Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Analiziramo tvrdnje fasadera sa ‘Sarajevo Tower’ (SST 1.3. dio)

Korekt d.o.o. Sarajevo je 09.11.2020. godine dobio zahtjev za objavu demanta od firme za izvođenje fasaderskih radova Euro-profil commerce d.o.o. Sarajevo u kojem je navedeno nekoliko tačaka koje se odnose na “Analizu o zastoju u gradnji Sarajevo Tower” koju je Korekt d.o.o. objavio 28.10.2020.godine, a za koje se tvrdi da su “pogrešni i netačni”. Integralni tekst demanta možete pročitati ovdje.

Korekt d.o.o. je u demantu Euro-profil-a uočio dodatne indikacije koje ukazuju na postojanje još jedne poslovne prevare na strani Euro-profil-a i još jednog nezakonitog dosluha sa nadležnim organima, pa je Korekt d.o.o. 12.11. 2020. godine zatražio od Euro-profil commerce d.o.o. da dostavi dokaze na kojima zasniva svoje tvrdnje kako bi ih mogli uporediti sa dokazima Korekt d.o.o. te kako bi javnost pravilno informisali. Zahtjev za dostavu dokaza možete pročitati ovdje.

Euro-profil commerce d.o.o. je dostavio nerelevantan odgovor, ali nije dostavio traženu dokumentaciju, ovaj odgovor možete pročitati ovdje.

U nastavku ćemo taksativno analizirati samo one tvrdnje Euro-profil commerce d.o.o. Sarajevo koje se odnose na Analizu zastoja u gradnji ‘Sarajevo Tower’, iste uporediti sa dokumentacionom i materijalnom osnovom, te dati ocjenu tačnosti za svaku tvrdnju.

Sve druge tvrdnje, ocjene, napade na ličnoj osnovi i špekulacije Korekt d.o.o. neće komentarisati, jer smatra da se isti iznose jedino sa ciljem da se tema skrene sa neoborivih dokaza i činjenica koje je Korekt d.o.o. objavio u svojoj Analizi, koju možete pročitati ovdje.

NAVODI EURO PROFIL-a:

  • Euro-profil commerce:

Kako bi, sa razlogom nezadovoljnim kupcima, otklonili sumnje koje eventualno imaju a tiču se Vaše “Analize” ukazujemo na nekoliko očiglednih neistinitih tvrdnji. Naime, u predmetnom aktu navodite da:

 “ smo sa društvom Percon d.o.o. Sarajevo zaključili Ugovor o isporuci materijala za objekat “Sarajevo Tower” 16.04.2019. godine, dok smo taj ugovor zaključili 07.02.2019. i to prema ponudi 05.02. 2019. godine”

 Objašnjenje Korekt d.o.o. Sarajevo:

Euro-profil d.o.o. i Percon d.o.o. su 16.04.2019.godine potpisali ugovor o isporuci materijala, što je Korekt d.o.o. objavio u Analizi, a dokaz možete pogledati klikom ovdje.

Ovaj dokaz se pojavio u spisu dokaza u krivičnom postupku koji vodi tužilac Sanin Bogunić. 

Postavlja se pitanje otkud tužiocu ugovor o nabavci materijala od 16.04.2019.godine, a u svom demantu koji je Euro Profil d.o.o. uputio Korekt-u tvrdi se da je ugovor potpisan 07.02.2019.godine?

Obzirom da se Euro-profil potpisao na ugovor od 16.4.2019.godine (na kojem nema naznake da je amandmanski ugovor ili da prethodni prestaje sa važenjem) i obzirom da se u demantu negira taj datum ugovora i navodi 7.2.2020.godine, očigledno je i može se sa visokim stepenom uvjerenja zaključiti da su vršena naknadna ‘štimanja’ dokaza za potrebe krivičnog postupka.

Korekt d.o.o. je u Analizi zastoja u gradnji ‘Sarajevo Tower’ već iscrpno elaborirao kako su ANS Drive d.o.o. kao generalni izvođač i Euro-profil d.o.o. kao podizvođač fasaderskih radova poduzeli niz neetičkih i protivugovornih postupanja kako bi legalizovali rad protivan ugovoru, a ovaj novi detalj sa postojanjem dva ugovora za nabavku materijala, od kojih se jedan prvi put pojavljuje u krivičnom predmetu, samo je još jedan argument u prilog Korekt-ove teze da nadležni organi moraju detaljno ispitati ko je, s kim, kako i kada štimao dokaze.

