Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Balkanski tip prevare na IT sceni u BiH – treći dio

Bauk Etičkog kodeksa u BIT Alijansi

U prvom dijelu ovog serijala ‘Balkanski tip prevare na IT sceni u BiH’, pisali smo o slučaju poslovne prevare u okviru IT sektora u BiH: ‘slučaj nepotpisanih mjenica’, kada je direktor domaće IT kompanije izvršio prevaru nad poslovnim partnerom i Notarom, tako što je Notaru podmetnuo nepotpisane mjenice kao ‘garanciju’ da će poslovnom partneru isplatiti značajnu ugovorenu sumu za firmu koju je kupio, a zatim svjestan činjenice da partner nema način da izvrši prinudnu naplatu potraživanja, odlučio mu ne isplatiti ugovoreni iznos. Zbog astronomskog iznosa potraživanja sa nepotpisanim mjenicama, ova prevara se smatra najvećom prevarom nad jednim Notarom u zadnjih 20 godina u BiH.

Radi univerzalnosti poruke teksta nismo predstavljali imena i prezimena aktera, već smo poslovne partnere označavali pod pseudonimom: Partner A (prevareni) i Partner B (izvršio prevaru). Čitaoci se mogu podsjetiti prvog teksta na linku: ovdje

U drugom dijelu serijala smo pisali kako je Partner A (prevareni) odlučio da podnese prijavu Sudu časti BIT Alijanse protiv Partnera B, koji je član Upravnog odbora BIT Alijanse, a tekst je objavljen pod naslovom: ‘Prijava kršenja Etičkog kodeksa Sudu časti BIT Alijanse’, koji je dostupan na ovom linku. Drugi tekst također sadrži analizu odredbi Etičkog kodeksa BIT Alijanse, koji je napisan kvalitetno u skladu sa trendovima u zapadnoj Evropi i SAD-u, što je ohrabrilo Partnera A da se obrati BIT Alijansi. Podsjećamo, Partner A je BIT Alijansi prijavio Partnera B za kršenje Etičkog kodeksa po dva osnova: a) prevara sa podmetanjem nepotpisanih mjenica Notaru, i b) nepovlačenje iz Upravnog odbora BIT Alijanse iz razloga privođenja i boravka u pritvoru u trajanju od skoro mjesec dana tokom provođenja pravosudne akcije kodnog naziva ‘Zadruga’.

U nastavku ovog serijala poslovne partnere ćemo i dalje oslovljavati putem pseudonima, kako bi izbjegli nepotrebno skretanje teme sa izučavanja poslovnih fenomena na bh. tržištu na pojedinačne aktere.

Kada je shvatio da Partner B koristi tromost sudova i drugih nadležnih organa, te rascjepkanost krivičnih i parničnih procesa koji se vode protiv njega, što je vjerovatno ohrabrilo Partnera B da bez puno razmišljanja nanosi štetu svojim partnerima i poslovnim saradnicima, kao i da daje obmanjujuće izjave pred nadležnim organima, Partner A se odlučio da zaštiti svoju reputaciju i da slučaj izdigne na nivo etičkih prekršaja Partnera B.

Partner A je angažovao firmu specijalizovanu u sferi zaštite poslovne reputacije i implementacije standarda poslovne etike koja će mu pomoći da adresira kršenje Etičkog kodeksa od strane Partnera B pred Sudom časti BIT Alijanse. Ime firme nećemo saopštavati u ovom tekstu kako bismo izbjegli reklamiranje usluga, nego ćemo je pominjati pod pseudonimom: ‘Firma za etička pitanja’.

Hronologija događaja:

20.06.2019.godine – datum podnošenja prijave Sudu časti BIT Alijanse:

‘Firma za etička pitanja’ podnosi prijavu kršenja Etičkog kodeksa BIT Alijanse u ime Partnera B. Prijavu podnosi na e-mail adrese direktorice, predsjednika Skupštine i predsjednika Upravnog odbora BIT Alijanse. Prijava se odnosi samo na pitanje prevare Partnera B nad Notarom, a u vezi podmetanja nepotpisanih mjenica. Napominjemo da u ovoj prvoj prijavi Partner A ne zahtijeva da se aktivira prekršaj Partnera B zbog nepovlačenja iz Upravnog odbora iz razloga što je privođen i bio u pritvoru skoro mjesec dana u okviru pravosudne akcije kodnog naziva ‘Zadruga’. Prilikom podnošenja prijave, ‘Firma za etička pitanja’, u skladu sa principom transparentnosti navodi u prijavi da je angažovana od strane Partnera A.

