bi radnici navedenog Društva, mogli nesmetano i sigurno izvoditi ugovorene radove. Kako to niste učinili, odnosno kako je predmetni objekat još uvijek u izgradnji, Euro profil iz sigurnosnih razloga ne smije izvršavati radove na fasadi na način i u kapacitetu  u kojem bi se radio da je objekat spreman za fasaderske radove.

Imajući u vidu naprijed navedeno, ukoliko u ostavljenom roku ne izvršite svoju ugovorenu obavezu, odnosno ne platite dospjelu obavezu, podnosilac ovog zahtjeva će započeti sa pripremama za potpunu obustavu radova nakon čega ćemo Vas posebnim dopisom obavijestiti o raskidu ugovora.

Korekt d.o.o. zaključak: Euro Profil d.o.o. ovim dopisom upućuje prijetnju da će raskinuti ugovor zbog umanjene Prve privremene situacije za 23.510,11 KM, sa ukupnog iznosa od 78.367,02 KM umanjeno je na iznos od 54.856,91 KM, koji je plaćen Euro Profil-u. Ovdje treba imati na umu da su investitori već prethodno uplatili Euro Profil-u avans u iznosu od 697.475,01 KM. Euro Profil d.o.o. je u aprilu ispostavio prvu privremenu situaciju  u vrijednosti od 78.367.02 KM, a to znači da je u praksi izveo tek oko 11% radova u iznosu na uplaćeni avans, a tek negdje oko 3% radova u odnosu na cijeli ugovor. Investitori nisu umanjenjem prve privremene situacije osporili izvedene radove, već su iznos od 23.510,11 KM odbili od avansa koji su isplatili u iznosu od 697.475,01 KM. Proizilazi da je Euro Profil d.o.o. pored svih nepravilnosti koje je u kontinuitetu pravio na gradilištu i u odnosu na ugovorne odredbe, koje su višestruko puta dokazane, ovom prijetnjom o raskidu ugovora pokušao da ucijeni investitore rizikom od zaustavljanja radova i nanošenje štete projektu.  

 • ANS Drive šalje TREĆE upozorenje Euro Profil-u za kršenje ugovornih odredbi, putem advokata Gorana Trivuna, ujedno dajući odgovor Euro Profil-u na njihov dopis od 29.5.2019.godine:

31.5.2019.godine

Predmet: Odgovor na Vaš dopis od 29.5.2019.godine

Poštovani,

Dana 29.05.2019.godine zaprimili smo Vaš dopis označen kao ”Obavijest i opomena pred raskid Ugovora”.

Smatramo da Vaše tvrdnje iz dopisa nisu utemeljene u zaključenom Ugovoru o izvođenju radova na termo-fasadi, te najmu, montaži i demontaži fasadne skele na izgradnji stanbeno-poslovnog objekta I13 ”Sarajevo Tower” od 07.02.2009.godine (dalje:Ugovor) i stvarnim poslovnim događajima u dosadašnjem toku njegovog izvršenja.

I privremenu situaciju od dana 30.04.2019.godine ste na našu intervenciju (gdje je ukazano da ista nije u skladu sa Ugovorom, te da primljeni avans mora biti umanjen kako je to Ugovorom definisano kroz privremene situacije i okončanu situaciju) sami smanjili za 30%. Ovo ne predstavlja nikakvo umanjenje ili nepriznavanje dijela izvršenih radova (Vaša specifikacija izvedenih radova je prihvaćena/ovjerena u cjelini) nego pravdanje primljenog avansa, kako je to označeno i u korigovanoj situaciji…

Vaš zahtjev da Vam se ”preda objekat u cjelosti” nije osnovan u dinamičkom planu generalnog izvođača za cijeli objekat, što Vam je dobro poznato. Kao investitor (sa udjelom ½) i generalni izvođač radova na projektu Sarajevo Tower – tvrdimo da već na današnji dan ne postoji nikakva prepreka da Vaše društvo izvodi ugovorene radove na barem osam etaža objekta. U vezi sa ovim – sve mjere zaštite na radu su preduzete i predstavnici generalnog izvođača koordiniraju rad podizvođača da se otkloni bilo kakav rizik – što nadležne inspekcije bukvalno svakodnevno kontrolišu i čemu svjedočo činjenica da od početka radova (za gotovo dvije godine) nismo imali ni najmanji incident ili povredu.

S druge strane, Vaše društvo nije ispoštovalo više bitnih obaveza iz Ugovora, o čemu ste bili upoznati sa našim dopisima od 18.4. i 21.5.2019.godine..

Također, nakon proteka četiri mjeseca od potpisa Ugovora, Vaša kompanija je izvela svega cca. 3% (tri posto) ugovorene vrijednosti radova, za šta morate priznati da je izuzetno zabrinjavajuće i da ne obećava završetak radova u ugovorenom roku od šest mjeseci od uvođenja u posao.

Konačno, Vaše društvo nije ni do danas obezbjedilo ugovorene materijale za ugovoreni obim radova, te sumnjamo da je to pravi razlog za sporije izvođenje radova u dosadašnjem toku realizacije ugovora.