Zaključak: Euro profil d.o.o. u ovom segmentu nije uspio da argumentovano demantuje Analizu, ali je zato dao nove dokaze za otkrivanje prevare i manipulacije sa ugovorima. 

  • Euro-profil commerce:

 “naši radnici nisu bili obučeni ni kvalifikovani za predmetne poslove što je u suprotnosti sa činjenicom da naši radnici našeg Društva imaju certifikate Društva STO Austija i Baumit Austrija o osposobljenosti za izvođenje fasaderskih radova, kao i certifikat rudarskog Instituta iz Tuzle za montažu i demontažu skele i kranova (bez znanja za obavljanje predmetnih poslova naši radnici ne bi mogli obavljati ni poslove koje smo do sada radili – kupci mogu pogledati referentnu listu našeg Društva na web stranici našeg Društva)”.

 Objašenje Korekt d.o.o. Sarajevo:

U objavljenoj “Analizi zastoja u gradnji Sarajevo Tower” nisu analizirani certifikati koje posjeduju uposlenici Euro-profil commerce d.o.o., kao ni drugi poslovi koji su rađeni izvan ‘Sarajevo Tower’. “Analiza zastoja u gradnji Sarajevo Tower” isključivo se odnosi na ovaj stambeno-poslovni objekat, a ovdje ćemo podsjetiti samo na dio upozorenja a koja su upućena Euro-profil commerce d.o.o. od kooperanata ali i generalnog izvođača Ans Drive.

Tehnički direktor Ans Drive, Avdija Čustović je 18. aprila 2019. uputio rano upozorenje Euro-profil commerce d.o.o., gdje je, između ostalog, navedeno da: “Na dan 15.04.2019.godine ustanovljeno je da ne posjedujete dovoljan broj ljudskih resursa, vezano za radnu snagu planirani broj ljudi da bi se ispoštovala dostavljena dinamika je 14, a Vi imate angažovanih 6“.

Firma za nabavku građevinskog materijala (Percon) je 30. aprila 2019. upozorila Euro-profil commerce d.o.o. na „curenje oborinskih voda po uskladištenom materijalu StoLevellDuo, koji je kao i svaki drugi cementni proizvod osjetljiv na vlagu. Ista činjenica prouzrokuje grudvanje materijala“. Euro-profil commerce je opomenut da krši Ugovor, odnosno odredbu člana 4. stav 1., a gdje je navedeno da je „Vaša obaveza da obezbjedite adekvatan prostor za skladištenje isporučenog materijala“.

Osim skladištenja, Percon je zaključio da je „nekompetentno spravljan proizvod za upotrebu, neblagovremeno upotrebljen a što ukazuje na nekompetentne radnike na objektu“, odnosno kršenje ugovorne odredbe Član 4, Stav 1 Ugovora.

Predstavnik Percon d.o.o. uputio je mail: “EuroProfil Commerce d.o.o.” nema adekvatno kvalifikovane radnike za izvođenje fasadnih sistema, jer smo funkcionalnost proizvoda na 2 sastanka direktno na objektu dokazali, jer dok se materijal spravlja ”pred nama”, onda je uredan, dok niko nije tu, materijal nije u redu. Ili alternativno, ovo je pokušaj sticanja finansijske koristi od strane izvođača ”Euro Profil Commerce d.o.o.” na način da se superiorni proizvod pod lažnim navodima mijenja inferiornim, cjenovno nižim proizvodom i time stičući finansijsku korist, a uisto vrijeme oštećujući Vas kao investitora projekta…“

Zaključak: Euro Profil d.o.o. svojim demantom nije argumentovano pobio navode iz Korekt-ove Analize;

  • Euro-profil commerce;

 “Naše Društvo nema odobrenje za ugradnju materijala i da smo na objekte ugradili jeftine materijale. Već iz činjenice da u samom Vašem dopisu navodite da posjedujemo obrazac za odobrenje materijala koji je potpisao šef projekta Sarajevo Sedin Halilagić i svi ostali učesnici u građenju proizlazi zaključak da se radi o lažnom i tendencioznom prikazivanju činjenica. Sa tim u vezi kupcima ukazujemo da je po nalogu investitora od 24.07.2019. godine (nakon pregledanog uzorka na objektu) a po preporuci proizvođača STO na objektu ugrađen skuplji i kvalitetniji završni sloj od prvobitno zamišljenog a sve to bez isplate dodatne naknade”.