09.07.2019.godine – 19 dana od podnošenja prijave:

Prošlo je 19 dana od podnošenja prijave, a Partner A još uvijek čeka bilo kakav odgovor iz BIT Alijanse. Opšte prihvaćena praksa u ovakvim situacijama je da organizacija odgovori na e-mail, potvrdi prijem prijave i informiše stranku o rokovima postupanja. Obično se koristi iskazivanje zahvalnosti za podnošenje prijave, čime organizacija demonstrira da je ozbiljna sa svojim Etičkim kodeksom, te da svaku prijavu smatra dobrodošlom i dijelom normalnog poslovog procesa. Obzirom da neodgovaranje na e-mail nije u skladu ni sa osnovnim pravilima poslovnog komuniciranja, što vjerujemo ne bi trebao biti slučaj sa BIT Alijansom kao modernom organizacijom, ‘Firma za etička pitanja’ je pretpostavila da je BIT Alijansa iznenađena prijavom i mogućim konfliktom sa Partnerom B, koji je ujedno član Upravnog odbora, pa se zbog toga ne snalazi dovoljno dobro u ovoj situaciji. Zbog toga ‘Firma za etička pitanja’ šalje e-mail podsjetnik kojim podsjeća da je prije 19 dana poslala prijavu, te da nije dobila nikakav odgovor, pa moli BIT Alijansu da isti pošalje najkasnije do 12.07.2019.godine.

10.07.2019.godine – 20 dana od podnošenja prijave:

Direktorica BIT Alijanse odgovara na e-mail podsjetnik od dan ranije kojim potvrđuje da je prijava kršenja Etičkog kodeksa stigla 20.06.2019.godine i da će zvanični stav Udruženja po ovom pitanju biti dostavljen do 12.07.2019.godine, do kada će završiti sa internom procedurom koja je započeta odmah nakon zaprimanja prijave. Također se izvinjava zbog zakašnjelog odgovora sljedećim riječima: ‘*Oprostite što odgovor dobijate tek sada, ali nam dnevno stiže na desetine mailova, nerijetko taj broj pređe i stotinu, tako da fizički ne stižemo na sve da odgovorimo blagovremeno ali uvijek sve procesiramo u skladu sa internim procedurama, kao i u ovom slučaju.’

*objava citata iz e-mailova u ovom tekstu je prihvatljiva sa etičkog stanovišta iz razloga što isti predstavljaju dio ili su vezani za formalni postupak po podnijetoj prijavi i ne potpadaju u kategoriju redovne poslovne komunikacije ili lične i privatne prepiske, čija objava u tom slučaju ne bi bila prihvatljiva iz ugla etičkih standarda.

Iz odgovora direktorice BIT Alijanse se dalo naslutiti da je ‘Firma za etička pitanja’ možda pogrešno procijenila da je BIT Alijansi neprijatno što je zaprimila prijavu kršenja Etičkog kodeksa. Argumentacija koju je direktorica iznijela kazavši da je BIT Alijansa odmah nakon zaprimanja prijave pokrenula proces, te da je u toku uobičajeno postupanje, a da je razlog neodgovaranja taj što BIT Alijansa dnevno prima ogroman broj email poruka, može biti prihvatljiva argumentacija.

12.07.2019.godine – 22 dana od podnošenja prijave:

Potpuno neočekivano i suprotno onome što je najavila u prethodnom e-mailu, direktorica BIT Alijanse obavještava ‘Firmu za etička pitanja’ da joj ipak neće moći dostaviti odluku o postupanju Suda časti BIT Alijanse. Kao razlog navodi da je tokom obrade zahtjeva uočen jedan propust, odnosno da ‘Firma za etička pitanja’ nije dostavila pravno valjanu punomoć za podnošenje navedene prijave, potpisanu od strane Partnera A i ovjerenu kod nadležnog organa. Štaviše, direktorica zahtijeva da pomenuta punomoć bude dostavljena putem preporučene pošte ili dostavljena lično u kancelarije BIT Alijanse.

U nastavku obraćanja direktorica ide još jedan korak dalje i upućuje upozorenje ‘Firmi za etička pitanja’ sljedećim riječima: ‘…pri tome naravno, vodeći računa o tome da li je Vaša firma registrovana za ovu djelatnost. Čim zaprimimo isto, odnosno nakon što ustanovimo da je sve pravno regularno i sa Vaše strane u cijelom ovom procesu, poslaćemo naš konačan stav po ovom pitanju. Molimo da razumijete i našu predostrožnost.’

