Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

REAKCIJA ANS DRIVE NA ANALIZU O ZASTOJU U GRADNJI „SARAJEVO TOWER“ (SST 1.1. dio)

ANS DRIVE d.o.o. je uputio dopis – demant u vezi Analize o zastoju u gradnji „Sarajevo Tower“, koju je sačinio Korekt d.o.o. i koju možete pročitati na https://etika.ba/slucaj-investitor-u-raljama-banana-drzave/. Demant ANS Drive-a možete u cjelosti pročitati u nastavku ovog teksta. Odgovor Korekta-a možete pročitati ovdje:  Odgovor na demant ANS Drive-a

 

ANS DRIVE d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, Izgradnju i trgovinu u građevinarstvu

Sarajevo, Butmirska cesta 24, BiH

 

Za: KOREKT d.o.o. Sarajevo,

n/r direktora i vlasnika Bojana Bajića

 

CC:

SMART INVEST d.o.o. Sarajevo

n/p vlasnicima i upravi društva

Sberbank BH d.d., Sparkasse bank d.d.,

n/p upravama banaka

 

Na pažnju:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo,

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog Kantona,

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

n/p glavnim tužiteljima/tužiteljicama

Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine-SIPA

Finansijsko-obavještajnom odjelu

Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini

Uredu FBI-Atašeu FBI

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

n/p Dr. Erduan Kafedžić, šef ureda

Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

n/p direktora

Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

n/p direktora

Finansijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

n/p direktor i glavnog inspektora

 

Broj: 505/20

Datum:26.10.2020. godine

 

PREDMET: Odgovor na dopis-pamflet društva KOREKT d.o.o. br.04/007 od 13.10.2020.godine

 

Poštovani,

Dana 16.10.2020. godine, zaprimili smo putem pošte dopis-pamflet direktora i vlasnika društva KOREKT d.o.o. Sarajevo, g-dina Bojana Bajića, broj 04/007 od 13.10.2020. godine, naziva „ Analiza zastoja u izgradnji Sarajevo Tower“.

 

U vezi sa istim, „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo ističe sjedeće:

1. Prema dostupnim podacima iz sudskog registra, društvo KOREKT d.o.o. Sarajevo osnovano je dana 16.09.2020. godine, dakle manje od mjesec dana prije upućivanja naslovnog dopisa-pamfleta.

2. Prema podacima koji su javno dostupni, direktor i vlasnik društva KOREKT d.o.o. Sarajevo, g-din Bojan Bajić, a koji je potpisnik predmetnog dopisa-pamfleta, ne nalazi se na listi sudskih vještaka ni iz jedne oblasti koja je predmet navedenog dopisa-pamfleta (oblast građevinarstva i oblast finansija), niti se nalazi na listi sudskih vještaka iz bilo koje oblasti.

3. Prema podacima koji su javno dostupni, ni društvo KOREKT d.o.o. Sarajevo se ne nalazi na listi privrednih društava ovlaštenih za obavljanje poslova vještačenja ni iz jedne oblasti koja je predmet navedenog dopisa-pamfleta (oblast građevinarstva i oblast finansija), niti se nalazi na listi privrednih društava ovlaštenih za obavljanje poslova vještačenja iz bilo koje oblasti.

4. Prema podacima kojima raspolaže „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo, potpisnik navedenog dopisa-pamfleta g-din Bojan Bajić ne posjeduje visokoškolsko obrazovanje ni iz jedne oblasti koja je predmet navedenog dopisa-pamfleta (oblast građevinarstva i oblast finansija).

5. Prema podacima kojima raspolaže „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo, potpisnik navedenog dopisa-pamfleta g-din Bojan Bajić nema visokoškolsko obrazovanje ni iz bilo koje druge oblasti, odnosno, prema podacima kojima raspolaže “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo g-din Bojan Bajić je lice sa srednjom stručnom spremom.

6. Prema podacima kojima raspolaže “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo, potpisnik navedenog dopisa-pamfleta, g-din Bojan Bajić, nije ni ovlašteno službeno lice organa gonjenja, pa samim tim ne posjeduje niti može posjedovati svu relevantnu dokumentaciju i dokaze kojima raspolažu organi gonjenja u vezi krivičnog postupka koji komentariše.

7. G-din Bojan Bajić je, kako i sam navodi u svom dopisu-pamfletu, angažovan od strane društva Smart Invest d.o.o. Sarajevo, čiji je direktor, g-din Elvedin Mahmutović, optuženi u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu.

8. Iz svih naprijed navedenih razloga, “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo primjećuje da predmetni dopis-pamflet, iako sastavljen veoma čitko i „pitko“ kao da će biti objavljen u nekom novinskom feljtonu za „šire mase“, nema nikakvog dodira sa sastavljanjem dokumenata i analiza u skladu sa relevantnim naučnim metodologijama, niti sa brojnim pravilima građevinske i finansijske struke, već sadrži brojne teze, hipoteze i konstrukcije kojima je jedini cilj pomoć u tezi odbrane optuženog direktora društva SMART INVEST d.o.o. Sarajevo g-dina Elvedina Mahmutovića.