Objašnjenje Korekt d.o.o. Sarajevo:

Obrazac za odobrenje materijala su ANS Drive d.o.o. i Euro-profil d.o.o. uputili 07.novembra 2019. i isti nije nikad odobren od strane investitora jer nije u skladu sa ugovorom. U prilog ovoj tvrdnji ide i niz upisa nadzornog organa u građevinski dnevnik (12.11.2019., 14.11.2019., 15.11.2019., 14.12.2019.) kojim je nadzorni organ naređivao ANS Drive-u i Euro Profil-u da zaustave ugradnju materijala suprotno ugovoru, na koji su se isti oglušili.  

Obrazac koji je potpisao šef projekta Sedin Halilagić, kojeg navodi Euro-profil d.o.o., je obrazac od 7.6.2019.godine, ali to nije obrazac kojim se odobrava (protivno ugovoru) ugrađeni STO Silkolit, već je to obrazac kojim se odobrava izolacija-stiropor (EPS). Klikom ovdje možete pogledati obrazac.

Korekt d.o.o. je u Analizi zastoja u gradnji Sarajevo Tower već elaborirao ovu situaciju u kojoj su ANS Drive i Euro-profil zapali u nelogičnost tvrdeći da je Sedin Halilagić 7.6.2019.godine potpisao materijal STO Silkolit, iako je to obrazac za odobrenje stiropora (EPS), ali su ovu tvrdnju počeli da iznose tek nakon što im nije odobren gore pomenuti zahtjev za izmjenu materijala koji su poslali u novembru, dakle pet mjeseci poslije.

Nalog investitora od 24.7.2019.godine (pregledanje uzorka na objektu) se ne odnosi na završni sloj fasade u smislu odobrenja nepropisno ugrađenog STO Silkolit materijala, već se radilo o odabiru boje fasade od strane investitora, za šta možete pogledati dokaz/zapisnik o odabiru boje klikom ovdje.

Zaključak: Netačna i manipulativna tvrdnja Euro-profil commerce

  • Euro-profil commerce;

 “Bankovnu garanciju nismo mogli blagovremeno pribaviti zbog toga što naše Društvo nije ispunjavalo uslove za izdavanje iste. Međutim, istina je da je prvobitno bilo dogovoreno izdavanje garancije na rok trajanja ugovora, nakon čega je Društvo Smart Invest putem Zlatana Hamze Velagića insistirao na dostavljanju garancije na period od 1 godine. Dana 26.02.2019., Zlatan Hamza Velagić nam je poslao mail sa tekstom koji treba biti sadržan u garanciji i urnekom pisma namjere (primjerak Društva Montain d.o.o.). U praksi svi podizvođači su investitorima dostavili garancije u roku od 2-3 sedmice od dana traženja te garancije. U tom roku je postupilo i naše Društvo koje je garanciju dostavilo 15.03.2019. dok je investitor kasnio sa uplatom avansa u roku od sedam dana”.

Objašnjenje Korekt d.o.o.

Navod da je dogovor prvobitno bio da se garancija dostavi na rok trajanja ugovora (6 mjeseci) nije tačan a što se jasno vidi u članu 7. Ugovora o izvođenju fasadnih radova.

Član 7: Naručilac neće izvršiti uplatu avansa u slučaju da podizvođač nije prije uplate avansa dostavio avansnu bankovnu garanciju i bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla.

Podizvođač će dostaviti avansnu bankovnu garanciju sa pravima u korist “Ans Drive” d.o.o. Sarajevo i “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo kao korisnika bankovne garancije u omjeru 50:50, bezuslovno naplative sa klauzulom bez prava prigovora i na prvi poziv u visini ugovorenog avansa izdatu od banke prihvatljive za oba korisnika bankovne garancije.

Podizvođač će dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvršenje posla sa pravima u korist “Ans Drive” d.o.o. Sarajevo i “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo kao korisnika bankovne garancije u omjeru 50:50, bezuslovno naplative, sa klauzulom bez prava prigovora i na prvi poziv, u visini od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora, na rok od 12 mjeseci, izdatu od strane banke prihvatljive Sindikaciji banaka (Sberbank BH i Sparkasse Bank d.d. BiH) prema Ugovoru o sindiciranom kreditu”.