Ovim e-mailom je, na iznenađenje i ‘Firme za etička pitanja’ i Partnera A, u samo dva dana došlo do neočekivano velikog zaokreta u tonu obraćanja direktorice BIT Alijanse. U prvom e-mailu od 10.07.2019. godine (samo dva dana ranije) se prijateljski navodi da je postupak odmah pokrenut nakon zaprimanja prijave i da se ista procesira u skladu sa redovnim procedurama BIT Alijanse, te da je razlog nejavljanja bio veliki broj e-mailova koje BIT Alijansa dnevno prima, a onda se nakon samo dva dana ton obraćanja potpuno transformiše u neprijateljski, gdje se zahtijeva punomoć i suštinski se iskazuje neprijateljstvo prema podnijetoj prijavi i to na način da se čak insinuira na nezakonitost postupanja ‘Firme za etička pitanja’.

U ovom trenutku je bilo moguće pretpostaviti dva scenarija:

1. Prvi odgovor od 10.07.2019. godine je bio iskren, a onda je neko u međuvremenu izvršio pritisak na direktoricu da u ime BIT Alijanse pošalje neprijateljski odgovor, ili
2. Prvi odgovor direktorice je bio neiskren kako bi se dobilo dodatno vrijeme za slanje neprijateljskog odgovora?

Pored iznenadnog zaokreta u tonu odgovora, još jedna nelogičnost, kada se analizira iz perspektive druge poruke, karakteriše prvu email poruku odaslanu od strane direktorice. Tvrdnja da je BIT Alijansa dostavljenu prijavu odmah stavila u proceduru postupanja je u kontradikciji sa izjavom da, zbog velikog obima email poruka koje stižu na adresu Alijanse, nisu bili u stanju potvrditi prijem dopisa u razumnom roku. Dakle, slanje odgovora na primljeni email, iako zahtjeva svega par minuta vremena, nije bilo moguće obaviti dok je s druge strane, prema tvrdnji direktorice, postupanje po prijavi, što je samo po sebi veoma kompleksan proces, pokrenuto odmah.

17.07.2019.godine – 27 dana od podnošenja prijave:

‘Firma za etička pitanja’ šalje odgovor kojim UO BIT Alijanse informiše da je prijavu kršenja Etičkog kodeksa izvršila slijedom činjenice da BIT Alijansa ima usvojen Etički kodeks, da je isti usvojila dobrovoljno i da ga promoviše kao svoju vrijednost. Usvojenim Etičkim kodeksom BIT Alijansa okruženju daje do znanja da vodi računa o vlastitoj etičnosti kao i o etičnom ponašanju svih svojih članova što vodi do zaključka da na ovaj način poziva javnost da Alijansi skrene pažnju na svako uočeno neetično ponašanje bilo kog njenog člana. Isključivo na toj osnovi ‘Firma za etička pitanja’ je izvršila prijavu i obavijestila Sud časti BIT Alijanse. Napomenuto je također da izvor iz kog je stiglo saznanje o kršenju Etičkog kodeksa ne bi trebalo imati značaja za Sud časti. To može biti i saznanje na osnovu anonimne prijave ili saznanje iz medija ili na neki treći način. Zbog toga je besmisleno da BIT Alijansa traži punomoć od prijavitelja za prijavu kršenja vlastitog Etičkog kodeksa.

‘Firma za etička pitanja’, u vezi insinuacija koje je BIT Alijansa istakla u smislu pravne regularnosti i djelatnosti za koje je ‘Firma za etička pitanja’ registrovana, odgovara da to smatra mogućim legitimnim pitanjem, ali da slijedom prethodnih argumenata ne vidi povezanost ovog pitanja sa odlukom o tome da li BIT Alijansa želi ili ne želi poštovati vlastiti Etički kodeks.

Između ostalog u odgovoru BIT Alijansi navode da smatraju da je: ‘Firma za etička pitanja’ podnošenjem prijave Bit Alijansi ispunila standarde kredibilnosti prijave u smislu jasnosti, detaljnosti, činjeničnog opisa, jasnog preciziranja nepravilnosti i preciznog referisanja na odredbe Etičkog kodeksa koje su prekršene, pa u tom smislu očekujemo i od Bit Alijanse da eventualnu prijavu protiv ‘Firme za etička pitanja’ učini preciznom kako bi se znalo na koje eventualne nepravilnosti se misli.’

