Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Sarajevo Tower: Sutkinja Nina Mujagić iz Visokog iznad Vrhovnog suda i ZPP-a FBiH

Portal Etika.ba je došla u posjed novih saznanja da je sutkinja Nina Mujagić iz Visokog prekršila stav Vrhovnog suda o Zakonu o parničnom postupku FBiH i na taj način olakšala želju parnične stranke, kompanije ‘ANS Drive’ d.o.o. iz Sarajeva, da se ukloni sarajevska sutkinja Ivana Krželj iz postupaka koji se vode pred sarajevskim sudom između suinvestitora ‘Smart Invest’ d.o.o. i ‘ANS Drive’ d.o.o., a u vezi spora sa završetkom nebodera ‘Sarajevo Tower’.

NOVA TUŽBA ANS DRIVE-a PROTIV SUTKINJE IVANE KRŽELJ

Naime, ‘ANS Drive’ je 26.01.2021.godine podnio sudu u Visokom tužbu za klevetu protiv sarajevske sutkinje Ivane Krželj tvrdeći da im je nanijeta šteta zbog toga što je sutkinja na pripremnom ročištu održanom 21.10.2020.godine navodno postavila jedno pitanje punomoćniku društva ‘Argentaria’ d.o.o.:

ANS Drive navodi: ”Naime, tuženi (op.a. sutkinja Ivana Krželj) je tada pitao punomoćnika tužitelja društva ‘Argentaria’ d.o.o. Sarajevo, koje također vodi spor protiv društva ‘Smart Invest’ d.o.o. Sarajevo, zašto i društvo ‘ANS Drive’ d.o.o. Sarajevo nije tuženi u ovom postupku (?!) – obzirom da ni tužitelj (ANS Drive) (prema navodima tužene – Ivane Krželj) nije platio društvu ‘Argentaria’ d.o.o. Sarajevo naknadu za izvršene usluge projektovanja za SPO Sarajevo Tower. Ovo je urađeno bez obzira što u spisu predmeta postoji materijalni dokaz da tužitelj u ovoj pravnoj stvari nema neizmirenih obaveza prema društvu ‘Argentaria’ d.o.o. Sarajevo, i bez obzira što nije riječ o slučaju nužnog suparničarstva u parničnom postupku. Sud u parničnom postupku odlučuje u granicama zahtjeva postavljenog u tom postupku, te je ovakva komunikacija i neistinita i neprimjerena”.

Ovaj citat iz tužbe ANS DRIVE navodimo ne iz razloga da bi se vršila analiza u meritumu tužbe, već da bi se čitaocima predstavili bitni elementi tužbe radi razmatranja teme iz naslova o tome kako je sutkinja Nina Mujagić iz Visokog prekršila stav Vrhovnog suda o Zakonu o parničnom postupku FBiH i na taj način pomogla ‘ANS Drive-u’ da iz drugog pokušaja eliminiše sutkinju Ivanu Krželj iz postupaka u vezi ‘Sarajevo Tower’. O prethodnim pokušajima ANS Drive možete pročitati klikom ovdje.

Dakle, imamo sljedeće činjenice:

 1. ANS Drive je kompanija sa sjedištem u Kantonu Sarajevo;
 2. Tužena sutkinja Ivana Krželj, ne navodi se njeno privatno prebivalište, ali je ANS Drive u tužbi naveo adresu njenog zaposlenja: ul.Šenoina br.1., Sarajevo (ovo je adresa Općinskog suda u Sarajevu);
 3. ANS Drive podnosi tužbu jer se smatra žrtvom klevete od strane sutkinje Krželj;
 4. U gore citiranom objašnjenju zbog čega ANS Drive podnosi tužbu za klevetu očito je da se navodni štetni događaj desio na ročištu u Sarajevu;
 5. Vrijednost spora je u iznosu od 1.000,00 KM;
 6. Tužba je u sudu u Visokom podnijeta 26.01.2021.godine;
 7. Predmet u sudu u Visokom je zadužila sutkinja Nina Mujagić;
 8. Sutkinja Nina Mujagić je sutradan, hitno, 27.01.2021.godine otpremila predmet na izjašnjenje sutkinji Ivani Krželj;
 9. 29.01.2021.godine je bilo zakazano ročište u kojem je sutkinja Ivana Krželj trebala da saopšti odluku da li dozvoljava da suinvestitor ‘Smart Invest’ preuzme projekat ‘Sarajevo Tower’ na samostalno završavanje, obzirom da prethodno ‘ANS Drive’ nije prošao sa istim zahtjevom;
 10. Ročište 29.01.2021.godine nije održano jer je advokat ‘ANS Drive’ upoznao sutkinju Ivanu Krželj da je sutkinja Nina Mujagić iz Visokog otpremila tužbu na izjašnjenje 27.01.2021.;
 11. Sutkinja Ivana Krželj obavještava predsjednicu Općinskog suda u Sarajevu Janju Jovanović da je zaprimila tužbu na odgovor koju joj je poslala sutkinja Nina Mujagić iz Visokog, kojim činom je po ZPP-u zvanično počela teći parnica, a u tom slučaju ZPP predviđa izuzeće postupajuće sudinice;
 12. Trenutno se očekuje odluka predsjednice suda Janje Jovanović.