Ugovor između Euro-profil commerce d.o.o. i generalnog izvođača radova Ans Drive, uz odobrenje Smart Investa je potpisan 07. februara 2019. godine. Euro-profil commerce d.o.o. više od dvije sedmice ne poduzima niti jednu radnju da osigura bankovnu garanciju, koja mu je uslov i za dobijanje avansa. 

Nakon što Sberbank obavijesti Euro-profil commerce d.o.o. da im treba dopuna dokumentacije, Pinjićeva supruga Aida, direktorica Euro-profil commerce, obraća se Zlatanu Hamzi Velagiću iz Smart Invest d.o.o.:

Poštovani,

vezano za bankovnu garanciju, po uputama vaše kolegice, prosljeđujem vam mail od našeg bankara, te Vas molim da nam dostavite dole navedenu traženu doumentaciju. Unaprijed hvala i lijep pozdrav!”, stoji u mailu koji je Aida 26.02.2019. poslala Velagiću.

Isti dan, 26. februara 2019., Velagić odgovara i šalje tražene dokumente, kao i usuglašeni tekst garancije i pisma namjere.

Poštovani,

U prilogu je tražena dokumentacija, Ugovor broj 127 i Aneks IX, a ugovori o  cesiji će se raditi kasnije kada se steknu uvjeti – po privremenim situacijama. Koristimo priliku da vam dostavimo i usuglašeni tekst garancije i pisma namjere! Ostajemo otvoreni za sva dodatna pitanja!”, stoji u mailu Velagića od 26.02.2019. koji je poslan Pinjićevoj supruzi.

Pinjićeva supruga šalje mail 27.02.2019. Velagiću: “Poštovani, u prilogu Vam šaljem draftove garancija, te Vas molim da iste nakon provjere potvrdite ili naglasite eventualne izmjene. Lijep pozdrav!”

Velagić odgovara 28.02.2019. na mail Pinjićeve supruge: “Poštovani, neophodna je izmjena u pogledu roka važenja avansne garancije, tako da je rok važenja 12 mjeseci od dana prijema avansa i važenja avansne garancije. Molimo vas da imate u vidu ugovornu obavezu kojom trebate da pribavite bankovnu potvrdu – pismo namjere prema urneku koji smo vam prethodno dostavili. Ostajemo otvoreni za sve dodatne informacije. Srdačan pozdrav”

Bankarske garancije za dobro izvršenje posla i avansnu garanciju, Euro-profil commerce d.o.o. je dobio od Sberbank 14. marta 2019.  Euro-profil commerce je dobio bankovne garancije pet sedmica (35 dana) nakon potpisivanja Ugovora.  Slažemo se sa tvrdnjom Euro-profil commerce da su neki podizvođači to završili za dvije ili tri sedmice, pa čak i ranije.

Rok od pet sedmica za dobijanje bankarskih garancija za Euro-profil commerce d.o.o. je u samom početku odredio kašnjenja u izradi fasadnih radova a što detaljno možete pročitati u “Analizi o zastoju u gradnji Sarajevo Tower”.

U jednom se slažemo sa Euro-profil commerce d.o.o. a to je da je uplata avansa kasnila sedam dana. Korekt d.o.o. je na osnovu dokumenata zaključio da je Ans Drive kao generalni izvođač kasnio sedam dana u procesuiranju avansnog plaćanja jer je nesporno da je Euro-profil commerce d.o.o. poslao avansni račun Ans Drive-u 15.03. a Ans Drive tek nakon sedam dana poslao avansni račun Smart Invest-u. Smart Invest nije imao niti jednog dana kašnjenja sa procesuiranjem plaćanja.

Zaključak: Netačna tvrdnja Euro Profil-a oko ugovorom predviđenog trajanja bankarske garancije

  • Euro-profil commerce d.o.o.;

‘’Dakle, kako ne bi davali važnost Vašem (za istrage i krivične postupke) beznačajnom dopisu i objavama nećemo se upuštati u raspravu sa Vama ko je kriv za nastalu situaciju ali Vas pozivamo da objavite sve elaborate koje ste navodno uradili prije predmetnog…’’

Objašnjenje Korekt d.o.o.:

Ovo je vrlo interesantna rečenica koju je iznio Euro Profil d.o.o. i ukazuje na sumnju da postoji dosluh između Euro Profil d.o.o. i pravosudnih institucija.