Ako smatrate da Vam je to u interesu, Vi svakako možete raskinuti Ugovor, međutim to bi imalo svoje daljnje pravne i faktičke posljedice – budući da nikakva povreda ugovorenih obaveza ne postoji na našoj strani. U tom slučaju odgovarali biste za sve vidove štete koje mogu nastati našem društvu, a oni su mnogobrojni zbog prirode i veličine projekta Sarajevo Tower: šteta zbog potrebe ugovaranja novog izvođača, šteta zbog eventualnih razlika u cijeni, šteta zbog dužeg trajanja radova i zadržđavanja na gradilištu uslijed promjene izvođača, eventualnih penala prema kupcima, obaveza iz partnerskog ugovoora prema suinvestitoru, itd.

Korekt d.o.o. zaključak: Do ovog trenutka je nesporno da podizvođač Euro profil d.o.o. nije skoro ništa uradio kako je predviđeno ugovorom, a ANS Drive je kroz 3 pismena upozorenja pripremio teren investitorima za aktiviranje bankarske garancije. ANS Drive zadnje pismo upućuje i suinvestitoru Smart Invest-u i tako ga obavještava o kršenju ugovornih odredbi od strane podizvođača Euro profil d.o.o. U ovom trenutku se Euro Profil nalazi u veoma teškom položaju, jer nije uspio da organizuje posao i uradi više od 3% vrijednosti posla za prva 4 mjeseca, nema kvalifikovanu radnu snagu, nije uspio da provede u djelo niti jednu zamjenu materijala sa ciljem smanjivanja vlastitih troškova, nalazi se u sukobu sa svojim dobavljačem materijala Percon d.o.o., pritisnut je od strane generalnog izvođača ANS Drive koji priprema teren za aktivaciju bankarske garancije… Sve u svemu, nakon 31.5. je pitanje dana kada će Euro Profil-u doći na naplatu njihovo vlastito neprofesionalno ponašanje prema ugovornim obavezama.

 • Smart Invest odgovara na prijetnju o raskidu ugovora upućenu od strane Euro profil-a

31.05.2019.godine

Advokat Smart Invest-a odgovara advokatu Euro Profil-a

PREDMET: Odgovor na obavijest od 29.05.2019. godine

Poštovani,

Nakon analize imajuće dokumentacije (citirani ugovor, avansni račun 2/19, bankovne garancije za obezbjeđenje avansnog plaćanja broj 14060262209409719 od 14.03.2019. godine, te ispostavljene I Privremene situacije na iznos od 78.367,02 KM) u svojstvu punomoćenika privrednog društva “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo, o čemu u prilogu dostavljamo odgovarajuću punomoć, obavještavamo vas kako slijedi:

 1. Nesporna je činjenica da je vaš klijent u svojstvu podizvođača radova zaključio sa “ANS Drive” d.o.o. Sarajevo, kao naručiocem radova, odnosno generalnim izvođačem na pomenutom objektu “Sarajevo Tower”, te da naš klijent, iako ima svojstvo suinvestitora, nije ugovorena strana u predmetnom pravnom poslu. Stoga, vaši bilo kakvi zahtjevi u vezi sa realizacijom predmetnog ugovora trebaju biti prevenstveno usmjereni prema drugoj ugovorenoj strani.
 1. Međutim, obzirom da ste pomenutu obavijest dostavili našem klijentu želimo vas podsjetiti da je vaš klijent predmetnim ugovorom prihvatio način plaćanja i prijem avansa u iznosu od 30 % od ugovorene vrijednosti radova, a što su investitori, uz prethodno dostavljenu bankovnu garanciju za obezbjeđenje avansa, isplatili u cijelosti u iznosu od 697.475,01 KM
 1. Također je nesporno da odredbama zaključenog ugovora nije na izričit način navedeno da će avans biti opravdan umanjivanjem privremenih mjesečnih situacija a kako je u konkretnom slučaju učinjeno u vezi sa ispostavljenim I Privremenom situacijom na način da je fakturisan iznos od 78.367,02 KM umanjen za procentualni iznos uplaćenog avansa te je isplaćen iznos od 54.856,91 KM
 1. Međutim, osnov za opisani način plaćanja I Privremene situacije umanjen za 30 % plaćenog avansa, pored uobičajene prakse u građevinarstvu, sadržan je i u činjenici da je garancijom za obezbjeđenje avansnog plaćanja broj 14060262209409719 od 14.03.2019. godine (prva stranica garancije zadnji pasus) navedeno:

“Garantovani iznos se smanjuje za 30 % i ovjerene mjesečne situacije, a nakon dostavljanja iste od strane nalogodavca u “Sberbank BH” d.o.o. Sarajevo.”

To znači da kad vaš klijent, koji je Nalogodavac po navedenoj bankovnoj garanciji dostavi privremenu situaciju pomenutoj banci ukupno garantovani iznos sa automatizmom smanjuje za 30 % iz postavljene situacije. To nadalje znači da, ukoliko bi investitori platili privremenu situaciju u iznosu od 100 %, njihovo ugovoreno pravo na bankovno osiguranje datog avansa bilo bi umanjeno za iznos od 30 % iz postavljene situacije.

Takvim postupanjem bi investitori došli u situaciju da su dali avans za koji nemaju bankovno osiguranje, a da su istovremeno isplatili sve ispostavljene situacije u 100% iznosu.