Po međunarodnim standardima o kredibilnosti prijave kršenja Etičkog kodeksa, svako insinuiranje i aludiranje se smatra nekredibilnim, ukoliko nisu prezentovane činjenice koje ozbiljno potkrepljuju sumnju.

U nastavku ‘Firma za etička pitanja’ također navodi: ‘Način na koji ste adresirali ovo pitanje bez navođenja argumenata smatramo špekulativnim i nedobronamjernim, te isti tumačimo kao odugovlačenje i izbjegavanje postupanja po našoj prijavi.’, kao i sljedeće: ‘Žao nam je ako se prijava kršenja Etičkog kodeksa s Vaše strane doživljava kao neprijateljska, na šta stav Vašeg advokata upućuje, jer se u modernom biznisu prijava kršenja Etičkog kodeksa smatra prijateljskom inicijativom, zato što je to prilika da se poslovanje i reputacija unaprijede i potvrde.’

24.07.2019.godine – 34 dana od podnošenja prijave:

‘Firma za etička pitanja’ je još prethodno kontaktirala BIT Alijansu sa inicijativom da se organizuje sastanak sa ciljem prezentovanja prijave i osnova za podnošenje iste, te da se BIT Alijansa upozna sa međunarodnim standardima i najboljim praksama provedbe Etičkog kodeksa.

Sastanak kome prisustvuju direktorica, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Skupštine BIT Alijanse i predstavnik ‘Firme za etička pitanja’ se održava u prostorijama BIT Alijanse. Predstavnici BIT Alijanse i ‘Firme za etička pitanja’ razgovaraju puna tri sata, a sastanak protiče korektno, te se otvoreno razgovara o svim aspektima podnesene prijave i Etičkog kodeksa BIT Alijanse. Bilo bi neetički licitirati o pojedinostima sa sastanka, naročito zbog toga što ne postoji zapisnik sa istog, pa bi vjerovatno učesnici imali različit subjektivni doživljaj prezentovanih argumenata. U svakom slučaju, sastanak nije proizveo bilo kakve rezultate u smislu zajedničkih i usaglašenih zaključaka.

25.07.2019. godine u 07:35h – 35 dana od podnošenja prijave:

Nakon više od 30 dana čekanja, što je maksimalni rok u kojem čak i državna i općinska birokratija rješava predmete, Partner A odlučuje da se direktno obrati BIT Alijansi u vezi rasprave oko pitanja punomoći što čini putem e-maila, 25.07.2019.godine u 07:35h(AM) (u nastavku će biti objašnjeno zašto je satnica slanja e-maila važna informacija).

Partner A: ‘*Želim da se uključim u komunikaciju između vas koji obnašate ulogu Direktora, Predsjednika Upravnog odbora i Predsjednika Skupštine BIT Alijanse i mog zastupnika za pitanja etike i reputacije, direktora kompanije ‘Firma za etička pitanja’ a vezano za “Zahtjev za postupanje Suda časti BIT Alijanse i sankcionisanje člana Upravnog odbora g. Partner B zbog prevarne prakse i kršenja Etičkog kodeksa”. Zastupnik me je informisao da su predstavnici Bit Alijanse na sastanku 24.07. ponovo insistirali na pitanju dostavljanja punomoći od strane ‘Firme za etička pitanja’. Želim naglasiti da ‘Firma za etička pitanja’ ne zastupa mene u pravnim pitanjima pred pravnim organima gdje bi imalo smisla insistirati na pitanju punomoći, već se ovdje radi o prijavi kršenja Etičkog kodeksa, po kojem Bit Alijansa treba da postupa bez obzira na način saznanja o slučaju kršenja Etičkog kodeksa. Želim da vjerujem da traženje punomoći nema za cilj skretanje fokusa sa teme Etičkog kodeksa i težine odgovornosti koju on nosi, pa koristim ovu priliku da u duhu saradnje potvrdim da je ‘Firma za etička pitanja’ moj zastupnik za operativnu komunikaciju sa Bit Alijansom u vezi predmetne prijave.

Molim vas da savjesno razmotrite dostavljeni vam zahtjev te da nas, u skladu sa Etičkim kodeksom BIT Alijanse usvojenim na zasjedanju Skupštine održanom 22.12.2016. godine, izvjestite o zaključcima Suda časti.’

*U citatima korištenim u ovom tekstu su stvarna imena predstavljena pseudonimima.