Naime, demant Euro Profil-a se odnosi na Korekt-ovu Analizu zastoja u gradnji ‘Sarajevo Tower’, čija osnovna namjena nije bila da se bavi istragama i krivičnim postupcima, već da pojasni hronologiju događaja koji su doveli do zastoja u gradnji, što je najznačajnije pitanje za 420 kupaca. Međutim, Korekt d.o.o. je uradio potpuno drugu analizu etičkih propusta u krivičnom predmetu koji vodi tužilac Sanin Bogunić, te u skladu s tim je Korekt d.o.o. 15.9.2020.godine podnio krivičnu prijavu protiv tužioca i krim.inspektora za grubi nemar u radu, u kojoj je dokazano da je Elmedin Pinjić iz Euro Profil-a davao lažne izjave u FUP-u prilikom podnošenja prijave protiv Elvedina Mahmutovića i Sedina Halilagića iz Smart Invest-a.

Zašto je ovo važno?

Ako se vratimo ponovo gore na izjavu Euro Profil-a: ‘’ali Vas pozivamo da objavite sve elaborate koje ste navodno uradili prije predmetnog’’ , dolazimo do sumnjive situacije jer je jedino mjesto gdje je Korekt d.o.o. nešto slično napisao bilo u krivičnoj prijavi koju smo predali Tužilaštvu KS, pa se postavlja pitanje kako Euro Profil d.o.o. zna šta je Korekt d.o.o. napisao u krivičnoj prijavi?

Relevantni pasus iz krivične prijave:

”NAPOMENA: Korekt d.o.o. je za potrebe fer, objektivnog i istinitog informisanja javnosti o ovom pravosudno-policijskom skandalu pripremio desetostruko opširniju i detaljniju analizu svih aspekata i detalja slučaja od sadržaja koji je prezentovan u ovoj krivičnoj prijavi, jer smo se zbog ekonomičnosti i preglednosti materijala opredjelili da predamo krivičnu prijavu u ovoj formi, ali se svakako stavljamo nadležnim organima na raspolaganje da u svakom trenutku dostavimo pojedinačne analize svakog pojedinog aspekta ovog slučaja.” 

Obzirom da Korekt d.o.o. nije publikovao krivičnu prijavu, te da se ista morala držati povjerljivo od strane nadležnih tužilaštava, jer je besmisleno ako su prijavljeni tužilac Sanin Bogunić, krim.inspektor Zoran Draško i naznačeni lažni prijavitelj Elmedin Pinjić iz Euro Profil-a došli u posjed podnijete krivične prijave i na taj način se upoznali sa dokazima koje je iznio Korekt d.o.o., a to onda znači da pravosuđe nema namjeru da se kredibilno i odgovorno odnosi prema podnijetoj krivičnoj prijavi.

Korekt d.o.o. će zbog ovakvog neprofesionalnog postupanja pravosuđa razmotriti opciju da javno objavi cijeli tekst krivične prijave, kako bi Sudu javnosti izložio argumente, jer se dužno poštovanje pravosuđu mora ukazivati samo kada isto opravdava svoju javnu svrhu i kada isto radi u interesu istine i pravde, a kada oni koji su prijavljeni dođu u posjed krivične prijave, to onda znači da postoji korupcija u pravosuđu spremna da zataška slučaj.

Zaključak: Frustrirajuća je činjenica da su nadležna tužilaštva toliko nepouzdana da se postavlja pitanje ima li uopšte smisla prijaviti bilo koje krivično djelo ako se po prijavi neće ništa poduzimati, a još gore i strašnije od toga što će prijavljene osobe biti obaviještene s kojim argumentima ste ih prijavili. 

  • Euro-profil commerce;

Jedan od navoda Euro-profil commerce d.o.o. je dug prema Juki, odnosno firmi MTH-ARI, koja je prvobitno trebala da izvodi fasaderske radove pa nakon što je ista odustala od radova posao je preuzeo Euro profil d.o.o., što ovdje nećemo obrazlagati jer zaslužuje poseban tekst s obzirom da je od interesa za istražne organe ali i za stručnu i širu javnost, a što će uskoro biti objavljeno na portalu Etika.ba.

Nastaviće se…

Uskoro čitajte tekst: ‘’Gdje je Jukinih 200.000 KM?’’

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.