 1. Cijenimo da razumijete da je umanjenje privremenih situacija u procentualnom iznosu datog avansa, pored toga što je uobičajen i opće prihvaćen način pravdanja avansa, dodatno zasnovan i na opisanoj odredbi bankovne garancije.
 1. Zbog naprijed navedenog možete smatrati da nikakva dodatna plaćanja po I Privremenoj situaciji investitori u opisanim okolnostima neće izvršiti, te da očekuju od vašeg klijenta da se pridržava zaključenog ugovora i sadržaja izdate predmetne bankovne garancije.
 1. U odnosu na vaša upozorenja o navodnoj zloupotrebi dominatnog položaja našeg klijenta, te upozorenjima o navedenom ispunjenju zakonskih i ugovorenih uslova za raskid ugovora smatramo da nisu osnovana, te takva upozorenja ne mogu rezultirati promjenom stava našeg klijenta.
 1. Stavovi našeg klijenta izneseni u pomenutoj obavijesti u vezi eventualne obustave radova ili otkazivanju ugovora o izvođenju radova, te stavovi u vezi nekih drugih činjenica koji se odnose na uvođenje na posao i dinamici radova, nisu relevantni za rješavanje situacije u vezi sa načinom plaćanja I Privremene situacije, te iste ovom prilikom nećemo ni tretirati.
 1. Smatramo da se vaš klijent u vezi bilo kakvog problema na gradilištu koji se tiče izvođenja radova u vezi sa zaključenim ugovorom treba, prije svega, obratiti imenovanoj odgovornoj osobi generalnog izvođača radova, te ovlaštenom predstavniku nadzornog organa u kojem kontaktu trebaju biti rješeni svi operativni problem koji se odnose na nabavku i ugradnju materijala predviđenih odgovarajućom projektnom dokumentacijom, dinamičkim planom, stvaranju uslova za nesmetan rad i slično. Investitori imaju snažan interes da svi učesnici u građenju postupaju zakonito, u duhu dobrih poslovnih običaja, te u skladu sa ugovorenom dokumentacijom, a sve u cilju blagovremenog završetka planiranih aktivnosti. U tom smislu smatramo da i vaš klijent treba biti dio tima koji ima zajednički cilj.
 1. Nasuprot tome, ukoliko vaš klijent poduzme radnje koje nisu na tragu uspostavljenog cilja, te izražava upozorenje o obustavi izvođenja radova, otkazivanju ugovora i podnošenja tužbe u vezi sa navedenim, takve postupke smatramo neprimjerenim i usmjerenim ka onemogućavanju investitora da planirane aktivnosti realizuje blagovremeno i u skladu sa projektnom dokumentacijom. Posljedično, nadamo se da razumijete, naš klijent će u takvim okolnostima analizirati svoju poziciju kao korisnika bankovne garancije kako za primljeni avans tako i za bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla. Naravno, naš klijent je svjestan da ne postoji način da spriječi vašeg klijenta u eventualnom raskidu ugovora, obustavi rada ili podnošenju tužbe jer su to postupci kojima vaš klijent slobodno disponira. Sa druge strane, na svaku radnju vašeg klijenta za koju procijenimo da šteti projektu “Sarajevo Tower” i našem klijentu, poduzet ćemo adekvatne mjere koje bi uključivale upotrebu bankovnih garancija, sudske mjere i postupke a sve u cilju zaštite ugovorenih prava i prava koja egzistiraju po važećim propisima.

Kao zaključak naprijed navedenog, smatramo da bi vaš klijent trebao krajnje ozbiljno razmotriti ukupnu situaciju, preispitati svoje stavove te nas u najkraćem mogućem roku obavijestiti o relevantnim činjenicama koje su od utjecaja za ukupne odnose. U tom smislu, bez obzira što, kako smo već naveli, naš klijent nije ugovorena strana, svoje svojstvo suinvestitora našeg klijenta otvoreni smo za kontakt koji smatrate odgovarajućim u postojećim okolnostima radi rješavanja otvorenih pitanja.

Korekt d.o.o. zaključak: Iz ove korespodencije između ANS Drive-a i Smart Invest-a s jedne strane, i Euro profil-a sa druge strane, vidljivo je da su stvoreni uslovi za aktiviranje bankarske garancije, o čemu u ovom trenutku ANS Drive i Smart Invest imaju apsolutno identičan stav o kršenju ugovornih odredbi od strane Euro Profil-a. 31.5.2019.godine se investitori već počinju raspitivati kod banaka o proceduri aktivacije bankarske garancije, a sve uzrokovano prijetnjom Euro Profila-a da će raskinuti ugovor i obustaviti radove, te na bazi zadokumentovanih dosadašnjih kršenja ugovora (kako je gore taksativno elaborirano).

 • Trenutak preokreta i ”slamka spasa” za Euro Profil d.o.o.

Iako Smart Invest nije bio značajno prisutan u svim gore nabrojanim peripetijama Euro Profila-a od momenta potpisivanja Ugovora pa tokom prva 4 mjeseca sporog napretka na ugradnji fasade, jer je očigledno to bila problematika od velikog značaja za generalnog izvođača ANS Drive, koji je uputio gore citirana 3 ozbiljna upozorenja Euro Profil-u, ipak je čudni splet okolnosti doveo do toga da je ”slamka spasa” Euro Profilu došla baš od predstavnika Smart Invest-a.