9. Činjenica je da je direktor “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo svjedočio pred Općinskim sudom u Sarajevu u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog direktora Smart Investa d.o.o. Sarajevo, g-dina Elvedina Mahmutovića, te da je nadležnim organima predao svu dokumentaciju koja se odnosi na pitanja kojima se bavi naručeni pamflet g-dina Bojana Bajića.

10. Činjenica je, također, da će direktor “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo kao i “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo u cjelini, nastaviti sarađivati sa nadležnim organima i učiniti im dostupnim i svu drugu relavantnu dokumentaciju, ukoliko to isti zatraže.

11. “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo dodatno primjećuje da predmetni pamflet predstavlja očigledno i –od strane optuženih lica-naručeno vršenje pritiska ne samo na direktora ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo kao svjedoka u krivičnom postupku, nego i na pravosudne organe, uključujući i vršenje pritiska isticanjem podnošenjem krivičnih prijava od strane g-dina Bojana Bajića protiv predstavnika organa gonjenja koji postupaju u krivičnom predmetu koji se vodi protiv lica –naručilaca predmetnog pamfleta.

12. O svemu o čemu predmetni pamflet pokušava stvoriti lažnu sliku uključujući i navodni „preokret u stavu ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo“ (prema EUROPROFIL commerce d.o.o. Sarajevo) i navodno „savezništvo“ između “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i EUROPROFIL commerce d.o.o. Sarajevo, direktor “ANS DRIVE“ g-din Asmir Dževlan je svjedočio pred Sudom u krivičnom postupku koji se vodi protiv direktora Smart Investa d.o.o. Sarajevo, g-dina Elvedina Mahmutovića, te o svemu navedenom bio detaljno ispitan tokom dva ročišta i direktnog, unakrsnog i dodatnog ispitivanja i o svemu navedenom pred Sudom dao detaljna pojašnjenja. Glavni pretres je javan ( i može mu prisustvovati svako zainteresovano lice). Ovo je jedini zakonit i relevantan način dokazivanja u krivičnom postupku, a i odbrana g-dina Mahmutovića će svakako imati priliku u nastavku postupka da predloži i izvede svoje dokaze- pa i predmetni pamflet, ako to želi i smatra korisnim. Međutim, isti nema svojstvo i težinu bilo kakvog nalaza, već je samo kvazinaučni pokušaj obmane svih lica uključenih u projekat, sastavljen od ne kvalifikovanog lica.

13. Nažalost, imajući u vidu da je navedeni pamflet poslan od strane SMART INVEST d.o.o. Sarajevo i kupcima stanova u objektu Sarajevo Tower, odnosno objavljen na Facebook stranici grupe „Stanari Sarajevo Tower“ koju grupu čini preko 300 kupaca stanova u objektu Sarajevo Tower, te da se istim pokušava dezinformisati i izvršiti pritisak na nadležne organe gonjenja, prinuđeni smo isključivo interesu njihovog pravilnog informisanja sastaviti i detaljniji odgovor na navode iz pamfleta. Zbog povjerljivosti, detaljniji odgovor ćemo u ovoj fazi dostaviti sljedećim institucijama: Kantonalnim tužilaštvima KS i ZE-DO kantona, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine-SIPA-Finansijsko obavještajnom odjelu, Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini Uredu FBI-Atašeu FBI, Finansijskoj policiji FBiH, te nadležnim upravama za direktne i indirektne poreze u BiH.

 

Društvo “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo zahtijeva da se od strane društva KOREKT d.o.o. Sarajevo, direktora i vlasnika g-dina Bojana Bajića, kao kreatora predmetnog pamfleta, odnosno od SMART INVEST d.o.o. Sarajevo, kao naručioca predmetnog pamfleta, objavi demant u odnosu na sve neistinite i/ili nepotpune navode iz pamfleta, a koji se odnose na “ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo, naročito na neistinite i nepotpune navode o navodnim „preokretima“ i navodnim „savezništvima“ društva ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo, na stranicama društvenih mreža koje su koristili da objave navedene neistine, kao i da isti demanti upute institucijama koje su obavijestili, a sve u roku od 3 (tri) kalendarska dana od dana prijema ovog dopisa.

 

U prilogu (za navedne institucije):

  • Dopuna krivičnih prijava predatih u 2019 i 2020 godini, Kantonalnom tužilaštvu KS i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Elvedina Mahmutovića, Sedina Halilagića, Zijada Imamovića i društva Smart Investa d.o.o., Panamere d.o.o., Smart Consulting d.o.o., Zarke d.o.o. i ostalih, i odgovor na dopis društva KOREKT d.o.o., br.04/007 od 13.10.2020 godine.
  • Dopis društva KOREKT do.o. broj 04/007 od 13.10.2020. godine

 

S poštovanjem,

 

“ANS DRIVE“d.o.o. Sarajevo

Direktor

Asmir Dževlan dipl.ing.građ.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.