 

Isti dan kada Partner A putem e-maila obavještava BIT Alijansu da je njihov zahtjev za punomoć besmislen, ali je, s ciljem sprečavanja daljnjeg odugovlačenja postupka, ipak potvrdio BIT Alijansi da je ‘Firma za etička pitanja’ podnijela prijavu u njegovo ime, te da je saglasan da u njegovo ime komunicira sa BIT Alijansom; BIT Alijansa, 8 sati nakon što je dobila ovu pismenu potvrdu od strane Partnera A, ignoriše ovaj dokument i putem pošte šalje dopis ‘Firmi za etička pitanja’. Prema pečatu BH Pošte je vidljivo da je ovaj dopis poslan 25.07.2019. godine u 15:12:23h dok je sam dokument datiran sa 24.07.2019. godine, što je dan ranije od datuma na pečatu BH Pošte.

Poslani dokument od strane BIT Alijanse ima sljedeći sadržaj:

‘Poštovani, uz Vaš Zahtjev za postupanje Suda časti BIT Alijanse i sankcionisanje člana Upravnog odbora g.Partnera B zbog prevarne prakse i kršenja Etičkog kodeksa, koji ste podnijeli u svojstvu zastupnika g.Partnera A, niste nam dostavili traženu punomoć, pa Vas najljubaznije molimo da nam istu dostavite u roku od 3 dana. U protivnom, Vaš zahtjev ćemo odbaciti kao Zahtjev podnesen od strane neovlaštenog lica. S poštovanjem, predsjednik Skupštine, predsjednik Upravnog odbora, izvršna direktorica BIT Alijanse’.

U dopisu ostaje nejasno zašto Upravnom odboru nije prihvatljivo da Partner A lično, putem emaila dostavi saglasnost kojom potvrđuje da ga ‘Firma za etička pitanja’ zastupa u komunikaciji sa BIT Alijansom, već Upravni odbor insistira da ovjerenu punomoć mora lično dostaviti ‘Firma za etička pitanja’. Suština punomoći bi trebala biti da se prevenira eventualna zloupotreba od strane opunomoćenika, u ovom slučaju ‘Firme za etička pitanja’, što vodi ka zaključu da je za BIT Alijansu daleko sigurnije da im istu Partner A lično dostavi, kako je i urađeno. Također je bilo čudno da BIT Alijansa koja zagovara digitalnu reformu u BiH, ne prihvata e-mail kao sredstvo komunikacije, već insistira da se punomoć ovjeri kod nadležnog organa i hard copy dostavi preporučenom poštom ili lično. Partner A ovakav stav BIT Alijanse smatra opstrukcijom, jer je Alijansi opšte poznato da on (čije je ime navedeno u prijavi, a inače veoma dobro poznato UO BIT Alijanse) godinama unazad uglavnom boravi van BiH, te da je dostavljanje ovjerene punomoći praktično neizvodivo. Pored ovoga, nelogično je što BIT Alijansa prihvata prijavu od strane ‘Firme za etička pitanja’ podnijetu putem e-maila, a ne prihvata punomoć Partnera A podnijetu putem e-maila.

29.07.2019.godine – 39 dana od podnošenja prijave:

Partner A iz prethodnog ponašanja BIT Alijanse zaključuje da odugovlačenje BIT Alijanse prelazi granicu pristojnosti, te da ga podsjeća na strategiju općinske birokratije koja za neefikasno postupanje koristi izgovor, tzv. ‘FTJP – fali ti još jedan papir’.

U želji da smanji manevarski prostor BIT Alijansi za odugovlačenjem, Partner A podnosi BIT Alijansi suštinski identičnu prijavu, iz koje samo izbacuje ‘Firmu za etička pitanja’ kao zastupnika. Pratećom email porukom Partner A informiše UO BIT Alijanse da dostavljanjem lične prijave bez posrednika želi riješiti nepotrebno istaknuto pitanje punomoći te moli BIT Alijansu da mu pošalje odluku Suda časti, koja je, prema tvrdnjama iz poruka poslanih 10.07. i 12.07., već donesena.

05.08.2019.godine – 46 dana od podnošenja prijave:

Punih 46 dana nakon inicijalne prijave, BIT Alijansa se i dalje ne oglašava. Partner A u potpunosti gubi povjerenje u dobru namjeru i kredibilnost Upravnog odbora BIT Alijanse, pa zbog toga podnosi još jednu prijavu, ali ovog puta sa dodatnim razlozima za razrješenje člana Upravnog odbora: ‘Predmet: Zahtjev za postupanje Suda časti BIT Alijanse protiv članova BIT Alijanse koji su privođeni i vode se kao osumnjičeni u policijskoj akciji kodnog naziva ‘Zadruga’, a zbog nepovlačenja iz Upravnog odbora BIT Alijanse iz pomenutog razloga ‘Zadruge’, čime se nanosi nemjerljiva šteta reputaciji udruženja i IT industriji u cjelini.