Gore smo već naveli da je inicijalno bilo predviđeno da firma MTH –ARI d.o.o. (direktor: Jusuf Muhić – Juka) radi ugradnju fasade na Sarajevo Tower, a ne Euro Profil d.o.o. Prethodno je ANS Drive dugovao 200.000 KM MTH-ARI-ju, koji dug je cesijom prebacio na firmu Panamera na Ilidži. MTH-ARI koji je izvodio fasadu i na Panameri, tada pravi dogovor da izda knjižnu obavijest Panameri na 200.000 KM, ali da mu se to kompenzira kroz povećanje ugovora za tih 200.000 KM na ugradnji fasade na Sarajevo Tower-u. Ove kompleksne obligacije su se dodatno zakomplikovale kada je Juka uoči potpisivanja ugovora naprasno odustao, proslijedio papire Elmedinu Pinjiću iz Euro Profil-a, pa je tako na već spremljen ugovor ”uletio” Euro Profil i tako u svoj ugovor preuzeo Jukinih 200.000 KM. Ovih Jukinih 200.000 KM se toliko zakomplikovalo da su postali predmet interesovanja i krivičnih i sudskih i medijskih interesovanja. Sve u svemu, ovih ”izgubljenih” 200.000 KM je jedan od ključnih razloga zašto Sarajevo tower još uvijek nije završen.

Naime, na sastanku 28.5.2019.godine, Sedin Halilagić iz Smart Investa je upitao Elmedina Pinjića iz Euro Profil-a u vezi 200.000 KM ‘Jukinih para’, sljedećim riječima: ”Hodža, šta ćemo sa Jukinih 200.000 KM”.(op.a. Hodža je nadimak Elmedina Pinjića, predstavnika Euro Profil-a).

Po izjavi Elmedina Pinjića datoj u FUP-u, on je tada rekao Sedinu Halilagiću da ne zna šta je Juka prethodno dogovarao i da ga to ne interesuje. Tako je sastanak 28.5.2019.godine završen bez nekog velikog značaja.

Međutim, nakon što su Smart Invest d.o.o. i ANS Drive d.o.o.uputili oštre odgovore Euro profil-u na njihovu prijetnju da će biti obustavljeni radovi na izradi fasade, te nakon što su predstavnici banke istog dana obavijestili Elmedina Pinjića da su se investitori raspitivali u banci oko procedure aktiviranja bankarske garancije na teret Euro Profil-a, Elmedin Pinjić se sjetio gore citiranog razgovora sa Sediniom Halilagićem od 28.5.2019.godine i smislio plan kako da potpuno nepovoljnu poslovnu situaciju preokrene u svoju korist.

3.juna 2019.godine, Elmedin Pinjić inicira i dobija novi sastanak sa Sedinom Halilagićem i na tom sastanku se nudi da vrati ‘Jukinih’ 200.000 KM, što će reći da priznaje dug. Potrebno je napomenuti da je Juka poslao opomenu pred tužbu Smart Invest-u 20.5.2019.godine, tražeći da mu Smart Invest vrati 200.000 KM, umjesto što je trebao tužiti Euro profil d.o.o. Na ovaj način je Smart Invest zaključio da Euro Profil i Juka hoće da ih prevare, obzirom da sa Jukinom tužbom ispada da oni sada traže 400.000 KM umjesto 200.000 KM. Tako je Smart Invest zaključio da se kod Euro Profil-a nalazi njihovih 200.000 KM, koje oni trebaju da plate Juki po tužbi koju je Juka pokrenuo. Iako je ovo na prvi pogled kompleksna obligaciona stvar oko Jukinih 200.000 KM, ali je isto neophodno navesti radi shvatanja konteksta događaja.

Dan nakon tog sastanka, 04.juna 2019.godine odlazi u FUP i prijavljuje da ga Smart Invest reketira za 200.000 KM, podnoseći lažnu krivičnu prijavu FUP-u tvrdeći da Smart Invest traži mito od njegove firme inače će aktivirati bankarsku garanciju, iako je on sam inicirao sastanak na kojem je ponudio da vrati 200.000 KM koje su inicijalno pripadale Juki iz MTH-ARI. Korekt d.o.o. je u krivično-pravnoj analizi i krivičnoj prijavi koju je podnio obrazložio kontradiktornosti u samoj Pinjićevoj prijavi FUP-u, prilikom čega je isti i sam potvrdio rečeno u ovom pasusu, ali nažalost nadležni tužilac i inspektor FUP-a nisu radili detaljnu analizu Pinjićeve prijave, niti su analizirali sve pobrojane obligacije i tako su narodski rečeno ”nasjeli” na priču o mitu i navodnim neopravdanim prijetnjama aktivacije bankarske garancije.

FUP i Tužilaštvo KS vrše hapšenje Halilagića prilikom preuzimanja prvih 30.000 EUR od dogovorenih 200.000 KM, a nakon toga Tužilaštvo KS podiže optužnicu protiv predstavnika Smart invest-a za navodnu ucjenu nad Euro Profil-om, tvrdeći da je Smart Invest neosnovano planirao da aktivira bankarsku garanciju, te da je Smart Invest namjerno i neosnovano osporavao privremene situacije Euro Profilu, a sve sa ciljem da ga spriječi u izvođenju radova dok isti ne donese navodnih 200.000 KM mita.

Korekt d.o.o. je na ove okolnosti podnio krivičnu prijavu protiv tužioca Tužilaštva KS Sanina Bogunića i inspektora FUP-a Zorana Draška, zbog nesavjesnog rada u službi i ”nasjedanja” na lažnu krivičnu prijavu.