SUTKINJA NINA MUJAGIĆ PROTIV STAVA VRHOVNOG SUDA

U razmatranju ove situacije bitno je reći da je predsjednici suda Janji Jovanović smanjen manevarski prostor da zaštiti integritet suda od obijesnog parničenja, koje očigledno nema za cilj da se ostvari uspjeh u parnici, jer je u konačnici ANS Drive-u zagarantovan neuspjeh u parnici zbog toga što je Vrhovni sud FBiH donio pravni stav da će se tužbe protiv sudija, podnesene od stranaka u postupku, odbaciti na osnovu građanskopravnog imuniteta sudija (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 070-0-Rev-07-001839 od 05.02.2009.godine).

Iz ovoga proizilazi da je ‘ANS Drive-u’ jedini cilj da stvori negativnu procesnu pretpostavku, tj. da podizanjem tužbe pokrene parnicu kako bi se fabricirao sukob interesa i sutkinja eliminisala sa predmeta.

Janji Jovanović je smanjen manevarski prostor za zaštitu suda od marifetluka zbog toga što je Nina Mujagić otpremila tužbu sutkinji Ivani Krželj i na taj način je parnica formalno-pravno otpočela. Sutkinja Nina Mujagić je ne vodeći računa o stavu Vrhovnog suda otpočela parnicu, a po tom stavu je tužbu trebala odbaciti.

SUTKINJA NINA MUJAGIĆ PREKRŠILA ZPP FBiH?

Međutim, glavna tema ovog teksta je da li je Nina Mujagić prekršila Zakon o parničnom postupku zato što je 27.01.2021.godine otpremila tužbu sutkinji Ivani Krželj na izjašnjenje.

Naime, iz gore pobrojanih činjenica nedvosmisleno proizilazi da je mjesna nadležnost za postupanje sa tužbom ANS Drive-a Općinski sud u Sarajevu, a ne sud u Visokom. U članu 32. Stav 1. ZPP-a FBiH se jasno definiše da je nadležan sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila. Već smo utvrdili da je navodna šteta po ANS Drive nastala u sudnici u Sarajevu, dakle na području Sarajeva, a u tužbi ANS Drive-a nije elaborirano da li je i kako jedno pitanje sutkinje Krželj u sudnici u Sarajevu imalo štetnu posljedicu u Visokom.

Nesporno je dakle da sud u Visokom nema mjesnu nadležnost da postupi po tužbi ANS Drive-a, osim ako kojim slučajem sutkinja Ivana Krželj nema mjesto prebivališta u Visokom pa bi sud u Visokom imao opću mjesnu nadležnost. Etika.ba smatra da je ovaj scenario malo vjerovatan jer da je to tako onda bi ANS Drive u tužbi naveo adresu prebivališta ili boravišta sutkinje Krželj, a ne bi navodio adresu njenog zaposlenja u Općinskom sudu u Sarajevu.

U tom slučaju je sutkinja Nina Mujagić bila dužna da po članu 62. Stav 2. Zakona o parničnom postupku FBiH izvrši prethodno ispitivanje tužbe, što ona očito nije uradila, jer da je uradila zaključila bi da sud u Visokom nije mjesno nadležan i da stav Vrhovnog suda nalaže odbacivanje tužbe za štetu protiv postupajućeg sudije.

Sljedstveno tome je trebala da po članu 67. stav 2. tačka 1. ZPP-a donese rješenje kojim se sud oglašava nenadležnim i predmet ustupa drugom sudu (u ovom slučaju Općinskom sudu u Sarajevu) a zbog toga što sud u Visokom nije mjesno nadležan da rješava po tužbenom zahtjevu. Međutim ovaj član Zakona je relatizovan članom 19. stav 2 koji predviđa da sud po službenoj dužnosti može proglasiti mjesnu nenadležnost samo u slučaju isključive mjesne nadležnosti nekog drugog suda.

KOJI JE ODGOVOR PRAVOSUDNE ZAJEDNICE NA ZLOUPOTREBU PRAVA?

Da je sutkinja Nina Mujagić po ZPP-u imala dovoljno vremena da provede prethodno ispitivanje ukazuje član 68: ‘Ako smatra da nema dovoljno činjenica za donošenje odluke o pitanju koje se postavilo u toku prethodnog ispitivanja tužbe, sud će o tom pitanju odluku donijeti naknadno, čim bude raspolagao sa dovoljno činjenica.’

Ako nam je poznat i član 69. ZPP-a koji definiše da se tužba sa prilozima dostavlja tuženom (sutkinji Ivani Krželj) na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu (tužbe ANS Drive predate u sudu u Visokom), onda dodatno čudi sljedeća činjenica:

ANS Drive je predao tužbu u Visokom 26.01.2021.godine, a sutkinja Nina Mujagić je protivno stavu Vrhovnog suda FBiH o odredbama Zakona o parničnom postupku FBiH, već sutradan, 27.01.2021.godine, otpremila tužbu na izjašnjenje sarajevskoj sutkinji Ivani Krželj i tako ju je najvjerovatnije eliminisala iz velikog sudskog slučaja ‘Sarajevo Tower’, koji je težak skoro 100 miliona KM i gdje 420 kupaca čeka svoje stanove.

U razmišljanju da li pravosudna zajednica ima institucionalni odgovor na ove zloupotrebe prava, ne treba razmišljati samo o disciplinskoj odgovornosti sutkinje Mujagić, već i o eventualnoj krivičnoj istrazi.

Nastaviće se…

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.