Ovom prijavom je Partner A uradio tzv. eskalaciju slučaja po horizontali. U teoriji eskalacije slučaja nakon prijave kršenja Etičkog kodeksa, koja je nastala na bazi iskustava iz desetina hiljada ovakvih i sličnih slučajeva na zapadu, inicijalna prijava po kojoj se kredibilno ne postupi uvijek doživi eskalaciju po horizontali i/ili vertikali. Eskalacija po horizontali znači da prijavljena osoba koja ne želi da odstupi sa funkcije počinje da dobija sve više prijava i za druga djela koja je počinila, ne nužno samo od inicijalnog prijavitelja, već i od drugih koji imaju informacije, pa se tvrdokornim odbijanjem da preuzme odgovornost za svoje postupke samo dovodi u sve težu i težu poziciju. Eskalacija po vertikali se dešava kada organ koji treba da razriješi sa dužnosti osobu koja krši etičke standarde, odbija to da učini ili stane u zaštitu neetičkih ‘funkcionera’, onda se slučaj nepostupanja organa eskalira na viši nivo odlučivanja ili eksponira u ciljanim javnostima.

Na ovaj način revolt Partnera A i širenje sadržaja prijave ne izlazi iz međunarodno prepoznatih praksi i standarda. Također, izbjegavanje Upravnog odbora BIT Alijanse da kredibilno postupi po prijavi kršenja Etičkog kodeksa ne odstupa od međunarodnih statistika zemalja u razvoju. Vjerovatno će jednog dana u Bosni i Hercegovini biti normalno da se Etički kodeksi donose sa željom da se poštuju, pa drugi neće upadati u zamku izbjegavanja da kredibilno postupe po saznanju o kršenju istog, kao što je sada slučaj sa Upravnim odborom BIT Alijanse. Nekredibilno liderstvo Upravnog odbora BIT Alijanse na ovom pitanju je dovelo do odluke Partnera A da slučaj eskalira i u javnosti.

07.08.2019.godine – 48 dana od podnošenja prijave:

Partner A, razočaran u nekredibilno postupanje Upravnog odbora BIT Alijanse, slučaj eskalira po vertikali u smislu obavještavanja javnosti da BIT Alijansa ima kredibilno napisan Etički kodeks, te da je istim predviđeno formiranje Suda časti, koji je zadužen za sankcioniranje prekršaja koje počine članovi, čime je htio da skrene pažnju javnosti da je Skupština BIT Alijanse dobro uradila svoj zadatak kada je usvojila kvalitetan Etički kodeks. Nažalost, jedna je stvar imati dobro napisan Kodeks, a potpuno druga stvar je način na koji se isti provodi u praksi, prilikom čega je Upravni odbor pokazao da nije dorastao zadatku provođenja odluka Skupštine kao najvišeg tijela Alijanse. U tom kontekstu je 07.08.2019.godine objavljen drugi tekst pod naslovom: ‘Prijava kršenja Etičkog kodeksa Sudu časti BIT Alijanse’, koji je dostupan na slijedećem linku.

O tome kako je BIT Alijansa, nakon više od 50 dana isčekivanja odgovorila, o sukobu interesa pojedinih članova Upravnog odbora zbog kojih Upravni odbor BIT Alijanse postupa nekredibilno sa podnijetim prijavama kršenja Etičkog kodeksa, kao i o reputacionoj šteti koju Skupštini i svim članicama BIT Alijanse nanosi izostanak liderstva Upravnog odbora na ovom pitanju, čitajte u četvrtak 22.08.2019.godine, u 4. nastavku ovog serijala.

Nastaviće se…

*Net Consulting d.o.o. prati i analizira poslovne procese i prakse, sporne poslovne odnose, upravne i sudske postupke, te utvrđuje neregularnosti na štetu legitimnih poslovnih interesa klijenata. Ovaj tekst je objavljen uz saglasnost partnera A kao oštećene strane u ovoj situaciji. Net Consulting d.o.o. se uvjerio u istinitost svih navoda u tekstu kroz uvid u dokumentaciju i druge materijalne dokaze.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.