 • Radikalni zaokret u odnosu ANS Drive-a prema Euro Profil-u:

Sve do 31.5.2019.godine je kroz gore citirana pismena upozorenja vidljivo da ANS Drive planira radikalne mjere protiv podizvođača Euro profil d.o.o. Međutim, ubrzo dolazi do radikalnog preokreta u stavu ANS Drive prema Euro Profil-u, jer je u danima koji su prethodili 3.junu došlo do kontakta između Euro Profil-a i Ans Drive-a kada su ”zakopane ratne sjekire” i kada je usaglašen plan zajedničkog djelovanja na pripremi i organizaciji uvlačenja policije i tužilaštva u akciju hapšenja i eliminacije poslovnog partnera iz posla.

Dokaz o usaglašenom djelovanju Ans Drive i Euro Profil d.o.o. se nalazi u posjedu strana u krivičnom postupku.

Nakon ovog dogovora, Ans Drive je zanijekao sve optužbe i kritike koje je upućivao prema Euro Profil-u za njihov neprofesionalizam, nekompetentnost i kašnjenje u izvođenju radova, te je sve kritike i optužbe okrenuo protiv Smart Invest-a sa novom optužbom da je Smart invest kriv za sve probleme Euro Profil-a sa ugovornim odredbama.

Korekt d.o.o. zaključak: Ans Drive je u jednom trenutku shvatio, a kako je i sam navodio u svojim upozorenjima Euro Profil-u, da je zbog docnje u izvođenju fasaderskih radova od strane Euro Profil-a, i sam Ans Drive kao generalni izvođač u velikom riziku da će morati platiti cca 10 miliona KM penala kupcima i suinvestitoru zbog kašnjanja na završetku objekta. Ans Drive je bio svjestan da se od Euro Profila ne može naplatiti šteta jer je ta firma jedva dobila bankarsku garanciju na 800.000 KM, tako da je Ans Drive prihvatio savezništvo sa Euro Profilom sa ciljem da se putem lažne krivične prijave Smart Invest-u smjesti hapšenje i tako izvrši eliminacija partnera iz projekta, a sve kako bi se izbjeglo plaćanje cca 10 miliona KM penala, te kako bi se usput, koristeći se krivičnim postupkom, preuzeo cijeli projekat. 

 • Završna faza ugradnje fasade, ugradnja finalne žbuke:

Nakon što su predstavnici Smart Invest-a uhapšeni 10.07.2019.godine i proveli 30 dana u pritvoru, nastupili su burni događaji i pokušaji da ANS Drive na konto krivičnog procesa preuzme projekat. Postoji obimna dokumentacija koja ovo dokazuje, ali trenutno nije neophodno da se taj aspekt detaljno predstavlja u ovoj Analizi, jer se isto može uraditi u narednim fazama analize svih događaja. Obzirom da su vlasnici Smart Invest-a imali veliko povjerenje u uhapšene predstavnike Smart Invest-a, nije došlo do promjena u firmi, pa je tako po izlasku Mahmutovića i Halilagića iz pritvora nastalo određeno zatišje i nepisani dogovor da se krivični postupak ostavi po strani do okončanja istog, a da svi akteri nastave radove i svoje obaveze na gradnji objekta kao da se situacija sa hapšenjem nije ni desila.

U takvoj atmosferi, 4 mjeseca nakon akcije hapšenja, i 9 mjeseci nakon što je Euro Profil d.o.o. potpisao ugovor o postavljanju fasade sa rokom od 180 kalendarskih dana, 07.11.2019.godine, Euro Profil d.o.o. dostavlja nadzornom organu Zarka d.o.o., Zahtjev za odobrenje materijala za završni sloj fasade, proizvod pod nazivom STO-Silkolit K. Ovaj Zahtjev nije odobren Euro Profil-u zato što je ugovorom i tehničkom dokumentacijom predviđen STO-Ispolit.

Podsjećamo da je u tački 4. ove Analize prezentovano da je Euro profil d.o.o. još 16.04.2019.godine potpisao ugovor sa firmom Percon d.o.o. o nabavci završnog sloja fasade protivno ugovoru i tehničkoj dokumentaciji o gradnji Sarajevo Tower-a, ugovarajući nabavku proizvoda STO-Silkolit K na površini od 9.337m2, a da protivno ugovoru nije tražio saglasnost za izmjenu materijala, dok je na ostatku fasade od cca 13.000m2 ugovorena nabavka planiranog proizvoda STO Ispolit K1,5.

U nastavku ugradnje fasade je nastala još veća misterija oko završne žbuke. Naime, na zgradu je ugrađen u potpunosti StoSilkolit K1.5mm, koji niti je predviđen tehničkom dokumentacijom, a nije tako predviđeno ni neodobrenim elaboratom Percon-a, niti je tako predviđeno neodobrenim ugovorom između Percon-a i Euro Profil-a. Bilo bi nam lakše shvatiti cijelu situaciju da je makar ispoštovan elaborat od 8.3. i ugovor o isporuci materijala od 16.4.2019.godine.

Korekt d.o.o. zaključak: Očigledno je u hodu donijeta odluka da se Ispolit skroz izbaci, a Silkolit ugradi na sve površine. Motivi zašto je to urađeno mogu biti raznoliki, od teorija kvaliteta pa do banalnih stvari da Ispolita eventualno nije bilo na lageru, i sl., ali ova analiza ne može otići tako duboko da razotkrije stvarne razloge zamjene materijala. Jedino je nesporno da su postojali određeni netransparentni procesi koji su se skrivali od oficijelne procedure predviđene ugovorom.

Euro profil d.o.o. bez pribavljenog odobrenja i saglasnosti ugrađuje završni sloj fasade protivno ugovoru i tehničkoj dokumentaciji.

Nadzorni organ Zarka d.o.o. u više navrata u građevinskom dnevniku upozorava ANS Drive kao generalnog izvođača da se zaustave radovi na ugradnji fasade, ali ANS Drive ignoriše upise i ne naređuje svom podizvođaču radova Euro Profil-u da obustavi radove.

 

GRAĐEVINSKI DNEVNIK/UPISI NADZORA:

08.11.2019.godine

Upis nadzora: 1. Zahtjeva se od izvođača radova da dostavi obrazac za prihvatanje materijala za završnu obradu termo fasade sa pratećim atestima.

Napomena: Podizvođač Euro Profil d.o.o. dostavlja obrazac za odobrenje STO Silkolit K materijala, koji nije predviđen po ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, s tim da na obrascu koji je Euro Profil sačinio stoji datum 07.11.2019.godine. Korekt d.o.o. nije mogao utvrditi zašto je Euro Profil d.o.o. na obrazac stavio datum 07.11., obzirom da je nadzorni organ tek 08.11. istakao zahtjev za dostavu obrasca.

12.11.2019.godine

Upis nadzora: Konstatujem da nisu stečeni uslovi za početak radova na izradi završnog sloja termo fasade te zahtjevam da se što hitnije riješe sve nedefinisane pojedinosti za početak radova ove faze.

14.11.2019.godine

Upis nadzora: Zabranjuje se izvođaču radova da pristupi izvođenju radova završnog sloja termo fasade jer nisu ispunjeni preduslovi za istu. Imajući u vidu da se radi o veoma ozbiljnom objektu koji ne trpi improvizacije bilo koje vrste konstatujem da se ne može pristupiti aktivnostima za koje je izvođač radova izrazio namjeru početi sa sutrašnjim danom 15.11.2019.godine.

15.11.2019.godine

Upis nadzora: Ne dozvoljava izvođaču radova nastavak radova na završnom sloju termo fasade na zap.strani.

14.12.2019.godine:

Upis nadzora: Suinvestitor objekta ”Smart Invest” Sarajevo nije prihvatio izvođenje završnog sloja termofasade završnom žbukom tipa STO Silkolit K1,5 i insistira da se isti izvede završnom žbukom tipa STO Ispolit K1,5 pa se daje nalog izvođaču radova da upotrijebi materijal za završnu obradu fasade tipa STO Ispolit K1,5 jer je isti ugovorom zahtjevan.

16.12.2019.godine:

Nakon što je nadzorni organ 4 puta tražio da se radovi zaustave i to 12.11., 14.11., 15.11. i 14.12.2019.godine, što su generalni izvođač ANS Drive i podizvođač za fasadu Euro Profil ignorisali, dolazi 16.12.2019.godine kada ANS Drive upisuje sljedeće stavke:

Upis generalnog izvođača:

 • Obrasce za odobrenje materijala (završna žbuka ”STO Silkolit”);
 • Dopis od odgovornog projektanta ”Argentaria” od 20.11.2019.godine;
 • Dopis – pojašnjenje dostavljeno od dobavljača materijala za termo-fasadu ”STO” Percon d.o.o. od 16.12.2019.godine.

Korekt d.o.o. je cjelovito analizirao ovaj upis generalnog izvođača, te utvrdio da postoje indicije poslovne prevare i manipulacije koja se htjela napraviti ovim upisom, tako da će elaboracija ovog segmenta biti detaljno predstavljena pod rednim brojem 16, sa nazivom: ”Operacija STO Silkolit”.

16.12.2019.godine:

Upis nadzora: Konstatujem da je izvođač radova bez obzira na upis nadzora od 14.12.2019. nastavio sa izvođenjem završne žbuke tipa STO Silkolit K1,5. Ovim upisom zahtjevam od izvođača radova da ozbiljno shvati navedeni upis i po istom postupi.

16.12.2019.godine:

Upis nadzora: Imajući u vidu da izvođač radova ignoriše upise nadzora od 14.12.2019.. i 16.12.2019. u skladu sa članom 8. Ugovora o građenju SPO I13 – Sarajevo Tower naređujem zaustavljanje radova na izradi završne obrade termofasade, zbog činjenice da je izvođač bez odobrenja investitora izvršio zamjenu ugovorenog tipa fasadne žbuke. Ukoliko izvođač ne ispoštuje ovaj nalog biće udaljen sa gradilišta zbog uzrokovanja štete na fasadi objekta.

29.04.2020.godine

Upis izvođača:

Odgovor na upis nadzora na listu XXX/26. Izvođač u pogledu završne žbuke termo fasade postupa po izvedbenom projektu – dopuna i prilog dopune predmjera fasaderskih radova i u skladu sa konačnim izvještajem revidenta (I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo) te u skladu sa odobrenim materijalom za termo-fasadu – obrazac za odobrenje materijala od 05/19 od 07.06.2019.godine odobren i potpisan od strane projektanta, nadzora, naručioca ”Smart Invest” i proizvođača ”STO”.

Upis nadzora:

Obrazac za odobrenje materijala br. 05/19 od 07.06.2019.godine NE OBUHVATA sloj završne žbuke jer je nadzor upisom od 08.11.2019.godine zahtjevao od izvođača da dostavi obrazac za prihvatanje materijala za završnu obradu termofasade sa pratećim atestima. Ovaj obrazac sa materijalom STO SILKOLIT K1,5 nije prihvaćen.

Korekt d.o.o. zaključak: Upisi u građevinski dnevnik nesporno pokazuju da su ANS Drive d.o.o. i Euro Profil d.o.o. nakon hapšenja predstavnika Smart Investa u julu 2019.godine odlučili da iz igre de facto izbace suinvestitora i na terenu preuzmu projekat.

Ovo se najbolje ogleda u činjenici da je donijeta protivpravna i protivugovorna odluka generalnog izvođača i podizvođača da se ne poštuju naređenja nadzornog organa, koji je po Ugovoru o gradnji imenovan od strane investitora Smart Invest.

Da bi mogli nepristrasno i objektivno procijeniti koja strana u ovom sporu izlazi iz okvira ugovora i zloupotrebljava svoju ugovornu poziciju, neophodno je sagledati dinamiku promjene stava u određenim spornim situacijama.

Ako iz ovog ugla analiziramo ponašanje nadzornog organa Zarka d.o.o., lako je uočljivo da oni od samog početka radova na izradi fasade imaju isti stav, a to je da odbijaju svaki pokušaj da se na zgradu ugradi materijal koji nije predviđen ugovorom i tehničkom dokumentacijom. Tako je bilo i u slučaju pogrešne fasadne skele, pogrešne kamene vune, jeftinijeg ljepka, završne žbuke protivne ugovoru o građenju. Dakle, nadzorni organ ima konzistentnost postupanja i prije i posle događaja hapšenja.

Euro Profil d.o.o., u skoro svim situacijama je imao konzistentno ponašanje, ali je isto bilo negativno konotirano. Naime, Euro Profil d.o.o. je na svakoj stavci od skele, preko kamene vune, ljepka i završnog sloja pokušao da djeluje suprotno ugovoru, tj. da zaobiđe ugovorne odredbe. Jedina promjena kod Euro Profila se desila nakon udruživanja sa ANS Drive-om. Sve do tada je Euro Profil d.o.o. bio prinuđen da se povinuje naređenjima nadzornog organa, jer su do hapšenja iste stavove prema podizvođaču imala oba investitora. Tek nakon hapšenja, Euro Profil d.o.o. po naređenju i u dogovoru sa generalnim izvođačem radova po prvi put se odlučuje da bude ”jači” od naređenja nadzornog organa.

ANS Drive d.o.o. je do momenta hapšenja žestoko kritikovao Euro Profil d.o.o., te je sve radio u sadejstvu sa suinvestitorom i nadzornim organom, o čemu svjedoče brojni gore citirani iskazi ANS Drive-a do 31.5.2019.godine. Nakon toga ANS Drive ”mijenja ploču” i u sadejstvu sa Euro Profil-om nasilno vrši ugradnju završne žbuke, čime je prekršio cijeli niz ugovornih odredbi.

Smart Invest d.o.o. je identično kao i nadzorni organ, cijelo vrijeme imao konzistentan stav da se moraju poštovati sve ugovorne odredbe.

 • Operacija STO Silkolit

Podsjetićemo se upisa generalnog izvođača ANS Drive u građevinski dnevnik od 16.12.2019.godine:

Upis generalnog izvođača:

 • Obrasce za odobrenje materijala (završna žbuka ”STO Silkolit”);
 • Dopis od odgovornog projektanta ”Argentaria” od 20.11.2019.godine;
 • Dopis – pojašnjenje dostavljeno od dobavljača materijala za termo-fasadu ”STO” Percon d.o.o. od 16.12.2019.godine.

Ovim upisom generalni izvođač pokušava da predstavi STO Silkolit kao već odobren od Smart Investa i nadzornog organa Zarka d.o.o. Kao ključni argument se koristi obrazac za odobrenje materijala od 7.6.2019.godine, za koji ANS Drive tvrdi da je dokaz da su Smart Invest i nadzorni organ već prethodno odobrili materijal StoSilkolit K.

Obrazac za odobrenje ”spornog” materijala

ANS Drive d.o.o. je 1.10.2020.godine uputio dopis broj: 502/20 kupcima stanova i poslovnih prostora u SPO ”Sarajevo Tower”, sa naslovom: Informacija o fasadi i fasaderskim radovima.

ANS Drive je u dopisu naveo da kupcima dostavlja obrazac za odobrenje ”spornog” materijala sa potpisima pobrojanih lica:

 • Obrazac za odobrenje materijala – cjelokupnog fasadnog sistema StoTherm Mineral i StoTherm Vario od 7.6.2019.godine;

 Korekt d.o.o. je analizirao predmetni obrazac i na bazi analize svih pobrojanih dokumenata, događaja i dokaza utvrdio da se i u vezi ovog obrasca desila poslovna prevara.

Ovaj obrazac su sačinili i potpisali Ans Drive d.o.o. i Euro Profil d.o.o.. Na njemu je naveden naziv materijala za koji se traži odobrenje: ”Stiropor EPS, D=4,,5,8,10,15cm, ljepilo, grund, mrežica”. Brand name: STO. Isporučilac: STO Percon d.o.o.

Ovaj obrazac je potpisan od svih aktera na gradnji i EPS (stiropor) se može smatrati odobrenim.

Sporno pitanje na ovom dokumentu koje indicira da je u pitanju poslovna prevara se nalazi u rubrici: ”Opis ostalog”. U toj rubrici je napisano ili naknadno dopisano sljedeće: ”Europsko tehničko dopuštenje, ETA-07/0023”.

Gospodin Zijo Imamović, direktor firme Zarka d.o.o. koja vrši nadzor na izgradnji objekta, je izjavio predstavnicima Korekt d.o.o. da je Europsko tehničko dopuštenje ETA-07/0023 dopisano naknadno sa ciljem da se od strane ANS Drive-a i Euro Profil-a ovaj zahtjev za odobrenje stiropora  lažno predstavi i podmetne Smart Investu i nadzornom organu kao da su oni stavljajući svoj potpis na stiropor ujedno odobrili i Silkolit.

Ukoliko je tačno što tvrdi nadzorni organ Zijo Imamović, onda su ANS Drive d.o.o. i Euro Profil d.o.o. počinili krivično djelo prevare. Međutim, kako ovo dokazati? S jedne strane imamo izjavu Zije Imamović, ali s druge strane imamo ANS Drive koji u dopisu kupcima prezentuje ovaj Zahtjev za odobrenje materijala kao ključni argument kojim dokazuje da Smart Invest i Zarka d.o.o. vrše opstrukcije na projektu.

Korekt d.o.o. je prostim administrativnim čitanjem prve stranice Evropskog tehničkog dopuštenja ”ETA-07/0023” utvrdio sljedeće: ETA-07/0023 jeste sistem koji je ispitao Silkolit, a ne Ispolit, pa se zbog toga ANS Drive i Euro Profil pozivaju na taj obrazac tvrdeći da je Silkolit odobren. Međutim, to je samo pola istine. Cijela istina je da je ETA-07/0023 dopuštenje za kombinaciju Silkolita sa kamenom vunom, ali ne i sa stiroporom. Ako se sad vratimo gore i podsjetimo se za koji materijal se tražilo odobrenje, vidjećemo da se tražilo odobrenje za stiropor.

Dakle, nije logično da na obrascu za odobrenje stiropora bude navedena ETA-07/0023 koja se bavi ispitivanjem kamene vune. Ovaj argument ide u prilog izjave nadzornog organa Zije Imamovića koji tvrdi da je ovo naknadno umetnuto sa ciljem da se putem prevare podmetne materijal koji nije predviđen ugovorom, tehničkom dokumentacijom i čija ugradnja nije odobrena.

Dodatni logički argument koji ide u prilog izjave nadzornog organa je sljedeća činjenica:

07.11.2019.godine Euro Profil d.o.o. podnosi Zahtjev za odobrenje materijala za završnu žbuku i tada se prvi put pojavljuje proizvod Silkolit na zahtjevu;

Zaključak: Zašto su ANS Drive i Euro Profil d.o.o. uopšte podnosili Zahtjev 7.11. ako su smatrali da je već bio ranije bio odobren Silkolit.

Korekt d.o.o. zaključak: Primjetno je da ANS Drive pokušava da ”progura” Silkolit na način da dokaže da je isti već prethodno odobren od strane Smart Invest-a i nadzornog organa, ali da su oni promijenili mišljenje u međuvremenu i da su počeli osporavati i kočiti gradnju kako bi se navodno oslobodili od krivičnog postupka. Ovdje smo dokazali da u ovim pokušajima da se ”progura” Silkolit postoje indicije o počinjenju prevarnih djela.

ZAKLJUČAK ANALIZE:

Na samom početku analize smo postavili cilj:

Cilj je da se putem analize činjenica utvrdi da li nadzorni organ Zarka d.o.o. radi po ugovoru i u skladu sa svojim dužnostima ili ne, te da li Euro Profil radi po ugovoru i u skladu sa svojim dužnostima. U skladu sa razrješenjem ove dileme će se lakše shvatiti ponašanje drugih uključenih aktera i gore pobrojanih interesnih grupa.

Iz svega analiziranog, baziranog na dokazima iz dokumentacije, koji su neoborivi obzirom da postoji pisani trag, izvode se logični zaključci:

 • Glavni uzročnik zastoja u gradnji je neprofesionalizam, nestručnost, nekapacitiranost i neetičko ponašanje podizvođača fasaderskih radova Euro Profil d.o.o.
 • Glavni pokrovitelj zastoja u gradnji je ANS Drive d.o.o., jer je odlučio da ”pokriva” i podržava neprofesionalizam i neetičnost Euro Profil-a, jer bez podrške generalnog izvođača Euro Profil d.o.o. ne bi imao tako širok manevarski prostor;
 • Nadzorni organ Zarka d.o.o. ne može biti odgovorna zato što se pridržava ugovora i tehničke dokumentacije, te cijenimo da je neopravdano napadnuta i optužena;
 • Kantonalni tužilac Sanin Bogunić je potpuno krivo protumačio činjenice kada je u optužnici optužio Smart Invest za opstrukciju rada Euro Profil-a, a istina je potpuno suprotna;
 • Sberbank bank d.d. i Sparkasse bank d.d. su pogrešno razumijele i cijenile situaciju kada su u svom prijedlogu rješenja problematizirale rad nadzornog organa Zarka d.o.o., umjesto da su predlagali promjene na strani izvođača i/ili podizvođača radova.

 

 • Dostavljeno:Smart Invest d.o.o. Sarajevo;
  ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo;
  Zberbank d.d. Sarajevo;
  Sparkasse bank d.d. Sarajevo;
  Tužilaštvo KS;
  Tužilaštvo ZE-DO Kantona;

Etika.ba će javnost obavijestiti o svim eventualnim reakcijama pomenutih aktera, te nastaviti da prati razvoj situacije sa zastojem u gradnji objekta ”Sarajevo Tower”.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.